Összefoglalás

Hiába magas az elfogadási arány a további egy év óvoda miatt benyújtott szülői kérelmeknél, a szülők egyöntetűen elutasítják az új rendszert, amelyben az Oktatási Hivatal jogosult a gyermekeik iskolaérettségéről dönteni az óvoda és a szülő helyett.

A 2021-ben először alkalmazott új iskolaérettségi törvény már 2020-ban is hatályos volt, akkor még sokan választhatták a kiskaput a beadási határidő előtti vizsgálattal, a helyi szakszolgálatnál sok esetben kaptak a szülők szakvéleményt a további egy év óvoda szükségességéről. Ezt a lehetőséget a kormányzat az SNI-s/BTMN-es gyermekek szűk körét leszámítva eltörölte, így idén már csak az Oktatási Hivatal (OH) január 1. és 15. között nyitva álló kérvényezési felülete volt az egyedüli lehetőség arra, hogy gyermekük számára további egy év óvodát kérvényezzenek a szülők.

Ismertetjük a Szülői Hang Közösség az érintett szülők körében végzett felmérésének eredményeit a 2021-es kérvényezési időszak tapasztalatainak tükrében:

 • Csupán az esetek 44%-ában tájékoztatták a szülőket a döntés pedagógiai szempontjairól, az esetek 15%-ában az óvoda még a kérelmezés lehetőségéről sem adott tájékoztatást a szülőknek.
 • A szülők 70%-a találkozott elutasítással, amikor írásos szakmai véleményt kértek a szakemberektől vagy óvodapedagógusoktól, annak ellenére, hogy ők is egyetértettek a gyermek további óvodai fejlesztésével. 42%-ban szembesültek a szülők azzal, hogy egyáltalán nem állították ki az írásos szakmai véleményt, 28%-ban pedig azt tapasztalták, hogy bár a szakember javasolja a további egy év óvodát, ezt nem meri írásban is felvállalni szakmai véleményében.
 • Az Oktatási Hivatal a gyermekek mintegy harmadánál (38%) rendelt el az szakszolgálati vizsgálatot. Szakszolgálati vizsgálat nélküli elutasításról nem érkezett jelentés.
 • Az OH döntései országosan nem egységesek. Míg Budapesten és Pest megyében csupán az esetek 24%-ában rendeltek el szakszolgálati vizsgálatot, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna megyében ez az arány eléri a 75%-ot. A hatalmas különbséget önmagában nem magyarázza a kérelmek eltérő eloszlása; a kérelmek részletes adatait megvizsgálva látszik, hogy Budapesten és Pest megyében enyhébb döntéseket hoztak és kevésbé alátámasztott kérelmeket is egyből elfogadtak, míg más megyékben az indokoltabb, dokumentumokkal jobban alátámasztott eseteknél is szakszolgálati vizsgálatot írtak elő. Jól látható, hogy egyes megyékben kevésbé veszik figyelembe a fejlesztői véleményeket (gyógypedagógustól, fejlesztőpedagógustól, logopédustól, pszichológustól).
 • A szülői indokok közül a gondolkodásbeli, mozgásbeli és beszédfejlettségbeli és testi elmaradások erősebb indokok voltak az OH előtt és nagyobb arányban fogadták el az ilyen kérelmeket azonnal, mint az érzelmi és akarati élet elmaradásai esetén.
 • Az esetek túlnyomó többségében, 91%-ban a szakszolgálat egyetértett a szülői kérelemmel, és javasolta a további egy év óvodát. 3%-ban a szakszolgálat a gyermeket iskolaérettnek találta, és a szülő elfogadta a szakszolgálat javaslatát; ezekben az esetekben tehát a szakszolgálattal közösen sikerült megtalálni a gyermek számára legjobb megoldást. Mindössze 1%-ban fordult elő az, hogy a szakszolgálat iskolába küldte a gyermeket úgy, hogy ezzel a szülő nem értett egyet. Sajnos egyes esetekben nem közölték a javaslatot.
 • Bár ritkán, de előfordultak esetek, amikor a szakszolgálat nem tartotta be az elvárható szakmai minimumot: az elutasított esetek 17%-ában nem volt részletes megbeszélés a szülővel, az összes eset 10%-ában meg sem hallgatták a szülőket, az esetek 4%-ában arról érkezett jelzés, hogy a szakszolgálat nem ismertette a szülővel javaslatát. Összességében a szülők 92%-ban körültekintőnek, és a gyermek érdekeinek megfelelőnek ítélték meg a szakszolgálati vizsgálatot.
 • A szülők túlnyomó többsége (94%) szerint az Oktatási Hivatal helyett az óvodának és a szülőnek közösen kellene döntenie a gyermek iskolaérettségéről, ahogy a régi rendszerben hatékonyan működött.
 • A statisztikai adatok mellett több száz szöveges szülői idézettel illusztráljuk a szülők által jelzett problémákat. Érdemes ezeket is elolvasni, ha meg akarjuk érteni, hogy miért hibás és igazságtalan a rendszer.
 • A Szülői Hang Közösség álláspontja szerint az új iskolaérettségi törvények ellentétesek a gyermek mindenek felett álló érdekével. Tíz pontban foglaljuk össze a jogsérelmeket, és követeljük a törvény visszavonását.

A felmérésről

A Szülői Hang Közösség idén is támogatta a szülőket a kérvényezési folyamatban, és egyben anonim kérdőívek segítségével összegyűjtöttük a részletes szülői visszajelzéseket is. Az első eredményeket már korábban közzétettük azzal kapcsolatban, hogy a szülők milyen mértékben kaptak tájékoztatást és támogatást az OH kérvényezéshez. Most ezen túlmenően ismertetjük a szülői visszajelzéseket az OH döntéseinek eredményével és a szakszolgálati vizsgálatokkal kapcsolatban; mindezeket kiegészítik a tavalyi év tapasztalatai is. A szülői visszajelzések így a teljes folyamatra kiterjednek. Nemcsak statisztikai adatokkal, hanem szöveges szülői idézetekkel is illusztráljuk a problémákat, melyek számos jogsértésre rávilágítanak.

Felméréseink az OH kérvényezésben érintett szülők között zajlottak, így a résztvevők tisztában voltak a kérvényezési folyamattal és saját tapasztalataik alapján adtak visszajelzést. Az érintettek számára közösségi csoportot hoztunk létre, hogy szülőként egymást segítsük a kérvényezésben; csoportunkhoz több ezren csatlakoztak, a kérdőívek kitöltői is a csoport tagjai közül kerültek ki. Az anonim online felmérésben a szülők önkéntesen vettek részt.

Összesen három kérdőíves felmérést végeztünk idén. Az első a szülők tájékoztatására és a kérvényezés támogatására fókuszált, ennek eredményeit az 1179 kitöltés alapján korábban már közzétettük még a kérvényezési folyamat indulásánál. A további eredmények a kérvényezési folyamat tapasztalatait összegzik. A második kérdőíves felmérés az OH döntésének eredményeit gyűjtötte össze, ezt a felmérést akkor töltötték ki a szülők, amikor megérkezett a hivataltól az első visszajelzés a kérelem elfogadásáról, elutasításáról, vagy a szakszolgálati vizsgálatról (hivatalosan: „teljes eljárás”-ról), ebben 1054 szülő vett részt 2021 január 5 és február 4 között. A harmadik kérdőíves felmérést pedig azok körében végeztük, akiknél az OH szakszolgálati vizsgálatot rendelt el, ezt 583-an töltötték ki január 13 és február 4 között. A kérdőíves felmérések célja az volt, hogy a folyamat működését – legalább utólag – pontosan dokumentáljuk, hiszen a kormányzat nem tisztelte meg a szülőket és a szakembereket azzal, hogy nyilvános kritériumokat tett volna közzé. Ezen túlmenően az OH döntéseiről szóló szülői visszajelzésekből nyilvános adatbázist építettünk, melyben bárki megtekintheti, milyen szülői indoklások és csatolt dokumentumok mellett hogyan döntött az Oktatási Hivatal; az adatbázisban immár a 2021-es eredmények is szerepelnek a 2020-as eredmények után. A kérdőívek kitöltőinek száma jelentősnek mondható az összesen 16442 beadott kérvényhez viszonyítva. A felmérés számszerű adatai nem tekinthetőek országosan reprezentatívnak, de a nagy számú résztvevő és a széles körű, minden megyére kiterjedő szülői visszajelzések egyértelműen jelzik a felmerült problémákat és azok súlyát. Az elemzésben az eredményeket összevetjük a tavalyi visszajelzésekkel is.

A tájékoztatás és támogatás elmaradása

A szülők tájékoztatása és a szükséges döntések meghozatala szempontjából az óvodák és a pedagógus szakemberek nélkülözhetetlenek. Röviden összegezzük az ezzel kapcsolatos szülői tapasztalatokat a korábban is közzétett adatok alapján (az interaktív diagramon mind az összesített eredmény, mind a fenntartókra és településtípusokra vonatkozó bontás látható):

A drámai helyzet szemmel látható: csupán az esetek 44%-ában adott az óvoda a pedagógiai szempontokra is kiterjedő tájékoztatást a szülőknek, pedig enélkül nem lehetséges egy ilyen összetett kérdésben felelős döntést hozni. A gyermek érdekét az szolgálja, ha a szülők személyes gyermekismerete és az óvodapedagógusok szakmai ismerete összeadódik, és közös megbeszéléseken alakítható ki a megfelelő pedagógiai döntés.

Minden gyermek esetében meg kell adni a döntéshez a pedagógiai támogatást, sajnálatos módon ezt a kormányzat elmulasztotta megszervezni a törvény alkalmazása előtt. Az óvodák jogkörét megszüntették, nem támogatták és bátorították őket abban, hogy a szülőknek pedagógiai tájékoztatást nyújtsanak. Sok lelkiismeretes óvodapedagógus teljesen önkéntesen, időt és fáradságot nem kímélve támogatta a szülőket, de ez a segítő hozzáállás sajnos nem nevezhető általánosnak. Szomorú, hogy az esetek 15%-ában még az OH kérvényezés lehetőségéről sem tájékoztatták a szülőket, jelentős részben (39%) a tájékoztatás csupán a hivatali eljárásrendre vonatkozott, ami a gyakorlatban az Oktatási Hivatal tájékoztatójának ismertetését jelentette. Ebben a tájékoztatóban egyetlen szót sem szerepel pedagógiai szempontokról, és azt sem említik, hol kérhetnek ebben a kérdésben a szülők segítséget. A kormány így a felelős pedagógiai döntést bürokratikus hatósági eljárásra degradálta. A gyakorlatban a szülők csak az óvodapedagógushoz tudnak fordulni segítségért, ezért is kiemelten fontos, hogy minden óvodában történjen érdemi, pedagógiai szempontokra kiterjedő tájékoztatás. Annál is inkább, mert a szülők már a pedagógiai szakszolgálatokhoz sem fordulhatnak iskolaérettségi vizsgálatot kérni, mivel a kormány 2020-tól rendeletben akadályozta meg (az SNI/BTMN esetek kivételével), hogy ezt a lehetőséget igénybe vehessék.

A szülők a kérvényezéshez bármilyen szakértő által kiállított dokumentumot mellékelhetnek, azonban a gyakorlatban számos esetben tapasztalhattak elutasítást a papírok beszerzése során – ezt mutatja az alábbi ábra, amely megmutatja, hogy a szülők tapasztaltak-e elutasítást bármely szakembernél vagy óvodapedagógusnál, amikor az OH kérvényezés érdekében segítséget kértek tőlük.

A helyzet tragikus: 42%-ban azt tapasztalták a szülők, hogy a szakemberek nem segítenek gyerekeiknek írásos dokumentumokkal, pedig egyébként egyetértenek abban, hogy az iskolakezdés késleltetése a gyermek érdeke. 28%-ban pedig bár egyetértenek, konkrét véleményüket nem adják írásban. Ha a kormány felelősen szervezte volna meg az eljárást, korrekten tájékoztatta volna a szakembereket, óvodapedagógusokat a kérvényezés folyamatáról, akkor ez a minden érintett számára fájdalmas és méltatlan helyzet nem fordulhatott volna elő.

A szülők tájékoztatásának és támogatásának elmaradásával kapcsolatban a további részletes statisztikákat és szülői véleményeket itt tettük közzé.

Az Oktatási Hivatal döntése

Miután a szülők benyújtották a kérelmet az Oktatási Hivatalnak a január 15-i határidőig, a hivatal nyolc napon belül (a gyakorlatban általában hamarabb) döntést hozott arról, hogy szükséges-e a gyermek vizsgálata a helyi pedagógiai szakszolgálatnál. A szülői visszajelzések alapján az Oktatási Hivatal döntése az alábbiak szerint oszlott meg.

A gyakorlatban a gyermekek több mint harmadánál (38%) rendelt el az OH szakszolgálati vizsgálatot.

Azonnali elutasításról nem érkezett jelentés, a tapasztalatok szerint a tavalyi kérelmezés során is csak nagyon ritkán történt elutasítás szakszolgálati vizsgálat nélkül. Azok a szülők, akik a Szülői Hang Közösség által összeállított segédlet alapján megismerték az iskolaérettség szakmailag indokolt kritériumait, jobban meg tudták ítélni saját gyermekük iskolaérettségét és a kérelmet is megfelelő szakmai színvonalon tudták megírni, ezzel elkerülve a vizsgálat nélküli elutasítást.

Az OH visszautasítja azokat a kérelmeket, amelyek nem felelnek meg a törvényi feltételeknek, így sajnos azokat az eseteket is visszautasítják, ahol az SNI-s szülők 1+1 év kedvezményt kérnének, hiszen korábban volt lehetőség erre, ezt a kormányzat érdemi indoklás nélkül megszüntette. A törvényi feltételeknek megfelelő kérelmek esetén az OH nem szokott egyből elutasítani, csupán az egyből elfogadás és a szakszolgálati vizsgálat lehetőségei között döntenek.

Az idei év során nem volt érdemi különbség a kérvényezési időszak elején és végén beadott kérelmek elfogadási aránya között. A tavalyi évhez viszonyítva az egyből elfogadás aránya nagyobb (tavaly 42% volt az arány), így az OH összességében valamivel enyhébben döntött, mint tavaly.

Az OH döntései szemmel láthatóan korántsem egységesek országosan, amint azt az alábbi ábra jól illusztrálja: egyes megyékben az OH nagyobb arányban rendelt el szakszolgálati vizsgálatot, míg máshol egyből elfogadta a szülői kérelmet. (A diagramon nem szereplő megyékből nem érkezett az értékeléshez elegendő adat.)

Óriásiak a különbségek! Míg Komárom-Esztergom és Pest megyében, valamint Budapesten csupán 24%-ban kellett a gyermeket szakszolgálati vizsgálatra vinni, addig Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna megyében ez az arány elérte a 75%-ot. Az Oktatási Hivatal tehát nem biztosította az esélyegyenlőséget, és egyes megyékben szigorúbban döntött a szakszolgálati vizsgálatok elrendelésének tekintetében, mint máshol.

Bár elvileg lehetnek területi különbségek a szülői kérvények minőségében, indokoltságában, az OH döntéseinek egyenlőtlensége jóval nagyobb, mint amit a szülői kérvények különbözősége indokolhat. Ez jól látszik akkor is, ha részletesen is megnézünk néhány kérelmet a nyilvános adatbázisban.

Tolna és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékből például szakszolgálati vizsgálatot rendeltek el az alábbi, csatolt dokumentumokkal is jól alátámasztott esetekben is:

Szülői indoklás: Gyermekünk majd csak 2021. augusztusában lesz 6 éves. Iskolaéretlensége több mindenben megmutatkozik. Erős érzelmi megnyilvánulásai gyakoriak. Ilyenkor viselkedése nagyon nehezen irányítható, őrjöng, kiabál és csapkod, önmagát nem képes az adott helyzetnek megfelelően kontrollálni. Kudarctűrő képessége gyenge, ha valami nem az ő elképzelése szerint zajlik, megsértődik, mindezt hevesen és érzékenyen éli meg. Feladattudata még nem alakult ki. Csak mozgásigénye kielégítése után, sok motivációval lehet rávenni a munkavégzésre. A tevékenységek során figyelme azonban fáradékony, könnyen elterelődik. Csak nagyon szoros kontroll mellett tartható fenn, folyamatos ellenőrzést igényel. Feladatvégzés közben nyugtalanság jellemzi, hosszabb ideig nem képes megülni. Témától és hangulatától nagy mértékben függ a teljesítménye. Ceruzafogása még nem megfelelő, ritkán hajlandó rajzolni vagy színezni, nem is mutat iránta érdeklődést. Finommotorikája fejlesztésre szorul. Hallani sem akar arról, hogy iskolába menjen. Az óvodához való kötődése nagyon erős. Rendszeres logopédiai ellátásban részesül. Több területen elmaradás figyelhető meg nála. Fejlődése alig vehető észre, szeptember óta nagyon kevés foglalkozás volt megtartva. Délutáni pihenésre, alvásra szüksége van. Fáradtság esetén a fenti tünetek felerősödése figyelhető meg. A lemaradások leküzdése érdekében további óvodai nevelését tartjuk szükségesnek. A vele foglalkozó pedagógusok véleményei is ezt támasztják alá. Mindezek figyelembevételével kérjük, hogy gyermekünk számára további egy év óvodai nevelést engedélyezni szíveskedjenek.
Csatolt dokumentumok: Óvodapedagógus véleménye, Logopédus véleménye, Fejlesztőpedagógus véleménye
OH döntés: szakszolgálat (Tolna megye)
Szülői indoklás: Gyenge emlékező képesség, gyenge grafomotorika, mozgása koordinálatlan, logopediai emlmaradottsag, gyenge kudarc tűrés
Csatolt dokumentumok: Óvodapedagógus véleménye, Logopédus véleménye, Gyermekorvos véleménye
OH döntés: szakszolgálat (Tolna megye)
Szülői indoklás: Kisfiam 2015. júliusában született. Közel másfél éves korától egyedül nevelem. Rendkívül fáradékony, érzékeny, visszahúzódó, nagy alvásigényű, kicsi, vékony testalkatú 15,5 kg és 113.5 cm a testmagasságú. Nem bírná el az iskolatáskát sem. Fiamnál még nem indult el a fogváltás. Figyelme néhány perc után lankad, elterelődik egy-egy feladatlapozás, foglalkozás közben, azt nézi ki mit játszik, ki nyúl a játékához és hamar közli is, ő elfáradt és pihenni szeretne, vagy éppen játszani. Figyelme nem kitartó, hamar elkalandozik. Mozgáskoordinációja fejletlen. Gyakran megbotlik, vagy kiesik valami apró dolog a kezéből. Egyensúlyérzéke nem tökéletes. Az apró, finom mozgásokat igénylő feladatokat, nem tudja megfelelően elvégezni (pl. cipőfűzés), nem öltözködik önállóan, nem tud rajzban kisebb részleteket megjeleníteni. A ceruzát nagyon görcsösen, fent fogja meg, ezért kiszínez a vonalból, amit azonnal kudarcként él meg és el is megy a kedve az egésztől. A feladatozásra, rajzolásra, színezésre nagyon nehezen vagy egyáltalán nem is vehető rá, inkább a játékot (autózást) választja. Egy-egy társas közben, ha nem ő nyer, azonnal sírva fakad, kudarctűrése nagyon rossz. Az óvodában fejlesztő foglalkozásokra jár és második alkalommal közölte, nem szeretne többet menni, mert úgyse tudja megcsinálni és ő fáradt, és aludni szeretne. Alvóidőbe volt, le is fektette az óvónő és hamar el is aludt. Nem tud térben tájékozódni, az irányokban nem biztos. Gyenge emlékezőképesség jellemzi. Kisfiam nem tudja megjegyezni a neki mondottakat, pár perc után már nem tudja felidézni, azt, amit hallott, hosszabb verseket nem tud megtanulni. Félős, visszahúzódó, az óvodában a többi gyermek előtt sem meri elmondani, hogy hívják, jelét, testvérei nevét stb. Élményeit, gondolatait csak nehezen tudja kifejezni, szinte csak tőmondatokat használ. Mások által közölt eseményekről nem, vagy csak nehezen tud beszámolni. Fejletlen a gondolkodása. Nem érti az alapvető ok-okozati összefüggéseket. A feladatot nem mindig érti meg, többször visszakérdez. Gyenge akarati élet, gyenge önirányítás jellemzi, ugyanis figyelmét nehezen tudja irányítani, könnyen elterelődik, álmodozik. Gyermekem érzelmi állapota, hangulata nagyon gyorsan változik, kiszámíthatatlan és erős érzelmi reakciókra hajlamos. Nem elég erős az önkontrollja. Visszahúzódó, félénk. Gyakran megsértődik. Konfliktushelyzetben hevesen reagál, inkább egyedül szeret lenni. Gyenge monotónia tűrés jellemzi. Gyermekem nem tud sokáig egy helyben ülni, nem tudja leküzdeni mozgásigényét. Nem tud majd a 45 perces tanórákon végig fegyelmezetten viselkedni. Elkezdett feladatokat, játékokat nem fejez be. Folyamatos biztatásra van szüksége, hogy befejezze, amit elkezdett. Ha nem sikerül valami elsőre, feladja. Nem bírja elviselni a kudarcot. Egyáltalán nem érdeklik a feladatok, pl. a foglalkoztató feladatok, színezés, rajzolás, csak játszani szeret. Gyenge alkalmazkodóképesség és szabálykövetés jellemzi. Nem szereti a szabályjátékokat. Nem megfelelő térérzékelés jellemzi. Az irányokat (előre, hátra stb.) a jobb és a bal oldal tekintetében bizonytalan. Nem tudja a jobb és a bal oldalt, valamint a jobbra és a balra irányokat megfelelően azonosítani, gyakran halad jobbról balra a kirakós feladatokban, sormintákban. Időészlelése fejletlen, időbeli tájékozódása gyenge, nem érti a tegnap és a holnap, a volt és a később, lesz fogalmát, a napszakokat, az évszakok egymásutániságát összekeveri. Gyakran mondja, hogy anya jössz értem este. Ebéd utánra gondol, amikor elsötétítenek és lefektetik őket aludni ebéd után. Úgy gondolom, további egy évre szüksége van még, mivel sok szempontból éretlen. Kérem vegyék figyelembe, azt is hogy júliusban tölti még csak a hatot, egyedül nevelem és emiatt sokkal ragaszkodóbb, érzékenyebb. A leírtak ismeretében bízom kérelmem pozitív elbírálásában.
Csatolt dokumentumok: Óvodai nyomon követési/fejlődési napló, vagy annak kivonata, Logopédus véleménye, Gyermekorvos véleménye, 5 éves védőnői státuszpapír, Védőnő véleménye
OH döntés: szakszolgálat (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Szülői indoklás: Xy gyermekem ügyében kérem az óvodában való maradást még egy nevelési évre: Az óvodába történő beilleszkedése nehézkesen indult, a reggeli elszakadás minden nap nehézséget okozott számára, elváláskor sokáig sírt, az óvónők kitartó vigasztalására nyugodott csak meg. Az óvoda első évében nagyon zárkózott volt, társai felé csak mérsékelten nyitott, és akkor is csak egy-két hasonló személyiségű fiúval barátkozott. Nagyrészt inkább a felnőttek megnyugtató társaságát kereste, nagy mértékben igényelte az állandó odafigyelést. A folytonos figyelemigény végig megjelent az óvodában töltött évek alatt. Személyisége zárkózott, nehezen nyílik meg, könnyen zavarba jön, nem szeret szerepelni sem egyénileg, sem csoportosan. Az óvodában az ünnepségek, szereplések állandó sírással teltek, legfőképp, ha sok felnőtt, szülő volt jelen. Még családi körben, rokonok között is szégyenlős. Sok esetben ez beszédzavarként is megjelenik, hadarás, dadogás, egy adott mondatban felcseréli a szavakat. Halkan, vagy éppen hangosan beszél. Előfordul ilyenkor, hogy félrevonul a társaságtól, és inkább csak egyedül játszik. Beszéde lassan indult el, sokáig saját nyelvezetet használt. Jelenleg is logopédia foglalkozáson vesz részt, ahol a kialakult beszédhibákat, szóképzavarokat, artikulációs hibákat, a mondatok szerkezeti felépítését tanulja. Gondot jelent számára az irányok meghatározása, névelők, névutók megértése, használata. A foglalkozásokon, óvodai kreatív tevékenységek során hangulatától függően együttműködő. Állandó feszültséget érez, ha rajzolnia, festenie, színeznie kell, nehezen kezdi el a feladatokat, és csak minimális ideig kötik le a figyelmét. A ceruzát bizonytalanul, vagy hibásan tartja. Kialakult egy állandó ellenállás az ilyen tevékenységekkel szemben. A finommozgása nem megfelelő. Igényli az állandó bíztatást, odafigyelést a foglalkozások során, a figyelme könnyen elterelődik a mozgásos játékokra, tevékenységekre. Nagy a mozgásigénye, ezáltal a hosszabb koncentrációt igénylő feladatokat nem kedveli, huzamosabb ideig nem tud koncentrálni. Ha nem kap kellő odafigyelést a feladatok során könnyen elveszti az érdeklődését, és társai figyelmét is eltereli. Jellemző rá, hogy saját elgondolása szerint hajtja végre a feladatot, nem a kapott instrukciókat követi, viszont ha úgy ítéli meg, hogy számára nehéz vagy nem kedvelt a feladat, el sem akarja kezdeni, közvetlen útmutatást vár el. Ha nem kíséri öröm, dicséret a munkavégzést gyorsan feladja, esetenként dühössé, agresszívvé válik. Munkatempója lassú. Szereti a társasjátékokat, de ha nem ő nyer, nem tudja kontrollálni az érzelmeit, megsértődik. Társait megpróbálja irányítani az adott játék során. Meghatározza ki, milyen szerepet töltsön be a játékban, és nem viseli el, ha ellentmondanak neki. Nehezen fogadja el a felnőttek által felállított szabályokat is, ezáltal sok a konfliktusa. Érzelmileg nem tudja kezelni a kudarcot, elzárkózik, nehezen fogadja el a segítséget. Ezek a negatív élmények nagyban befolyásolják a motiváltságát, közösségben betöltött szerepét. Érzékenyen, hirtelen reagál az őt ért sérelmekre, esetleg csalódásokra. Igényli a napközbeni pihenést, ennek hiányában nehezen összpontosít, érzelmileg sérülékenyebb lesz. Önállósága az öltözködésben, feladatok elvégzésében sem alakult ki teljesen. Állandó motiválásra szorul. Mindezeket figyelembe véve, illetve a csatolt dokumentumokat megvizsgálva, úgy gondolom, a fiam még nem tudna megfelelni az iskolai elvárásoknak. A hosszú távú és eredményes iskolai teljesítmény, és a gyermekem szellemi és lelki fejlődése szempontjából, kérem Önöket, támogassák további egy nevelési évét az óvodában.
Csatolt dokumentumok: Óvodai nyomon követési/fejlődési napló, vagy annak kivonata, Óvodapedagógus véleménye, Logopédus véleménye, Gyermekorvos véleménye, Védőnő véleménye
OH döntés: szakszolgálat (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Szülői indoklás: Koraszülött zárójelentést,pszichológiai, pulmonológiai, logopédiai szakvéleményt és óvónői javaslatot. Indkolásomban pedig az igazat írtam fiam szorongó a szőnyeg szélén ülő típus. Az óvodában csoportos feladatokban csak nagy csoportban vett részt akkor is ritkán. Illetve 3 év alatt összesen nem.volt 30 napot óvodában betegsége miatt. Beszédhibás nagyon fáradékony,délben még 3-4 óra alvást igényel.
Csatolt dokumentumok: Óvodapedagógus véleménye, Logopédus véleménye, Gyógypedagógus véleménye, Fejlesztőpedagógus véleménye, Pszichológus véleménye, Szakorvosi igazolás, Egyéb dokumentum
OH döntés: szakszolgálat (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Szülői indoklás: Gyermekem visszahúzódó, nehezen barátkozik, legtöbbször egyedül játszik(óvoda, játszótér). Fejletlen finommotorika(pontatlan vonalvezetés, a különböző alakzatok, formák rajzolása, másolása gondot okoz),koncentrációs probléma, fáradékonyság, gyenge monotómia tűrés és kudarctűrő képesség. Feladattudat hiánya, játékosság. Bizonytalan a jobb és bal oldal felimerésében, valamint a napszakokat, hét napjait, illetve a hónapok, évszakok sorrendjét keveri. Logopédia terén pöszeséget állapítottak meg, de mivel fogváltás nem kezdődött meg, fejlesztésbe még nem javasolják bevonni.
Csatolt dokumentumok: Óvodapedagógus véleménye, Logopédus véleménye, Pszichológus véleménye
OH döntés: szakszolgálat (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Szülői indoklás: – fáradékony – nem indult meg a fogváltása – javasolta szakszolgálat, logopédia, óvodai vélemény – hetente fejlesztésre jár – hetente logopédiára jár – nagyon beteges, késői gyermek – augusztusi születésű – gyakran sírva fakad, ha nem sikerül valami
Csatolt dokumentumok: Óvodai nyomon követési/fejlődési napló, vagy annak kivonata, Logopédus véleménye, Pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye
OH döntés: szakszolgálat (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Mindeközben pedig pl. Budapesten vagy Pest megyében az alábbi kevesebb dokumentummal alátámasztott kérelmeket is egyből elfogadták az OH-ban.

Szülői indoklás: Tartós figyelem hiánya, játékosság, testi fejletlenség, szociális és érzelmi éretlenség, ceruzafogás még nem alakult ki, fejletlen gondolkodás.
Csatolt dokumentumok: Óvodapedagógus véleménye
OH döntés: elfogadás (Budapest)
Szülői indoklás: Szülői indoklás : figyelme kevés ideig tart, memóriája gyenge, testalkata pici és 15 kg, idő érzéke fejletlen, nyelvi képességei még fejlesztendőek, nehezen tudja kifejezni magát, időérzéke bizonytalan, faradékony
Csatolt dokumentumok:
OH döntés: elfogadás(Budapest)
Szülői indoklás: A figyelme nem tartható fenn sokáig, rossz kudarctűrő képesség, finommotorikában elmaradás, keveset járt óvodába.
Csatolt dokumentumok: Óvodapedagógus véleménye
OH döntés: elfogadás(Pest megye)
Szülői indoklás: Az eredményes iskolakezdéshez szükséges képességek közül több hiányzik, fejlesztésre szorul, melynek hiánya megnehezítené számára az iskolai életet. Az iskolaérettségi szakvélemény és az itthoni tapasztalatok is a következőket mutatják: • Gyenge a kudarctűrése és feladattartása. Pontos feladatvégzésre törekszik, de kudarc esetén abbahagyja. • Fáradékony, monotónia tűrése gyenge, figyelme könnyen elterelhető. • Hangingerek kizökkentik az adott feladatból. • Vizuális memóriája, beszédértése fejlesztendő. • Az íráshoz szükséges vonalvezetése nehézkes. • Időbeli tájékozódása még alakulóban. • Figyelme motivációhoz kötött • Térben gyakorta téveszt irányokat • Csecsemőkori reflexei közül kettő, a szopó és fogó reflex visszamaradt, ami további fejlesztést igényel. Jelenlegi óvodájába nagycsoportos korában került. Kezdeti félénksége hamar oldódott, egyelőre igyekszik mindig irányító szerepet vállalni, nehezen veszi figyelembe mások igényeit. Mivel ……..tényleges fejlesztése most kezdődött el, ez alapján és a fentiek alapján is úgy látjuk, hogy még egy év óvodai nevelés biztosítaná …..a kudarcmentes és sikeres iskolai beválást.
Csatolt dokumentumok: Óvodai nyomon követési/fejlődési napló, vagy annak kivonata, Óvodapedagógus véleménye
OH döntés: elfogadás (Budapest)

Jól látható, hogy az OH másként dönt a különböző megyékben benyújtott kérelmek esetén. Természetesen a szakszolgálati vizsgálat során a szülői kérelmet végül elfogadhatják, de ez nem változtat azon a tényen, hogy az OH döntései megyénként nem egységesek, ezzel súlyosan sérül az esélyegyenlőség. A szakszolgálati vizsgálatok sem egységesek országosan, emiatt a gyermeket hátrány is érheti, amikor az OH adott megyére vonatkozó szigorúbb döntése miatt kell szükségtelenül részt venni ezen. A szülők sok időt és energiát fektettek abba, hogy a szülői indoklást részletesen megírják, és beszerezzék a csatolt dokumentumokat. Méltatlan ezért a szülőkkel és gyermekekkel szemben, hogy az OH indoklás nélkül egyes megyékben jóval szigorúbban bírálja el ezeket, mint másutt.

Az OH döntéseinek jelentős megyei eltéréseire már tavaly is felhívtuk a figyelmet, ennek ellenére nem történt változás. Pedig az OH voltaképpen egyedül ebben az egy kérdésben (történjen-e szakszolgálati vizsgálat vagy sem) hoz érdemi döntést, hiszen egyből elutasító határozat alig születik, a szakszolgálat javaslatát pedig mindig jóváhagyják. A törvényt az egységesítés ürügyével indokolták, a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy az OH nem garantálja az esélyegyenlőséget. Ha az OH tett volna érdemi erőfeszítéseket az országosan egységes döntéshozatalra és a kritériumokat nyilvánosságra hozza, akkor ilyen nagy megyei különbségek nem fordulhatnának elő.

Az alábbi ábrán szemléltetjük, hogy miben különbözött az OH döntési mechanizmusa megyénként, mennyire vették figyelembe a csatolt dokumentumokat. Külön mutatjuk az eredményeket az engedékenyebb, “pozitív” megyékre (Budapest, Pest és Komárom-Esztergom megye), valamint a szigorúbb “negatív” megyékre (Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna). A diagram megmutatja, hogy a nem speciális eseteknél (nem SNI/BTMN, nem koraszülött, nem születési rendellenességgel élő) az egyes dokumentumtípusok mennyivel növelték az OH azonnali (azaz szakszolgálati felülvizsgálat nélküli) elfogadó döntésének esélyét. A szülői visszajelzéseket két csoportba osztottuk: az első csoportba azok kerültek, akiknek nem volt meg az adott típusú dokumentum, a másodikba azok, akiknek volt ilyen dokumentumuk, majd megnéztük, hogy mennyivel volt nagyobb a második csoportban az elfogadás aránya az elsőnél. A dokumentumoknál megnéztük, mekkora a fejlesztői vélemény hatása (fejlesztőnek számított a logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta, pszichológus), a szakszolgálati vélemény hatása, illetve az orvosi szakvélemény (gyermekorvos vagy szakorvos véleménye). (Az alapdokumentumok esetében, mint az óvodai vélemény illetve fejlődési napló vagy a védőnői státuszpapír, az elfogadási arány növekedése nem állapítható meg egyértelműen, így ezeket itt nem ábrázoltuk.)

Az ábrán látható, hogy a fejlesztői vélemény, a szakszolgálati vélemény és az orvosi vélemény jelentősen növeli az egyből elfogadás esélyét az OH-nál, ezek közül az orvosi dokumentumok a legerősebbek. A tavalyi összesített eredményekhez viszonyítva idén jobban figyelembe vette az OH a fejlesztői véleményeket. A negatív megyék esetében sajnos a hivatal jóval kevésbé vette figyelembe a fejlesztői véleményeket; ezekben a megyékben hiába szereztek be ilyet a szülők, sokszor szakszolgálati vizsgálatot rendeltek el.

A következő ábrán azt vizsgáljuk, hogy az egyes szülői indokok mennyire számítottak sikeresnek. A diagramon azokat az eseteket néztük, amik nem számítottak speciális esetnek (nem SNI/BTMN, nem koraszülött, nem születési rendellenességes), és nem állt rendelkezésre fejlesztői, szakszolgálati, orvosi vagy egyéb dokumentum sem, legfeljebb az óvodai vagy védőnői papírok, hiszen ezekben az esetekben várhatnánk, hogy az eredményt nem a csatolt dokumentum, hanem maga a szülői indoklás határozza meg leginkább. A nyilvános adatbázisban a szülők megadták az indoklásnál használt érveket is; a diagram azt mutatja, hogy az egyes érvek, amennyiben voltak, hány százalékkal növelték meg az elfogadás esélyét, ha egyáltalán növelték.

Összességében megfigyelhetjük, hogy a gondolkodásbeli, mozgásbeli, beszédfejlettségbeli és testi elmaradások erősebb indokok voltak az OH előtt és nagyobb arányban fogadtál el az ilyen kérelmeket azonnal, mint az érzelmi és akarati élet elmaradásai esetén. Az idei eredmények ebben eltérnek a tavalyiaktól, így nem tudhatjuk azt sem, hogy a mostani eredmények mennyire tekinthetőek mérvadónak a jövőben.

A szakszolgálati vizsgálat

Ahogy láttuk, az esetek mintegy harmadában az OH szakszolgálati vizsgálatot rendelt el, ott született döntés a gyermek iskolaérettségéről. Idén részletes szülői visszajelzéseket gyűjtöttünk a szakszolgálati vizsgálatokról is. A szakszolgálat javaslatának megoszlása az alábbi diagramon látható. A szakszolgálat javaslata azért is fontos, mert a tapasztalatok alapján az OH sohasem másítja meg a szakszolgálati javaslatot a határozatában (bár erre megvan a jogi lehetősége), tehát a szakszolgálat hozza meg az érdemi döntést.

Látható, hogy az esetek túlnyomó többségében, 91%-ban a szakszolgálat egyetért a szülői kérelemmel, és javasolja a további egy év óvodát. 3%-ban a szakszolgálat a gyermeket iskolaérettnek találta, és a szülő elfogadta a szakszolgálat javaslatát; ezekben az esetekben tehát a szakszolgálattal közösen sikerült megtalálni a gyermek számára legjobb megoldást. Mindössze 1%-ban fordult elő az, hogy a szakszolgálat iskolába küldte a gyermeket úgy, hogy ezzel a szülő nem ért egyet. Jó, hogy ez az arány ilyen alacsony, de természetesen az érintett szülők számára ez elkeserítő. További 1% nem mondott véleményt.

Fontos, hogy a szakszolgálat a vizsgálat után tájékoztassa a szülőt. Ez elvárható, és az esetek 95%-ában meg is történt. Sajnos azonban az esetek 4%-ában arról érkezett jelzés, hogy a szakszolgálat nem ismertette a szülővel javaslatát. Ezáltal egyrészt még további napokat bizonytalanságban és stresszben kellett töltenie a szülőnek amíg megérkezett a határozat, másrészt így nem volt lehetőség a javaslat átbeszélésére, a felmerülő aggályok tisztázására. A szülő ilyenkor azzal szembesül, hogy senki sem vállalja a személyes felelősséget a döntésért, mely gyermeke életéről született. A válaszadók visszajelzései alapján a szakszolgálat ilyenkor azt a téves tájékoztatást adta, hogy az OH dönt, holott a helyzet a gyakorlatban az, hogy az érdemi döntés a szakszolgálaton történik meg, és semmi akadálya nincs a javaslatot ismertetni a szülővel. A visszajelzések szerint a javaslat ismertetésének elmaradása nagy számban fordult elő az egyik nagyvárosi tagintézménynél, és szórványosan további 12 szakszolgálatnál.

Természetesen nemcsak a javaslat tényszerű közlése a fontos, hanem az is, hogy legyen lehetőség a javaslat átbeszélésére, különösen, ha a szakszolgálat elutasítja a szülő kérését. Az alábbi ábrán azt részletezzük, hogy a szakszolgálat elutasító javaslata esetén volt-e lehetőség részletesen is megbeszélni annak hátterét. Az esetek 83%-ában volt ilyen lehetőség, de sajnos 17%-ban negatív voltak a tapasztalatok.

A szülővel való együttműködés fontos a vizsgálat elején is: elvárható, hogy a szülő kapjon lehetőséget arra, hogy részletesen elmondhassa indokait, tapasztalatait. A következő ábra mutatja az ezzel kapcsolatos visszajelzéseket.

Az esetek nagy többségében (88%) pozitív visszajelzés érkezett, mégis nem elhanyagolható számban, 10%-ban érkeztek olyan visszajelzések is, hogy mindez elmaradt. A szülő meghallgatása nélkül a vizsgálat futószalagszerű lesz, mintha gépiesen szortíroznák a gyerekeket. A szülői indokok figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a szakszolgálat láthassa, milyen problémákra kell odafigyelni a vizsgálat során. A szülő részletes meghallgatásának elmaradásáról nagy számban érkeztek panaszok az egyik nagyvárosi tagintézményből, és szórványosan további 38 tagintézményből.

Amikor a szakszolgálat elutasítja a szülő kérelmét, a szülőnek át kell gondolnia, hogyan menjen tovább. Az ezzel kapcsolatos visszajelzéseket mutatja az alábbi diagram.

Legtöbbször (68%) a szülő elfogadja a szakszolgálat javaslatát, és nem tervez jogorvoslati lépéseket, de nagy a bizonytalanok aránya is (14%). A további egy év óvodáért küzdő szülők nehéz helyzetbe kerülnek , hiszen nincs érdemi fellebbezési lehetőség: a szülők csak a bírósághoz fordulhatnak, ahol legtöbbször a szülői panasz érdemi vizsgálata nélkül elutasítják a keresetet. A szülők kis része (9%) érzi úgy, hogy belevágna a bírósági útba is, vállalva az erőfeszítéseket a csekély esélyek dacára. Vannak (9%), akik bár továbbra sem értenek egyet az iskolakezdéssel, inkább nem vágnak bele a nehéz és stresszes bírósági procedúrába.

A szülők általános benyomását és véleményét a szakszolgálati vizsgálatokkal kapcsolatban az alábbi ábra tükrözi.

A szülők túlnyomó többsége elégedett a szakszolgálati vizsgálattal, úgy látja, hogy az a gyermek érdekében történik és körültekintő. De előfordulnak panaszok is, 2% szerint a vizsgálat felszínes volt, és inkább arra törekedtek, hogy a gyerekeket az iskolába küldjék.

Ezt gondolják a szülők

Bár az OH kérvényezésben résztvevő szülők túlnyomó többségének elfogadták a kérelmét, ettől függetlenül a szülőknek nem tetszik a rendszer, ahogy az az alábbi diagramon látszik.

A szülők elsöprő többsége, 94%-a úgy látja, hogy a szülőknek és az óvodáknak kellene dönteniük a további egy év óvodáról, hiszen ők azok, akik ismerik a gyermeket és felelősséget vállalnak érte. Ezt a szülők annak ellenére gondolják így, hogy érintettként tisztában vannak a rendszer működésével, és az esetek túlnyomó többségében a kérelmük végül elfogadásra talált.

Az alábbiakban a szülők szöveges visszajelzéseiből idézünk. Pozitívumként jelent meg, hogy az elektronikus benyújtási lehetőségnek köszönhetően az ügymenet jóval gyorsabb és gördülékenyebb lett, és szükség esetén az OH ügyintézői is készségesen segítettek. A rendszerrel kapcsolatos leggyakoribb panaszok az alábbiak voltak.

 • Nincsenek nyilvános kritériumok az OH döntéseiről, így azok nem számonkérhetőek, a döntések esetlegesek, kiszámíthatatlanok, sokszor nem érthető, hogy miért rendelnek el szakszolgálati vizsgálatot, miközben érdemi indoklás nincs, pedig a szülő sokszor nem kevés utánajárással számos papírt mellékelt.
 • A szülők számára méltatlan és megalázó, hogy gyermeküket negatív színben kell feltüntetniük.
 • A döntést nem a gyermeket ismerő és szerető szülő vagy óvodapedagógus hozza, hanem egy arctalan hivatal, aki csak papírok alapján ismeri a gyermeket.
 • Az eljárás kétségbe vonja a szülők és óvodapedagógusok kompetenciáját.
 • Az eljárás felesleges, sok időt, energiát elvon, kiszolgáltatott helyzetbe hoz szülőt és a szakembert egyaránt, mindennek egyértelműen a gyermek a kárvallottjai.
 • Nincs megfelelő tájékoztatás, támogatás.
 • A rossz rendszer, a tájékoztatás és támogatás hiánya miatt sok gyermek éretlenül kerül iskolába: ez azoknak a gyermekeknek is rossz, akik iskolaéretten kezdik el a tanulást, hiszen tanítóik számára is nehéz helyzetet teremt, mivel a legtöbb általános iskolában nincs lehetőség megfelelően differenciálni a gyerekek között.

Nincs transzparencia, jó lenne tudni kik (milyen végzettségű szakemberek) döntenek milyen kritériumok alapján. Látszik az OH dolgozóin a jóindulat, a telefonon készségesek, hétvégén is hozták a határozatokat/dolgoztak, készséges ügyintézők, stb, (ezt köszönjük nekik), de attól a rendszer még rossz. Illetve nincsen „ráció” abban hogy ki megy szakszolgálathoz és ki nem… Augusztusi koraszülött gyerek az egyik megyében megy, míg egy januári teljesen egészséges nem… január elején nem volt teljes eljárás, csak később, stb. Mi alapján irányítják a rendszert? Hol mennyi iskolai/óvodai férőhely van? Nagy a bizonytalanság és ez megalázó és frusztráló mindenkinek. Nemcsak a szülőknek de az óvónőknek, szakszolgálati dolgozóknak is. (Pest megye)

Azt gondolom, hogy a jelenlegi eljárás méltánytalan mind a gyermekekkel, mind a szülőkkel szemben. Úgy érzem, hogy ezzel az eljárással kétségbe vonják a szülők, óvodapedagógusok kompetenciáját, hiszen elvették annak a lehetőségét, hogy a gyermekeket leginkább ismerő személyek döntsenek az iskolakezdés időpontjáról.

Maga a döntési mechanizmus érthetetlen, kidolgozatlan, hiszen semmilyen kritérium nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kérelem milyen szempontok alapján kerül elbírálásra. Érthetetlen, hogy a szülő részletes indokolása, a + 1 évet támogató gyermekpszichológusi (nem magán) szakvélemény valamint az óvodai jellemzés ellenére miért nem lehet sommás eljárás keretében döntést hozni, mi az a tény amely miatt nem lehet dönteni? Mindez a teljes eljárást tartalmazó végzés indokolás részéből nem derül ki. Teljes mértékben felháborító a jelenlegi rendszer, és a döntési mechanizmus!  (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nagyon boldog vagyok, hogy számunkra pozitív döntés született, viszont negatívan éltem meg, hogy ehhez a gyermekem negatívumait kellett taglalnom hosszú sorokon keresztül. (Budapest)

Magànúton végeztettem el a pszichológussal az iskolaérettségi vizsgálatot. A szakember javasolta a plusz egy èvet, ezt a szakvélemény vègére le is írta. Mégsem kaptuk meg rögtön az elfogadó határozatot.. Szakszolgálathoz kell majd mennünk. Csalódtam, mert olvastam, hogy valakinek csak óvodapedagódusi vélemény volt, és megkapta a jóváhagyást. Kellemetlen, hogy szülőkènt nem én döntők arról, hogy maradjon-e óvodában a gyerek. Az pedig mèg kellemetlenebb, hogy nincs sehol megadva, hogy miket kell csatolni ahhoz, hogy biztosan maradhasson.  (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

További szülői véleményekhez kattintson itt

Körültekintően jártunk el, egyetértettünk az óvónőkkel és a gyógypedagógussal, hogy jó lenne még egy ovis év. Úgy érzem, lopják az időmet és teljesen feleslegesen szívatnak még egy vizsgálattal.  Az ovinkból hárman ugyanazt írtuk, ugyanazt csatoltuk, más lett a döntés. Számomra áttekinthetetlen az eljárás. (Budapest)

Velünk korrektek voltak, fél nap alatt megkaptuk az elfogadó határozatot, viszont az, hogy az ehhez szükséges papírokat megkapjam az óvónőktől, fél év munkámba telt. Minden áron iskolába akarták küldeni a gyermekemet, csak miután magán úton beszereztem rengeteg papírt és érveltem nekik sokadszorra hogy éretlen még a fiam, voltak hajlandóak írni egy olyan pedagógiai jellemzést, ami segítette a maradást! A környezetemben is látom, hogy sok szülőnek nincs lehetősége/tudása ezt végig csinálni és így az ő gyermeküket a rendszer értetlenül iskolába kényszeríti… 🙁 (Győr-Moson-Sopron megye)

Semmi értelme. A döntéshozó hivatalnokok kompetenciája erre nem terjed ki, abszolút hozzá nem értők. Teljesen felesleges bürokratikus „közjáték”. Csak bosszantják és feszült helyzetbe hozzák a szülőket. (Somogy megye)

Felháborító, hogy vadidegen emberek papírok alapján, arctalanul és személytelenül döntenek a gyermekemről.  (Baranya megye)

Egyszerűen hihetetlen és logikátlan,mi alapján hoznak döntést.Már az egész iskolázási törvénnyel sem értettem egyet, amit  a járványügyi helyzetre való tekintettel sem voltak hajlandóak eltörölni!!!! Ennek tetejében nemhogy engedékenyebbek lettek volna,még jobban megnehezítik a helyzetet! Megalázva érzem,hogy gyermekekre és családomra szégyent hozva kell kiadnom a kezemből olyan véleményeket, amit különben nem tennék! Majdnem fél éves munkálkodás sem volt elég ahhoz,hogy döntést hozzanak! Mélységesen dühös és kiábrándult vagyok! 

A gyerekorvosi és a szakorvosi papírban (akik évek óta ismerik) benne volt, hogy egy év halasztás javasolt. Óvónő és szülő szintén leírta, hogyan ismeri a gyereket. Ezt bírálja felül valaki csak úgy, a monitor előtt ülve? Szégyen-gyalázat az egész rendszer. Elnézést.  (Budapest)

Nem tudom kinek a véleménye kellett még volna, hogy elfogadják a kérelmet. Az évek óta a fejlődését támogató és nyomonkövető emberek egyértelműen úgy látják, hogy meg az óvodában a helye, több oldalról alátámasztva. Ha ez nem elég, akkor mi?!? (Győr-Moson-Sopron megye)

Rettegek, hogy egy idegen dönti el a kisfiam sorsát. Tudom, ha iskolát kezd az első éveket végig szenvedjük majd,és ha az első éveket kudarcként éli meg, nehéz lesz rábírni a kitartásra. Nem helyes, hogy a szülő kérését ennyire kispadra helyezik.  (Győr-Moson-Sopron megye)

Felháborítónak tartom ezt a bürokratikus, erőszakos eljárást, beavatkozást a gyerekek életébe, fejlődésébe. Az hogy egy ismeretlen hivatal, ismeretlen emberekkel döntsön a gyermekem jövőjét befolyásoló, meghatározó lépésről nem csak logikátlan, de értelmetlen is, aminek hosszú távon sokkal több negatív következménye lehet a gyerekek életére, mint bármilyen pozitív hatása. A kérvény bár egyszerű, de a szülők nem kapnak megfelelő tájékoztatást senkitől. Az igazolások, vélemények beszerzése során, sok esetben annyi ellenállásba ütközik a szülő, hogy inkább feladja, vagy hagyja magát meggyőzni, hogy jobb lesz a gyerekeknek az iskolában, még annak ellenére is, hogy több szakember véleménye szerint alkalmatlan. A szakemberek alatt itt az óvónőket, logopédusokat, védőnőket és ki tudja mennyi mellőzött, el nem ismert fontos személyt érték, akik a mindennapokban segítik a gyerekeket. De ebben az ellehetetlenített rendszerben nem számít a véleményük. Sőt meghatározzák a vezetőik mit adhatnak véleményként a szülők kezébe. Helyettük olyan személyek döntenek, akik sosem látták ezelőtt a gyerekeket. Nem beszélve a szülőkről, akiknek semmi döntési joguk nincs azon kívül hogy beadják-e a kérvényt hogy a gyermekük fejlődhessen még egy évet, hogy helyt tudjon állni az elavult magyar iskolai rendszerben. Fellebbezési jog sincs a határozat, döntés ellen. Kizárólag saját költségén, polgári perben támadható a döntés. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nagyon örülök, hogy felesleges plusz stresszhelyzet (vizsgálat) nélkül megkaptuk a plusz egy évet, de egyben nagyon haragszom a rendszerre, mert rengeteg felesleges munkának és stressznek teszi ki a családokat, pedagógusokat és ügyintézőket egyaránt. Véleményem szerint az óvoda pedagógusok és a szülők közösen képesek és kompetensek megítélni a gyermek fejlődését és iskolaérettségét. (Pest megye)

Az óvoda és a védőnő tanácsára kezdtem a kérvényezésbe, mert állítólag ezzel teszek jót gyermekemnek. Felháborítónak, megalázónak és teljesen értelmetlennek érzem a folyamatot, amit ehhez végig kell járjunk. Egy csomó felesleges stresszt okoz szülőnek, gyermeknek egyaránt, a szakemberek munkáját, véleményét pedig semmibe veszik. Nem értem meg miért van erre szükség, miért nem rugalmasabb a rendszer legalább a koraszülött ill. nyári gyerekekkel?!  (Budapest)

Egy héttel a kérelem beadása előtt voltunk a Szakszolgálatnál vizsgálaton. Ugyan nem írhatták rá, hogy javasolják a plusz egy évet, de az értékelésben minden vizsgálati pontnál kitértek rá, hogy nem bírja a terhelést, elfárad, nem tudják fenntartani a figyelmét. Erre elküldenek még egy vizsgálatra ugyanoda. Elképzelésem sincs milyen változásra számítanak 2 hét alatt.  (Győr-Moson-Sopron megye)

Felháborító, hogy ezt a döntést adminisztratív alapokra bízták, és már ebből a jellegéből adódóan olyan gyerekek is iskola kötelesek lesznek, akik még ugyan nem érettek rá, de a szülők tudatlansága, vagy nemtörődömsége ide vezet.  (Budapest)

Átláthatatlan a rendszer, illetve nem egyseges orszagszerte, amit felhaboritonak tartok. Tarthatatlan, hogy a pedagógus véleménye mit sem er. (Győr-Moson-Sopron megye)

Örülök a döntésnek, de azt gondolom, hogy nem vadidegeneknek kéne dönteni a gyermekemről, pár, elvileg elolvasott vélemény után. Akik igazán ismerik, elsősorban az óvónők, hiszen az oviban van a legtöbbet, utána pedig mi, a szülei!  (Pest megye)

Ez nem döntés, csak egy kialakult eljárásrend. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Több tàjèjoztatást kérünk. Milyen „kritèriumokna ” megfelelni ahhoz hogy a gyermek maradhasson+ 1 èvet  mèg. 

Jelen helyzetben szintén a szülő hozza meg a döntést és ebben szakértők segítik. Az OH azt a csomagot kapja meg, ami alapján a szülő már döntött. Felesleges kör az OH-é, hiszen vagy annyira egyértelmű, hogy egyből átengedik, vagy a szakszolgálat dönt a kérdéses helyzetekben. Az OH részvétele indokolatlan pluszmunka. (Budapest)

A döntés felelőssègét jelen eljárási rendben csak lelkileg kell vállalja az ügyintéző, annak más jogorvoslati útja nincs.Így kizárólag az ügyintéző saját lelkiismerete védi a gyereket, aki szàmára épp egy év erősödés, fejlődés nem 3- 4 csatolt dokumentumból eldönthető kérdés.A döntéshozó szinte bárhogy határozhat, számára jogkövetkezmèny nélkül.Ez szomorú és döbbenetes. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Érdekesnek találom, hogy olyanok döntik el alkalmas e a gyerekem az iskola kezdésre akik sose látták. Azt gondolom ezt a szülőre és az óvónőkre kéne bízni! (Tolna megye)

Véleményem szerint semmit nem vesznek figyelembe. Talàlomra döntik el a gyermekek sorsát.  (Pest megye)

A szülő ismeri legjobban a gyermekét illetve másodkörben az óvónő aki szinten hozzájárul a gyermek neveléséhez. Szomorú, hogy itt tart a rendszerünk és idegenek döntik el gyermekeink sorsát és beleszólnak a fejlődésükbe ami akár egy életre szóló hiba is lehet a gyermek életében.  (Nógrád megye)

Megnehezíti családok életét és nem tartom elfogadhatónak, hogy nem tiszták a döntés kritériumai. A döntés után se tudom megmondani, hogy mi alapján fogadták el a kérésemet, nincs visszajelzés a döntéshozók részéről. (Budapest)

A döntésnek örülök, de annak nem hogy nem én dönthetek arról hogy a gyermekem maradjon-e még vagy menjen iskolába.  (Pest megye)

Az OH mindkét gyermekem esetében (egyéni munkarend, iskolakezdés halasztása) Gyorsan, korrekten járt el. A hivatal dolgozóiról csak maximális tisztelettel tudok nyilatkozni. Ennek ellenére szülőként felháborítónak és megterhelőnek tartom ezt a rendszert, hogy a határozatok nem átláthatóan születnek, és aránytalanul nagy nyomás nehezedik a szülőre a döntéshozásban és a kérelem előkészítésében. Minden tiszteletem azoknak, akik ennek a folyamatnak a könnyebbé tételén, a segítségnyújtáson dolgoznak! (Pest megye)

Meglepően gyors online intézkedés, viszont az előzetes tájékoztatás kevés és hiányos (Budapest)

A számunkra kedvező döntéssel kapcsolatban nincs, de nyilván a magát az eljárást méltatlannak tartom. (Győr-Moson-Sopron megye)

Nekünk szerencsénk volt, de nem kívánom senkinek azt az aggodalmat, idegeskedést és kiszolgáltatottságot, amit a szülők átélnek ebben az időszakban, bizonygatva gyermekük alkalmatlanságát, könyörögve papírokért, várva az isteni szerencsét. (Csongrád-Csanád megye)

Sajnos nem egyértelmű a kritérium rendszer ami alapján a kérvényt is meg lehetne jobban írni (Pest megye)

Az eljárás folyamán minden bevont résztvevő segítőkész volt. Maguk a szakértők is bizonytalanok voltak az OH prioritásait illetően, nem szakmailag… Ambivalens érzés volt szülőként a gyermek érdekében a gyengeségeit minősített iratokba foglalva látni. Véleményem szerint negatív, romboló hatású az egész procedúra. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nem egysèges, nem egyforma az elbírálás. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Ha már veszi az fáradtságot a szülő, hogy beszerezze a szükséges alátámasztó dokumentumokat, akkor jó lenne, ha legalább elolvasná az OH döntéshozó ügyintézője is, s az alapján bírálna.  Nem terhelné a szakszolgálatokat olyan gyerekek vizsgálatra küldésével, akiknél egyértelmű, hogy indokolt a +1 év óvodában maradás. (Budapest)

Azt gondolom, a legmagasabb színtű dokumentum a szakorvosi igazolás, mi esetünkben ez egy neves gyermek neurológus vélemenye volt. Ha valakinek ilyen típusu dokumentuma van, annak nyert ügye van. Maga a metódus, hogy mi alapján dönt a hivatal, számomra teljesen kérdéses. Arról nem is beszélve, hogy ha az iskola halasztásban érintett gyerekek bekerülnének az iskolai rendszerbe, az összeomlana. Így is közel 30 fősek az elsős osztalyok. Az ígért nulladik osztály nem valósult meg. FELHÁBORÍTÓ ez az egész rendszer! 

Egyelőre nem látok logikát abban, hogy milyen rendszer alapján fogadják el a kérvényeket.. (Tolna megye)

Szomorú hogy íróasztal mögül döntenek egy gyermek jövőjéről. Nem ismerik, azt sem tudják ki az. Bízni kellene a szülőben ls az óvodában. Nyilván ne 8 évesen menjen a gyerek iskolába, csak ha tényleg alapos ok van, de szerintem egy gyermek a mai világban ráér majdnem 7-7-7,5 évesen menni. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Úgy gondolom,hogy kizárólag az ügyintéző személyén és aznapi lelkiállapotán múlik, hogy ki kaphat esélyt a plusz egy év óvodai nevelésre. (Pest megye)

Nem értem, hogy az OH milyen szempontok alapján dönt a gyermekekről.Nem jó az egész rendszer sajnos. Rossz döntés volt, így szükséges megváltoztatni. Kellett a változás, de a lehető legrosszabbul történt meg. (Pest megye)

Jártunk már a kerületi szakszolgalatnal, szobeli ovipszichologusi javaslatra vittük el a kisfiunkat mozgasvizsgalatra idegrendszeri eretlenseg gyanujaval. Viszont ott nem adtak papírt, mondván, hogy nem az ovi kérte hivatalosan, hanem szülőként kértem, és olyankor nem szoktak. (ők viszont nyitottak egy mappát a gyerekemnek az adatainkkal- egyébként nem írtam alá semmilyen adatkezelesi nyilatkozat elfogadását vagy ilyesmit) 

Ha más a rendszer, talán megspórolunk egy újabb órákon át tartó vizsgálatot. 

Egyéb;Fontos lenne az óvónők szakszerű tovabbkepzese (főként az idősebb korosztályban,akik nem értik az éretlenség pontos fogalmát), és megbecsülése, és a fokent kormánypárti intezmenyvezetok lecserélése.  (Budapest)

Pozitív volt számomra az ügyintézés gyorsasága illetve elégedett vagyok a döntéssel is. Bár ezt a döntést nem egy kívülálló kellett volna, hogy meghozza, hanem az óvoda és a szülő. (Komárom-Esztergom megye)

Szerintem el sem olvassák a kérelmeket. Nem sikerült a Hivatalnak megindolni a döntését. (Csongrád-Csanád megye)

Nincs semmi támpont, hogy mi alapján hoznak döntést, úgy tűnik nem egységes. Az eljárás menetéről tájékoztathatnák a nagycsoportos gyerekek szüleit. (Győr-Moson-Sopron megye)

Borzalmas ez az egesz rendszer ????  (Pest megye)

Olyan érzésem van, mintha elolvasás nélkül döntenének, semmi következetesség nincs a döntésekben.  (Veszprém megye)

A létező összes indok kevés lenne az oktatási hivatalnak, elszomorít, hogy tudom, hogy szociálisan éretlen a gyerek iskolakezdése, értelmileg érett és ezt nem veszik figyelembe.  (Komárom-Esztergom megye)

Nagyon gyors az eljárás, ez pozitív. Teljesen abszurd ötlet volt ez az új törvény bevezetése, az iskolakezdés a szülő és óvoda döntése kéne legyen (Budapest)

Szerencsén múlik a döntés, ki-milyen ügyintézőt fog ki.  (Pest megye)

Sajnos az egész roppant beteg eljárás: valakik, valamilyen papírok alapján döntik el egy gyerekről azt, hogy megfelelően felkészült-e arra, hogy bekerüljön az iskolának nevetett darálóba. Közben meg azt sem tudják, hogy néz ki… De miért pont ez működne jobban, amikor amúgy az életünk minden területén az emberi önérzet, öntudat, önmegbecsülés, önrendelkezés tudatos lerohasztása folyik.

Elégedett vagyok a döntéssel, de továbbra is úgy gondolom, hogy a szülő és az óvoda látja a legjobban a gyermek fejlettségi szintjét, feleslegesnek tartom a hivatali közbenjárást.  (Budapest)

Felhaboritonak tartom, hogy a szulokre terhelnek egy olyan procedurat, amiben orvosok, szakorvosok, pedagogiai nevelők, pszichológusok, nevelési tanacsadok stb. egyuttes dontesere lenne szukseg, es ezen emberek velemenye, leirt vizsgalati eredmenyei alapjan is meg citaljak a szülőt szakszolgálatra, akik maguk sem ertik miert nem adta meg az OH egybol. Olyan, mintha dilettansok biralnak el a mi honapok alatt felkeszult , szakemberek altal alatamasztott kervenyunket es random lövöldözgetnenek, h ki szakszoli, ki kapja meg. Onmagaban az, h teljes egeszeben a szülőnek kell minden papírt, informaciot begyűjtenie és a döntést meghoznia, de mégsem dönthet véglegesen, ez rendkívül megalázó és meltanytalan.  (Budapest)

Nagycsoportosok szülői értekezletét hiányoltam, ahol ismertették volna a lehetőségeinket, nem az ajtóba rohanva.  (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nincs kritériumrendszer. Látszólag csak a szerencsén múlik. (Budapest)

A legnagyobb problémát abban látom, hogy például kevesebb csatolt dokumentummal és kevesebb szakmailag erős indokkal ismerősök simán megkapták az egy évet, ebből kiindulva nekünk is meg kellett volna kapni. Nem értem mi alapján kapja meg egyből valaki, és miért kell akkor nekünk menni.  (Csongrád-Csanád megye)

Mivel én is óvodapedagógus vagyok, így az a véleményem a jelenlegi rendszerről, hogy abszolút nem a gyermekek érdekeit nézi. Ne döntsön ilyen fontos dologban egy olyan személy aki nem ismeri gyereket és csak lát egy papírt, nem szakember és nem is ért hozzá, hagyják ezt az óvodapedagógusokra és a szülőkre, ha pedig szükséges akkor a szakértői bizottságra. 

Mintha el se olvasták volna.  (Baranya megye)

Az a benyomásom az eddig olvasott beszámolók és a saját tapasztalatom alapján is, hogy a szerencsének nagy szerepe van a döntésben…

Nem tudom eldönteni, hogy reális elvárás e, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi esetben korrekt döntést hozzanak, mindezt úgy, hogy ők viszont csak a papírokat, a jól vagy kevésbé jól megfogalmazott, összerakott kérvényeket látják. 

Azt hiszem, nem könnyű hetek ezek sem a szülőknek, sem az OH munkatársainak. (Vas megye)

Teljesen az ügyintéző, és annak hangulatától függő a döntés. Valószínűleg csak „rosszkor” küldtem el, vagy „rossz” ügyintézőhöz került a kérelmem, ezért mehetünk szakszolgálati vizsgálatra is. Ettől akár meg is kímélhettem volna a gyereket és magamat is. Más sokkal kevesebbre is megkapta a +1 évet,de volt aki sokkal nyomósabb érvekre, orvosi igazolásokra sem.  (Pest megye)

Az OH teljesen véletlenszerűen döntött esetünkben a felülvizsgálatról, 4 szakmai vélemény egybehangzóan az óvodában maradást javasolta, mégis a pedagógiai szakszolgálatnál kötöttünk ki. (Budapest)

Nem erzem ugy, hogy gyermekunkrol az ovodatol megfelelo tajekoztatast kaptunk volna, amikor kerdeztuk. Az ovonok sem ismerik rendesen a gyermeket, mert nagyon nagy a fluktuacio az ovodakban a szemelyzet koreben.  (Budapest)

4 óra és kb. 45 ezer Ft vizsgálat után, három, helyben széles körben elismert szakember véleményét csatolva nem értjük, minek még 3 óra vizsgálatnak kitenni minket. A csatolt dokumentumokat biztosan nem olvasták el. Az egész mélységesen felháborító. (Veszprém megye)

Az égvilágon semmi közük a gyerekemhez! Az én gyerekem! Én tudom,hogy milyen és az óvónő. Úgy döntenek gyermekek sorsáról az OH. emberei mintha egy hitelkérelmet bírálnának….. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nagyon szomorú és egyben felháborító, hogy úgy döntenek a gyermekek életéről, hogy nem látták őket és nem számít a szülők és az ovi véleménye. Ezzel a fajta eljárással elveszik a lehetőséget a gyerekektől, hogy sikerrel és pozitiv élménnyel induljanak el az oktatási rendszerben (ami egész életükre kihat).  (Csongrád-Csanád megye)

Teljesen érthetetlen, hogy mi alapján küldtek minket szakszolgálathoz. Ha a szülő, mozgásterapeuta, logopédus véleményét nem is vennék figyelembe, a Difer, ami mindenhol egységes, is világosan mutatja, hogy a gyeremekem nem való iskolába. Nálunk sokkal enyhébb indokokkal is azonnal megkapták az egy évet, nem értem, minket miért küldtek tovább. Viszont legalább a szakszolgálaton hozzáértő, a gyerekek érdekeit szem előtt tartó szakemberekkel találkozhattunk. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Semmi következetességet/ logikát nem látok benne, valaki szülői kérésre megkapja az egy évet valaki sokféle szakember javaslatára se. (Pest megye)

Nem látom felelős és tisztességes döntésnek az OH eljárását (általánosan, döntéstől függetlenül). Nem felelős, mert néhány dokumentum alapján, vagy néhány órás megfigyelés alapján próbálnak olyan döntést meghozni, amit olyanoknak kellene, akik a gyermeket ismerik. Nem tartom tisztességesnek – leginkább a gyermekkel szemben, mert a szülő a gyermeke gyengeségeit kell előtérbe állítsa, ami sem a szülő gondolkodásának, sem a gyermek fejlődésének nem használ. A szülő heteket/hónapokat tölt el dokumentumok beszerzésével, ezt az időt a gyermektől veszi el. A szakértői, óvónői papírok elkészítése pedig terheli a másik oldalt is, akik ezt az időt szintén a gyermektől veszik el. Tehát csak a gyermeknek árt az egész eljárás. Hozzátenném még, hogy az óvodától a tájékoztatást megkaptuk, azonban az óvónők csak a fejlődési napló (ceruzával írt, néhány szavas dokumentum) másolatát adhatták oda, normális szakvéleményt nem írtak.  (Budapest)

Felesleges körök, felesleges stressz a szülőknek. A saját gyerekeik jövőjéről nem dönthetnek a szülők, de még az óvodának sincs beleszólása. Felháborító, hogy “épp Pistának a hivatalban rossz napja van, ezért csak úgy elutasítgat”, mert az adatokból ez szűrődik le, még csak logika sincs az azonnali elfogadás vagy a továbbküldések statisztikájában! (Budapest)

Kiszamithatatlan, következetességet nélkülöző. (Győr-Moson-Sopron megye)

Felháborítónak tartom, hogy a gyermekeinket nem ismerő, szakmailag képzetlen, vadidegen személy, tulajdonképpen a kedve alapján dönt a gyermekeink sorsáról! (Budapest)

A komplex rendszer rossz, nem az Oktatási Hivatal megléte. Ők segítenek ha tudnak. 

A rendszerben van rengeteg buktató: – az óvodák nem tudják, hogy törvénybeli kötelességük az iskolára való felkészítés. – az iskolák első néhány éve nem „gyerekbarát”, nincs lehetőségük, és sok esetben nem is akarnak lassabban haladni – a legtöbb szülő nem tudja, milyen az iskolaérett gyerek, rengeteg elsős kisiskolás nem fogott ceruzát a kezében életében, nem képes egyedül öltözködni stb (Győr-Moson-Sopron megye)

Nem értek egyet a döntésükkel, de mivel nem szeretném hogy menjen iskolába, elviszem a szakszolgálathoz. (Csongrád-Csanád megye)

Nem értettem ennyi papírral, minden szerepelt, hogy plusz 1 évet javasol miért kell szak szolgálathoz menni. (Pest megye)

Felfoghatatlan, hogy ennek az eljárásnak így mi értelme van, kinek jó???? (Csongrád-Csanád megye)

A véleményemet azért nem írom le, mert a szüleim nagy odafigyeléssel neveltek fel, s hiába anonim az űrlap, akkor sem kezdem el a durva szavak írását ábécé sorrendben… 

Ne döntsenek Józsikáról, Katikáról és Imikéről ismeretlen helyen ismeretlen emberek! Döntse el a család, aki ismeri és szereti, közösen az óvodapedagógussal, aki fejleszti, ismeri, heti 5 nap 8 órát foglalkozik vele. Abszurd, kiábrándító, vérlázító módszertan! Szégyenteljes és megalázza a társadalom egy jelentős részét, mindazokat, akik szülők és (még) űzik a pedagógus mesterséget. Politikai pártállás nélkül. Hazug kutyák. (Hajdú-Bihar megye)

A gyermekem testi, lelki és szellemi nevelésével, tanulásával kapcsolatban kompetens szülőként hiányolom az egységes kritériumrendszert, ami alapján az OH dönthetne a gyermekem iskolaérettségéről. A felelősség hárításának látom, hogy elrendelték a szakszolgálati vizsgálatot, különösen, hogy túlnyomórészt nem az értelmi, szociális vagy feladatmegoldó képességeiben vannak nagyobb hiányosságok a gyermekemnél, inkább csak még nem érte el az iskolakezdéshez szükséges testi fejlettséget.  (Békés megye)

Szerintem a szülò meg az óvoda dolgozó tudja igazán eldönteni, hogy mennyire fejlett az iskolara hisz ők vannak a gyerekekkel. Az oktatási hivatal papírokból dönt (Pest megye)

Felháborító, hogy nem nyilvános az a kritériumrendszer, ami alapján az íróasztal mellett eldöntik a gyerekekről, hogy iskolaérettek-e avagy sem.  (Pest megye)

Ugyanilyen kérvényt nyújtott be egy csoporttárs, neki megadták a maradást rögtön. Nekünk kb 1 hét múlva 22:45kor jött a vizsgálatra küldés. Indoklás nem volt érdemben.

A szakszolgálat elmondta, hogy nem ezt kellett volna írni a kérelemben, hanem a gyerek fejlődéséről, állapotáról kellett volna nyilatkozni szakszerűen. (Pest megye)

Nem az Oktatási Hivatalnak kellene papírok alapján gyerekek sorsa felett dönteni! (Bács-Kiskun megye)

A környezetben hasonló eseteket látva a döntések következetlennek tűnnek  (Pest megye)

Zavaró, hogy a döntés szempontjai nem ismertek. Egyébként pedig a szigorú 6 éves beiskolázást akkor támogatnám, ha az iskola első éve óvoda-iskola átmenetként funkcionálna. (Pest megye)

Úgy vélem az Oktatási hivatalnak nagyban kellene támaszkodni a szülő és az óvoda véleményére. Persze kérhet szakszolgálati vizsgálatot is,de csak erre hivatkozva dönteni felelőtlenség,mert a gyermeknél fontos az a tényező is hogy a mindennapokban a feladatokra mennyire rávehető és végigcsinálja e azokat,vagy még sokszor szenved-e a hoszabb feladatmegoldásoktól. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Aggályos, hogy a döntési szempontok nem ismertek (Pest megye)

Nem megfelelő a tájékoztatás az óvoda részéről. Az óvodapedagógus nem vagy félve ad véleményt, ill. nem tudta egyértelműen, mi a teendő a további egy év javaslat esetén.  (Veszprém megye)

Mi bár pozitív elbírálást kaptunk, tapasztaltuk hogy ismerős hasonló csatolt dokumentumokkal szakszolgálati vizsgálatot követően kaptak csak pozitív eredményt… (Budapest)

Nem tartom helyesnek ezt az új rendszert, hiszen az oh nem ismeri a gyermekem, ezáltal nem is tud helyesen dönteni.  (Pest megye)

Nem értem, hogy miért ezt a döntést hozták, a gyermekem társai akik igényelték, automatikusan megkapták, se a kora se a szakvélemények alapján nem indokolt a szakszolgálati vizsgálat. A szakszolgálatnál se értették, hogy miért pont mi… (Budapest)

Az eredmény megnyugtató volt, de nem értettük, hogy 4 becsatolt vélemény mellett miért volt szükség még a szakszolgálat vizsgálatára is. (Budapest)

A mi ovinkban mindenkit elküldték a szakszolgálathoz egy és ugyanaz az ügyintéző. Az volt az érzésünk csak ránézett és végig se olvasta.  (Budapest)

Nem logikus és igazságos, h ovinkban a szakszolgálat szeptben felmérte a gyerekeket, az eredmenyét novemberben átbeszéltük a szakszolg munkatarsával, erre januárban újra megállapítják ugyanazt…. valamint h egy vadidegen ember, aki korábban sose látta a gyerekeket eldöntse, h mi jo neki….ez az óvoda és a szülő dolga lenne, ill. ha nincs véleményegyezés akkor kellene a részletes szakszolg vizsgálat szerintem. (Heves megye)

Az oktatási hivatal automatikusan elfogadja azt a döntést, amit a szakszolgálat hoz.Tudatosan csak állami véleményeket nyújtottam be, maradt a régi rendazer esetünkben, csak felesleges bürokráciával fárasztottak.A mi családunkban ez nem probléma, ám számos gyermek lesz megfosztva a lehetőségtől, ami végső soron az én gyerekeim (és a munkám is) érinti.  (Győr-Moson-Sopron megye)

Vicc. Voltunk november 11-én szakszolgálti vizsgálaton. Januárban beadtuk a kérelmet sok-sok papírral kiegészítve. Újra elküldtek a  szakszolgálathoz, akik nem tudtak sokkal többet mondani, mint előzőleg… (Bács-Kiskun megye)

A döntésekben semmi logika nincs. Volt, aki egy szülői véleményre megkapta az azonnali elfogadást, másokat nagyon indokolt, orvosi és egyéb papírokkal igazolt esetben is szakszolgálati vizsgálatra küldtek. Nincs sehol leírva, hogy a csatolt dokumentumok milyenek legyenek (kell-e pecsét rá, óvodavezető aláírása stb.) (Tolna megye)

Az óvodától alig kaptunk információt, nekem kellett kisajtolnom belőlük, hogy kapjunk értékelést. Felháborító az egész rendszer. (Budapest)

A teljes eljaras kiborító, meltanytalan es megalazo, oktober ota nem alszom, netto 2-3 hetet informalodassal, utanajarassal, idopontokkal toltottem, az amugy is esedekes vizsgalatokat surgettem, h papirt kapjunk róla, kozben a covid miatt nem kaptuk meg nemelyiket, mindenki véleménye szerint elsőre meg kellett volna kapnunk, megis szakszoli. Mindemellett mar magamat kellett lecsillapítani, mert olyan ideges voltam novemberben, hogy a gyerekekkel naponta uvoltoztem. Nem gondolom, hogy egy ‘nem szakember’ szulonek kell szakmai kervenyt benyújtani, amit egy valoszinu nem túl gyakorlott ‘szakember’ bírált el, es gondolok meg azokra, akiknek ez szinte lehetetlen vagy nagy nehezsegeket okoz egyáltalán eldönteni vagy megirni a kérvényt, esetleg egy elmaradottabb csaladban. Ebben nagyon kevés segítséget kaptunk, mint szülő és a tapasztalatom szerint az ovodakat sem keszitik fel rendesen, konkrétan tőlünk kértek az infot, novemberben meg azt sem tudtak mit kell vagy lehet tenni. Osszessegeben ez megint egy aránytalanságot idez elo, aki amúgy is le van maradva az meg jobban lemarad. 🙁  (Budapest)

Szívesen  mellőztük volna  az eljárást!!!!! Maga az egész kötelező iskolázási rendszer megalázó,és felháborító,szülőket és gyerekeket ennek kitenni szégyen!!!! Bár megkaptuk amit szerettünk volna, nem tudunk nyugodt és tiszta szívvel örülni az elmúlt időszak után ,mert mind erkölcsileg,mind emberileg megalázó és kimerítő volt az egész rendszer!  

Véleményem szerint sok „iskolaéretlen” gyerek kezdi meg idén szeptemberben a sulit, sérült az óvodapedagógusok és a szülők kompetenciájának az elismerése. (Budapest)

 

Külön kiemeljük, hogy sokan az egész eljárást rendkívül stresszesnek élték meg. Hiába nagy az elfogadási arány, a szülők végig bizonytalanságban vannak: a szakemberek közül van, aki nem ad írásbeli támogató dokumentumot, így nehéz ezek beszerzése, az OH döntései kiszámíthatatlanok és megyénként eltérőek, a szakszolgálatok nem egységesen döntenek és vannak közöttük kevésbé támogatóak is. Ha pedig egy szigorúbb szakszolgálat kevésbé alapos vizsgálatán a szülői kérelmet elutasítják, nincs érdemi fellebbezési lehetőség, csak a nehéz és csekély esélyekkel kecsegtető bírósági út. Mindemellett az OH kérvényezéshez a papírok beszerzése költséges is lehet, nem mindenki engedheti meg magának a magánúton beszerzett támogató dokumentumokat.

2020 szeptembere és 2021 jan.1.között a mindennapjainkat ez kötötte le. A gyereket vittük „Ponciustól Pilátusig”, miközben stresszeltünk, hogy vajon elég lesz- e ennyi papír. Belefáradtunk. Megkaptuk szerencsére a plussz 1 évet, de ez rengeteg időnkbe, energiánkba, pénzünkbe került, ráadásul koronavírus idején. Felháborítónak tartom az egész rendszert! (Pest megye)

Az Oktatási Hivatal döntésének határtalanul örülünk. Ugyanakkor mérhetetlen feszültség, stressz, rengeteg idegesség és álmatlan éjjel volt részünk az elmúlt hónapokban, hogy hová menjünk segítségért, milyen papírt, honnan, mikor szedjünk össze. Szülőként borzalmas volt a rajongásig szeretett lányunk hiányosságait, jelenlegi gyengeségeit gyűjtögetni, örülni annak, hogy még nem tűri jól a kudarcot, mert ez is egy plusz pont lehet talán. Elfogadhatatlannak tartjuk ezt az egész helyzetet.  (Pest megye)

Az ügyfélkapus rendszer jól működött és meg vagyok elégedve, hogy figyelembe vették a kérelmemben, illetve a csatolt dokumentumokban leírtakat és gyorsan meghozták a döntést nem kellett napokig idegeskednem rajta. Ettől függetlenűl az elmúlt hónapok idegeskedése nagyon rányomta a családi életünkre a bélyegét, a gyereket hurcoltuk minden féle vizsgálatokra, papírokért kuncsorogtunk, hogy alá tudjuk tamasztani még az éretlenségét, ez nagyon megterhelő volt a gyereknek is és nekünk szülőknek is. 

Pozitívum, hogy gyorsan meghozták a határozatot, és természetesen annak is nagyon örülök, hogy elfogadták a kérelmemet. De méltatlannak tartom ezt az egész procedúrát, idő- és pénzigényes, a szakembereket és a családot is fölöslegesen terheli. (Budapest)

Nagyon stresszes volt ez az egész eljárás, kezdve a papírok beszerzésétől, a határozat kézhezvételéig. És borzasztóan rossz érzés, hogy egy arctalan, névtelen hivatalnok, ki tudja mi alapján, dönt a gyermekem sorsáról.  (Budapest)

További szülői véleményekhez kattintson itt

Sok stresszel jár ez minden szülőnek a tapasztalatom szerint. Ha esetleg elküldenének iskolába egy olyan kisgyereket, aki még nem érett rá, akkor azzal sok kárt tesznek mind a gyerek, mind a szülők szempontjából. Szerintem az oktatási rendszert, követelményeket kellene átalakítani és akkor mehetnének a gyerekek 6 évesen iskolába.  (Baranya megye)

Átláthatatlan, nem megindokolt, olyan mintha csak egy gép dolgozna, mintha a gyermek elveszne az egészben. (Budapest)

Nagyon stresszes, felesleges nyomást helyezett ránk. Három temetés intézése közben rettentően kellemetlen volt a gyermeket logopédishoz, és iskolaérettségi felmérésre rángatni. Mély negatív élmény volt neki.  

Átláthatatlan, ellenőrízhetetlen a döntési metódus. A teljes eljárást egy olyan paragrafus alapján kezdeményezi, amely nem definiálja, hogy pontosan miért ez a döntés született.

Az egész eljárás felesleges stressz a gyereknek, szülőnek. Idő és energiapazarlás, ami nem a gyerekek érdekét szolgálja. (Pest megye)

Semmi értelme, mert nem veszik figyelembe a szakemberek véleményét, sőt megkérdőjelezik azt. Felesleges stressz a szülőnek, és a gyermeknek is.  (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Felesleges kapacitás lefoglalás. (Somogy megye)

A tapasztalatok alapján nehezen meghatározható mi alapján hoztak bizonyos esetekben döntést, úgy tűnik a miénk csak a szerencsén múlt, pedig a gyerek jövőjét nem szabadna erre bízni. Az intézmények inkompetensek, nem a gyermek javát akarják, hanem a rendszerszintű megfelelést. A folyamat rendkívül stresszes, nagy teher a családoknak. (Pest megye)

Elfogadó határozat ellenére teljesen felesleges és szakmaiatlan az OH bevonása ebbe a folyamatba, rengeteg idejét elvéve és stresszt okozva az érintett családoknak. Kizárólag az óvoda és a szülők dönthetnének, mint eddig, akik évek óta ismerik a gyermeket, és csak véleménykülönbség esetén kellene a Ped.szakszolgálatot bevonni. (Pest megye)

A szakszolgálati vizsgálatért hálás vagyok. Felmérték a gyermekemet, elmondták az erősségeit és hogy milyen téren vannak elmaradásai. Megerősítettek abban, amit szülőként éreztem. És javasolták, hogy még egy évet óvodai nevelésben maradhasson. Viszont az új törvény csak hetekig tartó stresszt okoz a szülőknek. Az egész eljárás értelmetlen és hatalmas lelki teher.  (Baranya megye)

 

A szakszolgálati vizsgálattal kapcsolatban túlnyomórészt pozitív visszajelzések érkeztek. Sokan dicsérték a szakszolgálatok gyermekközpontúságát, hozzáértését, készségességét, sokaknak segítséget nyújtottak a szakszolgálat tanácsai is. Az alábbiakban a számos pozitív visszajelzés közül idézünk.

Nagyon kedvesek, készségesek voltak a szakszolgálat dolgozói. Nagyon hamar tudtak időpontot adni, nagyon jól működött ez egész. Hálás köszönet Nekik, hogy ezt így lebonyolították.  Borzalmas ez az egész rendszer, felháborítónak tartom, hogy a döntés jogát elvették a szulőktől es az óvodától ??? (Pest megye)

Nagyon kedves, segítőkész volt a hölgy, nagyon alaposan kikérdezett a gyermekkel kapcsolatban. Sokrétű volt a vizsgálat. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Szakszolgálati vizsgálaton teljes mértékben a gyerek érdekeit nézték, elmagyaráztak mindent és tanácsokat is kaptam, mire figyeljünk a későbbiekben a fejlődés során. (Budapest)

Kedvesek, rendesek, gyerekközpontúak voltak. Figyelembe vették amit a szülő mond és ők is látták egyértelműen, hogy gyermekem nem iskolaérett. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Együttműködők voltak velünk. Elmondták, hogy a gyerek érdekeit nézik, ugyanakkor azt is, hogy mi mit szeretnénk. Nagyon kedvesek voltak.  (Budapest)

További szülői véleményekhez kattintson itt

Hihetetlen rendesek és segîtőkészek voltak. (Budapest)

Kedves türelmes és megértő volt az ügyintéző.  (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A szakszolgalatnal rendkivul kedvesek voltak, különösen jól esett, hogy a gyerek további fejlesztésével kapcsolatban is erdeklodtek, javasoltak, ezzel mutatva azt, hogy a gyerek sorsa erdekli oket, nem csak túlesnek a papirmunkan.  (Budapest)

Csak pozitív véleményem van. Nagyon kedvesek voltak a gyerekekhez és a szülőkhöz is.

Nagyon kedvesek voltak és türelmesek. (Budapest)

BTMN kódot kaptunk, nem kellett kérvényt beadnunk.

Együttműködő, támogató, segítőkész, jószándékú szakemberek. (Pest megye)

Annyi előnye volt annak, hogy szakértői bizottság is megnézte a gyerekemet, hogy jobban rávilágítottak pár dologra amit azért sejtettem, de nem tudtam biztosan, így elindulhatunk egy konkrét irányba és együtt az óvónőjével tudunk készíteni egy konkrét fejlesztési tervet. (Pest megye)

Nagyon meg voltunk elégedve a szakszolgálat munkájával! Köszönjük  (Budapest)

A szakszolgálat teljesen együttműködő volt velünk szülőkkel, az Oktatási Hivatal indoklása számukra sem volt elegendő válasz, miszerint nem tudták eldönteni a beadott pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus által megírt papírok alapján, hogy a gyerek iskolaérett-e. (Budapest)

A 2.keruleti szakszolgalatnal két szakemberrel is talalkoztunk. Ők is, és más anyukak altal a többi szakember is ennél a szakszolgalatnal nagyon nagyon kedvesek voltak mind a szülővel, mind pedig a gyerekkel. Elmondták, hogy elsősorban a szülő kérését veszik figyelembe, hiszen mi ismerjük a gyerekunket. Bő 1 óra volt az egesz, összesen. Nagyon pozitív volt a tapasztalatunk.  (Budapest)

Nagyon kedvesek voltak. A gyermeket szépen vezették a vizsgálat alatt. (Pest megye)

Nagyon aranyos, kedves segítőkész hölgy vizsgálta ki a kisfiam iskola érettségét! Alapos munkával a +1 év ovodai nevelés mellett döntött ami kell is még a gyermekem számára!  (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

XIV. kerület: a végzést követő nap már telefonáltak is, hogy következő héten mehetünk. Mindenről részletesen tájékoztattak és nagyon pozitív volt mindeki, érezni lehetett, hogy a szülőket próbálják segíteni. (Budapest)

A szakszolgálat szuper segítőkész volt, kedves, türelmes szakemberekkel!

Csak jó véleménnyel lehetek róluk! A szülő és gyermek érdekeit veszik figyelembe, munkájukat lelkiismeretesen végzik! Hálásak vagyunk nekik!

Nagyon pozitív volt az egész vizsgálat. Hozzáértő türelmes ember végezte. (Hajdú-Bihar megye)

Az óvodában maradáson túl is érdemi beszélgetést tudtam folytatni a szakszolgálati fejlesztőpedagógussal a gyerek jövőjét, szükséges fejlesztését illetően. Jó volt meghallgatni egy külső szakember véleményét. A fiam jól érezte magát a vizsgálaton, kedvesek voltak vele. (Bács-Kiskun megye)

Túl komolynak tartottuk a „szakszolgálat” megnevezést ovisoknak, ezért átkereszteltük „titkos ovinak”. Egyből varázslatosabb és imponálóbb lett oda eljutni. A gyereknek hosszú és fárasztó volt a vizsgálat, de minden percét élvezte, amikor végeztünk, alig akart hazajönni, de azt mondta: „Ez volt a legjobb napom!” Így nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy pozitív élménnyel lett gazdagabb. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Kedvesek, türelmesen, a gyerekkel, szülővel is.  (Bács-Kiskun megye)

Precíz vizsgálaton kizárólag a gyermek érdekeit szem előtt tartva  lévő vizsgálaton vettünk részt két tüneményes szakszolgálatos munkatársai csak ajánlani tudom őket mosolygósan ment be a kisfiam és még mosolygósabban jött ki (Budapest)

Pozitív tapasztalat! Nagyon kedves volt és szakszerűen járt el a vizsgálatot végző személy!  (Hajdú-Bihar megye)

A szakszolgálat munkatársai nagyon kedvesek, tökéletesen felmérték a gyermeket minden területen, mely az iskolakezdéshez kell. Végső soron nem volt problémám az eljárással, mert nekünk is jobb, hogy felmérték a gyermeket és, így tudjuk, hogy hogyan tovább illetve tanácsokkal is elláttak minket. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Hasznos volt a vizsgálat, a felmérésen túl személyre szabott tanácsokat is kaptam.  (Budapest)

A szakszolgálati vizsgálatkor a gyerek kérésére bent lehettem, így tudom, de el is mondták, hogy szigorúan pontozásos módszer alapján döntenek. Max. 2szer mondták el a gyereknek az instrukciót, ez alapján neki meg kellett csinálni a feladatot, közben végig jegyzeteltek és pontoztak. A gyereknek semmilyen visszajelzést nem adtak, hogy jó-e, amit csinál. – ez jelen esetben pozitív, mert nem vették el a kedvét a feladatoktól azzal, hogy mennyi rossz válasza született. Kedvesek voltak, abszolút pozitív élmény, a végén ajánlottak gyakorlókat is.

Nagyon kedvesek voltak és mivel engedtek a benn marad adom a vizsgálat alatt így számomra is kiderült kislányom fejlődési problémái. (Somogy megye)

Gyermekem azt mesélte hogy egy nagyon jót játszottak. Nagyon tetszett Neki a dolog. Férjem vitte el a Kisfiunkat de pozitív volt minden amit mesélt róla. A Szakszolgálatnál kedvesek voltak le a kalappal előttük.  (Heves megye)

Nem kérdezték, miért akarjuk, hogy maradjon, mert mint mondták, látták, hogy részletesen leírtuk. Anamnézist vettek fel részletesen viszont és arról elkanyarodva ki tudtuk emelni a problémákat. Kedvesek voltak.  (Budapest)

Meglepően kedvesek, támogatóak voltak, abszolút a gyerek érdeke volt az első. Legfontosabb érv a fáradékonyság a, nagy alvásigény volt, ez is fontos érv volt.  (Pest megye)

Köszönöm szépen, a szakszolgálathoz munkatársa nagyon barátságos és mindenre kiterjed ő válaszokat adott (Bács-Kiskun megye)

Nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. Egyből a döntéssel kezdték (hogy ne izguljak tovább), majd részletesen megindokolták miért döntöttek a plusz egy év mellett, illetve mi az amit fejleszteni kellene még.  (Budapest)

Szerintem nagyon kedvesek voltak, alaposan megvizsgálták. (Tolna megye)

Mindazok ellenére, hogy a szakszolgálat maximális együttműködést mutatva javasolja a +1 év óvodát, sajnos nem teljes nyugalommal távoztunk a felmérésről, mivel azt az információt kaptuk, hogy az OH hozza meg a végső döntést.  (Bács-Kiskun megye)

Kedvesek, mosolygós és segítőkészek voltak a dolgozók (Nógrád megye)

Nagyon kedves, együttműködő volt a szakszolis hölgy. Ellatott sok mindenben jó tanáccsal.  (Hajdú-Bihar megye)

Túl hosszadalmas és fárasztó volt a gyermeknek, de a szakvéleményben tükröződtek a főbb vonásai és aggályainknak helyt adtak. (Pest megye)

Maximálisan korrektek voltak a szakszolgálati dolgozók, mint szülőt partnernek tekintettek, figyelembe vették a véleményemet, emberségesek voltak! (Budapest)

Abszolút segítőkész volt a szakember, és jelezte is, hogy nem fogja felül bírálni a szülő véleményét ebben a kérdésben. A kb 1.5 órás vizsgálat abszolút alátámasztotta korábban szakmai szempontból releváns vizsgálati központ véleményét,amit az OH felé benyujtottunk. Ergo nem értem, mi funkciója volt a szakszolgálati vizsgálatnak a megerősítésen tul.  (Budapest)

Igazából egy szót se kellett szólnom, már a papírok alapján javasolták volna a plusz egy évet, amit a vizsgálat ott is alátámasztott. (Pest megye)

Empatikus szakember (Hajdú-Bihar megye)

Kedves és barátságos volt a vizsgálatot végző szakember, a végén szóban tájékoztatott bennünket az eredményről. Ugyanakkor megdöbbentő az a rendszer, hogy nem tudta megmondani, a szakvéleményét, amit ír a gyermekről, meg fogjuk-e kapni. Valamint elhangott: mostantól a vakszerencsére kell bíznia bennünket, mert szakvélemény ide vagy oda, az OH fog dönteni, nem ő. Várjuk az értesítést a végkifejletről… (Pest megye)

Végtelenül empatikus, felkészült szakember végezte a vizsgálatot. (Budapest)

A hölgy nagyon kedves és korrekt volt. (Baranya megye)

A szakszolgálati vizsgálat alatt derült ki számomra, hogy a kisfiam sokkal fejlettebb a korosztályában képest. A vizsgálatot végző nagyon kedves, segítőkész volt, de valóban felesleges lenne a plusz 1 év az óvodában. Tehetséggondozás lehetséges is felmerült, abban is kaptam segítséget. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Segítő szándékú pszichológus végezte a vizsgálatot, a fiunk nagyon jól érezte magát. Magától is (nem kellett megemlítenünk sem) figyelembe vett olyan szempontokat is, amelyeket eddig sem az óvoda, sem a különböző fejlesztők. (Fiatal, kicsi, nem tud még kiállni magáért) (Budapest)

Kedvesek voltak és igazi szakembereknek bizonyultak (Budapest)

A szakszolgálatnál nagyon korrektek, kedvesek voltak. Előzetesen felkészültek a már leadott anyagokból, és az első, amit mondtak, hogy csodálkoztak, hogy idekerültünk, mert már az alapján, amit beadtunk meg kellett volna kapnunk a +1 évet. Kisfiam nagyon jól teljesített a teszten, de elfogadták az érvünket, hogy érzelmileg nem áll készen arra, hogy iskolába menjen, mivel ők is észlelték, hogy inkább játszana, mint hogy ilyen feladatokat oldjon meg, illetve ami számomra nagyon pozitív, megkérdezték a gyerek véleményét is. Számomra nagyon pozitív csalódás volt, hogy elfogadták, hogy vannak dolgok, amik egy ilyen helyzetben nem jönnek elő, és itt a szülők véleményére hagyatkoztak.   (Budapest)

A vizsgálat eredményének és a döntésnek a megbeszélése 10 perc volt, a szülő véleménye egyáltalán nem befolyásolta a javaslatot, mert az már ki volt nyomtatva. Azonban minden OH-nak beadott iratot elolvastak, így mivel egyetértek a javaslattal, ez így rendben is volt. Jó szakembernek tűnt a szakszolgálatnál dolgozó, gyermekünket vizsgáló munkatárs.

Az eljárásban a leggyengébb láncszem az óvodánk volt, hiszen  az őszi szülői értekezleten inkább elriasztottak a kérelmezéstől, csak  vázolták – erősen torzítva – a lehetőségeket. Az óvodánk megtagadta a gyermek jellemzését, mint utólag kiderült, ez városi szinten meg volt tiltva minden önkormányzati óvodának az óvodaigazgatóság előírására. Segítséget más óvodáktól, szülőtársaktól, és a Szülői hang csoporttól kaptam. Hálásan köszönöm! (Csongrád-Csanád megye)

Időpontot illetően nem volt választási lehetőség, rengeteg vizsgálatot kell lefolytatni a szakszolgálatának; nem vagyok meggyőződve, hogy indokolt mennyiségűt. Amúgy csak pozitív vélemény van a saját szakszolgálatosokròl! (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nagyon szimpatikusak voltak fontosnak tartották a szülő szavait és a közös döntést.  (Budapest)

Maximálisan együttműködőek voltak. Látszott, hogy óriási teher nekik, de a gyerekekkel végtelenül türelmesek és kedvesek voltak.  (Budapest)

Szülőként úgy érzem, hogy a szakszolgálat rendkívül alaposan vizsgálta gyermekemet, mivel én sem tudtam határozottan eldönteni, hogy mennyire érett az iskolakezdésre, így számomra megnyugtató volt a felkészült szakmai véleményük. (Heves megye)

A szakszolgálat vizsgáló pedagógusa körültekintő, nyugodt, kedves, segítőkész személy volt!Csak pozitívan tudok véleményt alkotni róla! A leterheltségük, mely szerint Borsodban nagyon magas a vizsgálati arány, nem ment a szakmai értékelés rovására!Szülők véleményét figyelembe vették még egy nagyon jó vizsgálati eredményt elérő gyermeknél is!! ? (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nagyon rendesek voltak! (Győr-Moson-Sopron megye)

Korrekt szakszolgálati eljárás,a gyerekek érdekeit szem előtt tartva (Heves megye)

Bár az OH feleslegesen kérte a további szakszolgálatos vizsgálatot, hiszen egyértelmű volt az indoklás (BTMN-t kapott már fél éve plusz Logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztést is folyamatosan kap) mégis Nagyon kedvesek voltak a szakszolgálatos ok minden kérdésemre válaszoltak, mindenben tájékoztattak. (Győr-Moson-Sopron megye)

Maximalisan pozitiv a tapasztalatunk.  (Pest megye)

Maximálisan felkészült volt a felmérést végző pszichológus hölgy, ismerte a kérelmi anyagunkat, a beadványt és a mellékleteket is részletesen, a vizsgálat utáni tájékoztató is részletes volt, új szempontokat is figyelmünkbe ajánlott, és tanácsot adott a jövőre nézve is, hogy hogyan tudnánk gyermekünket legjobban segíteni az iskolára való felkészülésben. (Pest megye)

Semmilyen tájékoztatást nem adtak a vizsgálat eredményéről. (Győr-Moson-Sopron megye)

Nagyon kedvesek voltak. Hagyták felóldódni a gyereket és csak utána kezték a vizsgálatott. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Empatikus hozzáállást tapasztaltunk a kirendelt pszichológus részéről. (Baranya megye)

Nagyon kedvesek alaposan voltak. Magas a kislányom IQ-ja és átlag feletti a memóriája, figyelembe vették koraszülött volt és nincs feladat figyelme, nem alakult ki a kéz dominanciája sem.  (Budapest)

Fiam btm státusza miatt is voltunk a vizsgálaton. Nagyon kedvesek voltak, figyeltek a gyermekem igényeire. Próbálták a legjobbat kihozni belőle. Nem volt gond a szakszolgálattal. Az óvodával annál több sajnos. 🙁

+1év óvodai ellátást javasoltak ami még nem biztos hogy jó döntés. (Pest megye)

Maximálisan segítőkészek voltak, mindenről tájékoztattak. (Budapest)

Csak pozitív tapasztalataink vannak: gyors, szakszerű ügyintézés, miközben abszolút a döntést szakmai alapokon, transzparens, gyerekbarát eljárásban hozták meg. (Tolna megye)

A szakszolgálat, és annak vezetőjének a hozzáállása példaértékű volt. Személyes beszélgetést biztosított speciális problémánk megoldására, ahol meghallgatott, együttérzett, figyelembe vett, és végül testreszabott segítséget nyújtott a megoldáshoz.

Bárkinek jó szívvel ajánlom, hogy problémájukkal, kérdésükkel forduljon a szakszolgálathoz.

Hálásan köszönjük nekik!  (Budapest)

Nagyon kedvesek voltak! A fiúnknak így jó élmény maradt (Pest megye)

A szakszolgálatnál a gyerek érdekeit vették figyelembe, nagyon kedvesek és körültekintőké voltak! (Tolna megye)

Segítőkészek, támogatóak voltak. Javasoltak fejlesztési lehetőséget is.  (Csongrád-Csanád megye)

Nagyon korrekt szakszolgálati vizsgálat  volt es nagyon emberi hozzáállás. (Pest megye)

Maximálisan kedvesek voltak, segítő szándékúak és azt tartották a vizsgálatok során a legfontosabbnak, hogy mi lesz a gyereknek a legjobb.  (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nagyon kedves volt a szakèrtő Hölgy! (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A vizsgálatot alaposnak és megnyugtatónak éreztem. (Pest megye)

A hölgy nagyon kedvese,segítőkészen,az én meglátásaimat is figyelembe véve tette meg a vizsgálatot. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Fiamnak ott helyben mozgásterápiát javasoltak, amire két héten belül időpontot is kaptunk. Szóval utólag örülök, hogy megvizsgálták és még fejlesztést is fog kapni.  (Budapest)

Kedves, korrekt, a gyerek érdekeit maximálisan figyelembe vette a vizsgálatot végző hölgy. Felkészült volt a beküldött papírokból, teljeskörűen tájékoztatott az általa tapasztaltakról. Végig bent lehettem. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Körültekintően vizsgálták meg a gyermeket, kedvesek és alaposak voltak.  (Vas megye)

Nagyon kedvesek voltak, segitőkészek es körültekintőek. Felelősségteljes döntést hoztak. (Pest megye)

Nagyon kedves, nagyon emberi bánásmód. (Budapest)

Nagyon kedvesek voltak, csak a gyermekem érdekét tartva szem előtt.  (Tolna megye)

Szuper kedves és nagyon segítőkész volt a két hölgy aki vizsgálta a lányomat.  (Komárom-Esztergom megye)

A szakszolgálatnál nagyon kedves szakemberek foglalkoztak a gyermekemmel. Figyelembe vették a kérésemet, indokaimat és teljes mértékben a gyermek érdekeit tartották szem előtt. Részletes tájékoztatást kaptam a vizsgálat eredményéről. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Rendkívül korrektek voltak. Szakmailag felkészültek.  (Baranya megye)

Teljesen meg voltam elégedve a szakszolgálat minden kedves pedagógusával és dolgozójával! (Pest megye)

A Szakszolgálat munkatársai kimondottan kedvesek, figyelmesek voltak, és amennyire meg tudtam ítélni, nagyon jó szakembereknek tűntek. (Csongrád-Csanád megye)

Teljes értékű partnerként, kompetens szülőként kezeltek. Jelen lehettem a 45 perces vizsgálaton, a végén előttem értékelték ki a kisfiam teljesítményét és kérés nélkül is közölték, hogy megalapozottnak tartják a kérelmünket a +1 év óvodára vonatkozóan (bár megjegyezték, hogy tavaly még nem közölhettek semmit a szülővel – ezt úgy tudom, már akkor sem tiltotta/tilthatta senki/semmi). A kisfiamnak teljesen stresszmentes környezetet biztosítottak, a bizalom azonnal kialakult az őt vizsgáló hölggyel, aki ha jó választ kapott, megerősítette egy dicsérettel. Amikor kezdett a gyerek fáradni, hihetetlenül jól motiválta őt a további feladatok megoldására.   (Békés megye)

Maximálisan meg vagyok elégedve, szakmailag korrektek voltak.  (Tolna megye)

 Nagyon korrekt, a gyermek érdekeit figyelembe véve történt a vizsgálat.  (Hajdú-Bihar megye)

Nagyon pozitív a véleményem. Teljes mértékben szakszerű vizsgálatot folytattak. A szakszolgálatis a vizsgálat alatt végig kedves volt, bátorító. Ha hibázott is a fiam, akkor is megdícsérte. A fiam számára elég megterhelő volt ez az egész procedúra. Hogy idegenek fogják tesztelni, kérdezgetni, ezért sírva mentünk be az épületbe. A vizsgálat közben hamar megnyugodott. A matematikai, logikai feladatok jobban mentek, viszont nagyon szorongó, nem nyílik meg idegenek előtt. Másfél óra volt a vizsgálat, mindennel együtt. Eközben legalább 20 feladatot végeztek. Nagyon körültekintő volt az vizsgálatot végző személy. Ha valami nem ment egyből, hasonló feladatot adott később,hogy tényleg kiderüljenek a hiányosságok.Kevés 1 óra egy gyerek megítélésehez, de próbált olyan feladatokat adni nekünk,amiből kiderül a lényeg. A vizsgálat végén megbeszéltük mik a hiányosságok, ezek miért alakulhattak ki és hogyan tudunk változtatni, korrigálni rajtuk. Maga a rendszer úgy gondolom nem megfelelő, de szerencsére a fiam ebből csak minimális nehézséget érzékelt, hála a szakszerű vizsgálatnak, és a hozzáértő, kedves szakszolgálati vizsgálónak.  (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Teljesen alaptalan volt a félelmem. Közreműködőek, segítőkészek, kedvesek voltak a szakszolgálatnál. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A felmérést végző hölgy kedves, segítőkész volt. Először és voltam bent elbeszélgetésen, ahol meghallgatta az indokaimat, és megnézte az óvoda által beküldött kérvényben szereplő jellemzéseket is. Megbeszéltük, hogy a gyermekem felmérésen nyújtott eredményétől függ majd, hogy az óvoda által kért BTMN vizsgálatot megcsináljuk vagy visszamondjuk a későbbiekben. A felmérés egy másik napon volt, kb 50 percet vett igénybe. Nem voltam jelen a vizsgálatakor, de annak végeztével hosszú, részletes szóbeli értékelést kaptam tőle. Ő is látta az említett problémákat, elmondta, hogy javasolni fogja a halasztást, és hogy gyermekemnek szüksége lesz a BTMN vizsgálatra is. Ezzel kapcsolatban is segítőkész volt, elmagyarázta mit jelent, hogy működik majd. A szakszolgálati vizsgálattal, a dolgozók hozzáállásával teljesen meg voltam elégedve, végig a gyermekem érdekeit tartották szem előtt. (Budapest)

Rendkívül felkészültek voltak szakmailag, korrektek emberileg. (Baranya megye)

 

Bár ritkán, de néha felmerültek problémák, hiányosságok a szakszolgálati vizsgálatokon. Ezek általában a nem megfelelő kommunikáció miatt léptek fel: nem hallgatták meg a szülőt, vagy nem beszélték meg alaposan az eredményt. Egyes esetekben a szülői visszajelzés szerint a vizsgálat túlságosan csak az értelmi képességekre fókuszált és az érzelmi fejletlenséget nem vette eléggé figyelembe.

A vizsgálat előtt meg sem kérdezték, hogy miért szeretném, ha óvodában maradna a gyermekem, csak elvitték a feladatokat megoldani. A végén is gyorsan elmondtak mindent, kérdezni esélyem sem volt, mert már behívták a következő szülőt.

Csak a vizsgálati eredményeket nézték az érzelmi és szociális képességeket nem.

Teljesen felháborító volt az egész vizsgálat. 5 éves gyereket szó szerint lehülyézték?. Semmilyen információt nem adtak a vizsgálat eredményéről. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A gyógypedagógus nyers, és erőltetett volt. A lányomra ráerőltette a feladatokat. Az eredményről nem adott információt felsőbb utasításra hivatkozva. Semmi empátia nem volt benne. Nagyot csalódtam. Viszont a pszichológus tündéri volt.  (Győr-Moson-Sopron megye)

A szakszolgálat munkatársa a gyermek előtt megalázóan, bántóan fogalmazta meg a mondandóját, miszerint a gyerek fejlesztésre szorul, mert mennyi mindent nem tud. Számomra kifejezetten megalázó és kellemetlen helyzet volt, utóbb azt mondta a hölgy, akinek erről telefonban be is számoltam, hogy nem voltam együttműködő, és neki az a feladata, hogy teljes körűen tájékoztasson. Szerintem nem dolga, hogy a gyerek előtt azt hangsúlyozza, hogy mennyire nehéz lesz neki az iskola, ha ennyi mindent nem tud. (Mindeközben egyetértettünk abban, hogy maradjon még egy évet, ebben nem volt vita.) (Hajdú-Bihar megye)

További szülői véleményekhez kattintson itt

Nem javasolták hogy bent legyen a szülő a vizsgálaton. Sőt kimondottan kérték, hogy ne!

Semmi információt nem osztottak meg velünk, ha kérdeztük se.

Azt mondták ők nem adhatnak ki vizsgálati eredményt, nem mondhatja el hogy döntöttek.

Arra sem tudott válaszolni honnan fogunk kapni értesítést a döntésről.

Futoszalagon hordták be a gyerekeket. 2x 30 perc volt.

A szakszolgálat csak azt az egy órát látja, amíg a gyermek bent van. Több gyermek is képes egy órát szépen teljesíteni, de utána szétesik, nem tartja a figyelmet stb. Ezt nem látja a szakszolgálat. Valamint jelen helyzetben hiányzik a csoportban való megfigyelés is (legalábbis Győrben) (Győr-Moson-Sopron megye)

A Szakszolgálat vizsgálaton messzemenő következtetéseket vontak le, mely szerintem alaptalan. Egy 6 éves gyereknek szerintem még nem kell ismerni matematikai műveletjeleket. Nyilván izgult a gyerek a vizsgálat alatt, egy-két tárgy neve nem jutott eszébe, ez nem jelenti azt, hogy nem ismeri az adott tárgyat, mégis ez volt az állítás. Az indoklás a halasztásért a gyerek előtt zajlott. Felháborító helyzet!  (Pest megye)

Elsősorban a kognitív képességek felmérésére koncentráltak, az érzelmi, testi éretlenség vizsgálata fontosságban nem ugyanazon a szinten van. Pedig sok kisgyereknél csak ez a “baj”. (Baranya megye)

Sajnos semmilyen tájékoztatást nem kaptam, hogy hogyan dolgozott a gyermekem. A vizsgálatra édesapja vitte volna, de mivel a papírokat én nyújtottam be nélkülem nem akarták elvégezni a vizsgálatot. A munkámat ott hagyva természetesen megjelentem, de előzetes tájékoztatást erről nem kaptam, hogy csak az a szülő mehet be vele, aki a papírokat benyújotta.  (Győr-Moson-Sopron megye)

A szakszolgálat nem mondott semmilyen javaslatot. Csak az OH tól tudom majd meg.  (Győr-Moson-Sopron megye)

Inkább tényszerű volt a vizsgálat, mint bensőséges. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Egyéni vizsgálat volt. Az eredményével egyet értek. Viszont a mi problémánk egy csoportos vizsgálattal domborodott volna ki, ami jelen esetben nincs. Meghallgatták az érveimet és elismerték, hogy valóban csoportos környezet tapasztalataik nincsenek. Figyelembe veszik a kívánságomat, hogy szeretném visszatartani. De többször több módon jelezte felém a hölgy, hogy a visszatartás hátránnyal is járhat a gyermekem szempontjából. (Pest megye)

Nekünk volt pszichológiai véleményünk is (rossz kudarctűrés, konfliktusok kezelése) és ezeket a szakember a helyzet sajátossága miatt nem is tudta felmérni. Ezen fontos szempontok figyelembevételére alkalmatlan a vizsgálat. (Szerencsére ettől függetlenül számunkra pozitív lett az elbírálás). (Budapest)

A szakszolgálati pszichológus ignorálta saját szülői tapasztalataimat, valóságukat megkérdőjelezte. (Pest megye)

A pszichológusnál 5 percet volt bent, szerintem abból intelligencia szintet nem lehet leszűrni. Papírokból nem kértek semmit, mi véleményünket sem kérdezték meg. Logopédia, számolási területen rendesen megvizsgáltak.

Nem voltak túl barátságosak de valószínűleg ez a megnövekedett stressznek köszönhető. Szerintünk fontosabb lenne ha olyan gyerekekkel tudnának foglalkozni akiknek tényleg szüksége van szakmai segítségre. Mi ugyan azt az eredményt kaptuk mint amit leírtunk a különböző vizsgálatok eredményei alapján. Ezért feleslegesnek tartjuk az egész procedúrát mert a gyerekeknek a szülőknek és a szakembereknek is plusz tehert jelent. (Budapest)

Meg sem kerdeztek az indokaimat,  a végső tájékoztatás, pedig csak sejtelmes volt, kérdéseimre nem kaptam valaszt (Pest megye)

A gyermek okos. Ezt tudtuk is. De érzelmileg labilis, sírós. Ez a vizsgálat a szülő jelenlétében nem a valós, tényleges eredményt hozta. Rossz a rendszer.  (Tolna megye)

Nem közölték az eredményt.Szülöi véleményt figyelmen kívül hagyták. (Tolna megye)

A vírus rá hivatkozva azt mondták, hogy a szülő nem lehet bent, bemutatkozni sem tudtak, így a fiam tól tudom, hogy nem is az a hölgy vizsgálta, akit a telefonban megneveztek. A szülői elbeszélgetésben nem vállalta a felelősséget, arra hivatkozott, hogy nem mondhatja meg mit fog javasolni, és nem ő dönt.  (Hajdú-Bihar megye)

Kedves szakember,de a vizsgálatnál a gyerek érdéke számít a legkevésbé. Nem idegeneknek kellene döntenie a gyerekek sorsáról. (Tolna megye)

Felesleges tortúrának éltem meg és valahol abszurdnak gondolom, hogy a még nem egészen 6 éves gyermekemet „teljes eljárásnak” kell alávetni. (Vas megye)

Abszolút nem vagyok elégedett a szalszolgálat vizsgálatával. BTMN-re való felterjesztést javasoltak a kisfiamnak azért,mert nem volt megfelelő a grafomotoros tevékenysége. (5,5éves!!) (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Az általános képességet vizsgáló hölgy nagyon kedves volt. Nincs rossz véleményem róla. Egyből javasolta a plusz 1 évet. Jelezte is hogy elég sok helyen vannak hiányosságok ami miatt kéne az óvodai év.

A pszichológus tesztet végző hölgy viszont már az életkora miatt egyből küldte volna iskolába. Pedig a vizsgálat alatt is elég sokszor vissza kellett terelni a munkafolyamathoz a gyereket, többször el kellett magyarázni az adott feladatot mert nem koncentrált eléggé. Ennek ellenére azt vettem észre hogy nem akarta megadni a plusz ovis évet.

Végül a két hölgy megbeszélte és javaslatot teszek az óvodában maradásra.

Sajnos viszont nem kaptam semmilyen fejlesztési lehetőséget. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Több gyereket vizsgáltak egyszerre, szülő nem lehetett ott, 3 óra múlva kellett a gyerekért menni, a vizsgálat eredményét nem közölték, csak kérdezték mit szeretnék, kérdeztem a vizsgálat eredményét erre a válasz hát felmértük, nem derült ebből ki, hogy valójában a gyerekemnek esetleg miben lenne elmaradása. Nem is értem mi értelme volt 3 órán keresztül otthagyni a gyerekeket, ha arra se hajlandóak, hogy részletesen elmondják a szülőknek a véleményüket. 

Kislányom èrtelmi kèpessègeivel nincs baj, alacsony vèkony törèkeny alkata miatt illetve az immunrendszere erősítèse miatt kèrtük a plusz egy èvet(gyakran kruppos), folyamatosan hiányzik az oviból.. A szakszolgálati vizsgálat utáni megbeszéléskor úgy tűnt maradhat mèg..elutasító határozatot kaptunk.. (Pest megye)

A gyógypedagógus hajlott a közös megegyezésre, a pszichológus nem, ő mindenképp iskolába akarta küldeni a gyermekemet. Nem vette tekintetbe a szakvéleményeket, és a szülői véleményt sem, mert szerinte nagyon nehéz objektíven látni a saját gyerekemet, bármit mondtam, mindent ignorált. Végül kétségbe esésemben közöltem, hogy ha kötelezik az iskolára, akkor tudom a módját, hogy tartsam hivatalosan otthon a gyerekemet. Ezzel a szándékommal tudtam csak rávenni arra a döntésre, hogy végül megadja a plusz egy óvodai évet!  (Veszprém megye)

 

Így sérülnek a gyerekek és szülők jogai

Összességében azt tapasztaljuk, hogy a beadott kérelmek nagy többségét, a nyilvános adatok szerint 97%-át elfogadják, ami a kérvényező szülők számára jó hír. Mégis az iskolaérettségi jogszabályok és azok végrehajtása ellentétes a gyermekek mindenek felett álló, törvényben is rögzített érdekével, és így sérülnek a gyermekek és szülők jogai, egyúttal csorbul az esélyegyenlőség is. Az alábbi tíz pontban összefoglaljuk a legfontosabb problémákat:

 • A szülők nem kapnak szervezett formában érdemi tájékoztatást az iskolaérettség pedagógiai szempontjairól. Egyes óvodákban ezt helyi szinten megszervezik, de központilag nincs megoldva a szülők tájékoztatása, melynek része kell legyen a gyermekről szóló személyre szabott javaslat is. Sokszor a tájékoztatás csak a bürokratikus teendőkre korlátozódik, miközben az iskolaérettség kérdése egy összetett pedagógiai döntést igényel, amelyben a legtöbb szülő tájékozatlan. Az óvodák nem kaptak tájékoztatást az iskolaérettség szempontrendszeréről, ami szintén hátráltatta a gyermekek megsegítését. A tájékoztatás és támogatás hiánya, az óvodák döntési jogának elvétele és a sokak számára elrettentő hatósági eljárás bevezetése oda vezetett, hogy tízezernyi gyermek kényszerül éretlenül iskolába pusztán azért, mert a szülőben nem tudatosult, hogy kérvényeznie kellene.
 • Káosz uralkodik a kérvényekhez csatolható támogató dokumentumok kiadása terén. Sok óvodapedagógus és szakember visszautasítja a támogató dokumentumok kiadását, vagy elmulasztja a lényegi javaslatot beleírni ezekbe, pedig ezt semmi sem tiltja. A kormány nem szervezte meg a dokumentumok kiadásának rendszerét, az érintett szakembereket nem tájékoztatta, nem tett közzé mintákat és irányelveket a csatolt dokumentumok tartalmára vonatkozóan. Emiatt sérül az esélyegyenlőség, és mindez rengeteg stresszt és frusztrációt okoz a szakembereknek és szülőknek egyaránt.
 • Az Oktatási Hivatal döntési kritériumai nem nyilvánosak, és a döntések nagyban különböznek megyénként. A nyilvános kritériumok hiánya méltatlan a kérvényező szülőkkel és gyermekeikkel szemben,  a hivatali döntések önkényesnek minősülnek, azok elszámoltatására nincs érdemi lehetőség. A megyénként jelentősen különböző hivatali döntések ellentétesek az esélyegyenlőség elvével, ezért elfogadhatatlanok.
 • A szakszolgálati vizsgálatok egy részében nem tartják be az elvárható szakmai minimumot. Sajnos előfordult, hogy a szülők nem kaptak lehetőséget indoklásuk részletes kifejtésére, nem ismertették velük a szakszolgálat javaslatát illetve nem kaptak indoklást az elutasító döntésről. Bár mindez szerencsére csak az esetek kis részére jellemző, a problémák azonban bárkit érinthetnek,  a szülőnek ugyanis nincs beleszólása abba, hova kerül gyermeke vizsgálatra, így bárki teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet.
 • Nincs érdemi jogorvoslati lehetőség a szakszolgálat (és egyben az OH) döntése ellen. A szülők számára egyedül a bírósági jogorvoslat lehetséges, ami a legtöbb esetben irreálisan nagy erőfeszítést, időbeli és anyagi ráfordítást igényel a családoktól. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bíróságok alkalmatlanok az alapvetően pedagógiai kérdés megvitatására: a legtöbbször csak az eljárásbeli kérdéseket vizsgálják, és a szülői panaszt érdemben figyelembe sem veszik. Nincs érdemi szakmai kontroll a szakszolgálati javaslatoknál, így a szülők kiszolgáltatottá válnak a szakszolgálat esetleges tévedéseivel szemben.
 • A január 15.-i végső határidő irreálisan korai. A szülőnek a határidő után nincs lehetősége se kérvényezni, se módosítani. Ez ellentétes a gyermek érdekeivel, hiszen ebben a korban a gyermekek nagyon gyorsan változhatnak, így szakmailag a minél későbbi döntés indokolt. Elegendő lenne a kérdést az iskolai beiratkozásig eldönteni, hiszen a gyermek természetes fejlődésén kívül akár külső körülmények (betegség, családi változások, traumák) is okozhatnak a gyermeknél változást. A kormány azonban rendeletben akadályozta meg, hogy a határidő után bármiféle érdemi döntés szülessen az iskolaérettség kérdésében: még a szakszolgálatoknak is tilos az iskolaérettségről szakvéleményt kiállítani a szülők által kezdeményezett vizsgálatoknál. Egyértelműen ellentétes a gyermek érdekeivel az, hogy a szakszolgálat a hozzá bármilyen okból bekerülő gyermeknél akkor sem írhat az iskolaéretlenségről szakvéleményt, ha ez szakmailag indokolt és még lenne idő az iskolai beiratkozásig a gyermek óvodában tartásáról dönteni.
 • A szülők nem kaphatnak a kérvényezés előtt tanácsot az iskolaérettségről, mert megszüntették a szülők által kezdeményezett iskolaérettségi vizsgálatokat a szakszolgálatoknál. Jelenleg tehát az a helyzet, hogy a szülőknek maguknak kell dönteniük arról, hogy kezdeményezik-e a további egy év óvodát, miközben létezik egy országos hálózat (a pedagógiai szakszolgálatok), ahol tudnának ebben a kérdésben segítséget nyújtani a szülőknek, de ezt a segítségnyújtási lehetőséget adminisztratív úton megszüntették (az SNI-s/BTMN-es gyermekek kivételével). Ez mindenkinek rossz, miközben ezáltal a magán iskolaérettségi vizsgálatok piaca fellendült, ezt azonban a költségek miatt csak a családok szűk köre engedheti meg magának.
 • A nagy számú szakszolgálati vizsgálat túlterheli a szakszolgálatokat, és eközben az arra rászoruló gyermekek kevésbé tudják igénybe venni a szakszolgálatok szolgáltatásait. Az esetek jelentős részében a szülő és az óvodapedagógus együtt jól el tudja dönteni, hogy a gyermeknek szüksége van-e még egy év óvodára; a szakszolgálat igénybevétele csak a vitás vagy problémás esetekben lenne indokolt. Az eleve túlterhelt szakszolgálati hálózattól elvárt sok OH által kirendelt iskolaérettségi vizsgálat oda vezet, hogy a szakszolgálat munkatársai az érdemi munkavégzés helyett olyan vizsgálatokkal töltik az idejüket, amelyek eredménye előre pontosan tudható és így szükségtelenek, miközben a szakszolgálat figyelmére valóban igényt tartó gyermekekkel nem tudnak foglalkozni. Mindez ellentétes a gyermekek érdekeivel.
 • Az online kérvényezés a hátrányos helyzetűek esélyét csökkenti. Országunkban sok olyan család él, köztük hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, akiknek problémát okoz az online kérvényezés benyújtása, az indoklás megírása és a támogató dokumentumok beszerzése. Egyes esetekben az óvoda vagy más támogató szervezet segíthet, de a hátrányos helyzetűek megsegítése nincs országosan megszervezve. Pedig épp ezen családok számára lenne fontos, hogy a kérelem be legyen adva, és ezáltal jobban haladhassanak gyermekeik az iskolában.
 • Indoklás nélkül megszüntették az SNI-sek 1+1 év további óvoda lehetőségét. Korábban az SNI-sek a szakértői bizottság javaslatára 1+1 év további óvodát vehettek igénybe, ezt a lehetőséget azonban indoklás nélkül megszüntették, pedig sokszor a különlegesen nehéz helyzetben levő gyermekek lassabban fejlődnek, és így a további óvodai nevelés akár az integrált iskolai tanuláshoz is kulcsfontosságú lehetne. A kormányzat a szakértői bizottságok véleményére támaszkodik az iskolaérettség tekintetében, így végképp megmagyarázhatatlan, hogy az SNI-sek esetében miért nem veszik figyelembe ugyanezen szakértői bizottságok véleményét. A koraszülötteket is diszkriminálja a törvény abban az esetben, ha a gyermek az idő előtti születés miatt válik tankötelessé.

Az országnak nincs szüksége a családok számára rendkívül stresszes kérvényezési folyamatra, ahol szinte minden kérelmet elfogadnak. Az új rendszer ugyanis elsősorban nem az eljárás kimeneténél, hanem a bemenetnél szelektál: a megfelelő tájékoztatás és támogatás elmaradása miatt sok helyen csak a kellő érdekérvényesítő képességgel rendelkező szülők kérvényeznek, és elsősorban ettől függ az, hogy a gyermek még egy évig óvodában marad-e.

Az eredmények maguk cáfolják azokat az indokokat, amiért a rendszert bevezették.

 • A kormányzat arra hivatkozott, hogy egyes óvodák a további pénzbeli támogatás miatt vesznek rá szülőket arra, hogy még egy évig ott tartsák a gyermeküket. A számok ezt nem igazolják, hiszen ha ez számottevő mértékben előfordulna, akkor nem lehetne ilyen magas az elfogadási arány.
 • A kormányzat arra is utalt, hogy a szülők esetenként indokolatlanul próbálkoznak még egy évig óvodába tartani gyermeküket, úgymond a kényelmük érdekében. A számok ezt is cáfolják, hiszen ha számottevő mértékben ez lenne a helyzet, akkor nem lehetne ilyen magas az elfogadási arány.

A tapasztalatok fényében kimondható, hogy az iskolaérettségi törvény ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével. Függetlenül attól, hogy a szülő kérelmét elfogadták, az eljárással kapcsolatos stressz minden érintettre káros, a szülők számára pedig különösen méltatlan, hogy gyermekük alkalmatlanságát kell bizonygatniuk.

A tapasztalatokat eljuttatjuk az Ombudsmanhoz (Állampolgári Jogok Biztosának Hivatala) is, mint ahogyan korábban is tettük. Reméljük, hogy az Ombudsman hivatala segít feltárni és orvosolni ezt a mindenki számára hátrányos következményekkel járó helyzetet.

Olyan szabályozásra van szükség, ami a gyermek érdekeit leginkább szolgáló döntéseket segíti elő, és ennek érdekében a szülők és óvodapedagógusok együttműködését és felelősségvállalását ösztönzi, kompetenciájukat erősíti.

Vonják vissza a hatévesek beiskolázására vonatkozó jelenlegi törvényt!

 

További információk a felmérésről

Jelen kiértékelés összesen három kérdőíves felmérésből tartalmaz adatokat.

Az első felmérés az OH kérvényezés kapcsán a szülők tájékoztatására és támogatására fókuszált, erről itt található részletes információ.

A második kérdőívet azután töltötték ki a szülők, miután megérkezett az OH válasza (elfogadás vagy szakszolgálati vizsgálat). Ebben 1054 szülő vett részt önkéntesen 2021 január 5 – február 4 között. Maga a kérdőív itt olvasható. A válaszok az alábbiak szerint oszlottak meg:

 • Óvoda fenntartó szerint: Önkormányzat 80%, Egyház 9%, Magán/alapítvány 10%, a többi kitöltő nem adott meg fenntartót.
 • Településtípus szerint: Budapest 28%, Nagyváros (100 000 lakos felett) 19%, Város 37%, Község/falu 15%, a többi kitöltő nem adott meg településtípust.
 • Megyék szerint: Bács-Kiskun 3%, Baranya 5%, Békés 1%, Borsod-Abaúj-Zemplén 5%, Budapest 23%, Csongrád-Csanád 4%, Fejér 3%, Győr-Moson-Sopron 6%, Hajdú-Bihar 7%, Heves 3%, Jász-Nagykun-Szolnok 3%,Komárom-Esztergom 2%, Nógrád 1%, Pest 20%, Somogy 2%, Szabolcs-Szatmár-Bereg 3%, Tolna 2%, Vas 2%, Veszprém 2%, Zala 2%, a többi kitöltő nem adott meg megyét.

A harmadik kérdőívet azután töltötték ki a szülők, miután szakszolgálati vizsgálaton vettek részt az OH eljárás keretében. Ebben 583 szülő vett részt önkéntesen 2021 január 13 – február 4 között. Maga a kérdőív itt olvasható. A válaszok az alábbiak szerint oszlottak meg:

 • Óvoda fenntartó szerint: Önkormányzat 83%, Egyház 10%, Magán/alapítvány 5%, a többi kitöltő nem adott meg fenntartót.
 • Településtípus szerint: Budapest 17%, Nagyváros (100 000 lakos felett) 47%, Város 40%, Község/falu 17%, a többi kitöltő nem adott meg településtípust.
 • Megyék szerint: Bács-Kiskun 3%, Baranya 3%, Békés 2%, Borsod-Abaúj-Zemplén 7%, Budapest 15%, Csongrád-Csanád 6%, Fejér 4%, Győr-Moson-Sopron 7%, Hajdú-Bihar 6%, Heves 3%, Jász-Nagykun-Szolnok 4%,Komárom-Esztergom 2%, Nógrád 2%, Pest 12%, Somogy 3%, Szabolcs-Szatmár-Bereg 5%, Tolna 5%, Vas 3%, Veszprém 3%, Zala 4%, a többi kitöltő nem adott meg megyét.

 


A felmérés előkészítését, lebonyolítását, az adatok feldolgozását, az eredmények kiértékelését és vizualizációját a Szülői Hang Közösség önkéntesei végezték. Munkánkkal kapcsolatban szívesen veszünk bármilyen konstruktív visszajelzést.

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, kérjük, regisztráljon honlapunkon.

  Megosztás