Összefoglalás

A Szülői Hang Közösség online felmérést végzett azon érintett szülők körében, akik a további egy év óvoda érdekében kérelemmel fordultak az Oktatási Hivatalhoz (OH). A felmérés január 1. és 10. között zajlott 1179 önkéntes résztvevővel.

Mivel legkésőbb január 15-ig adhatók be a kérvények az Oktatási Hivatalhoz, a szülőknek az új rendszerben nagyon korán és véglegesen kell dönteniük gyermekük iskolaérettségéről. A határidő lejártával sem kérvényezni, sem módosítani nem lehet, pedig ebben a korban a kisgyermekek nagyon gyorsan változhatnak, fejlődhetnek. Az iskolaérettségről szóló pedagógiai döntés igen összetett: függ az értelmi fejlettségtől, szerepet játszik benne többek között az érzelmi és szociális érettség, monotóniatűrés, önirányítási képesség és alkalmazkodóképesség, a mozgás fejlettsége, a fejlett beszéd és beszédértés is. Miután ebben a nehéz kérdésben a az óvoda jogkörét megszüntetve a döntés felelősségét a kormány a szülők vállára tette, alapvető fontosságú, hogy a szülők széleskörű és egyénre szabott szakmai támogatást kapjanak, hogy gyermekük szempontjából a legjobb döntést hozhassák meg. 

A felmérés legfontosabb eredményei:

  • Az óvodában csupán az esetek 44%-ában tájékoztatták a szülőket az iskolaérettségi döntés pedagógiai szempontjairól, sőt az esetek 15%-ában az óvoda még az OH kérelmezés lehetőségéről sem adott tájékoztatást a szülőknek.
  • A kérvényező szülők 70%-a találkozott elutasítással, amikor támogató írásos szakmai véleményt kértek azoktól a szakemberektől vagy óvodapedagógusoktól, akik egyébként egyetértettek azzal, hogy a gyermek még egy évig óvodában maradhasson. Ezen belül 42%-ban szembesültek a szülők azzal, hogy egyáltalán nem állították ki az írásos szakmai véleményt, 28%-ban pedig azt tapasztalták, hogy bár a szakember egyetért a további egy év óvodával, ezt nem meri írásban is felvállani a szakmai véleményében.
  • A tájékoztatással és támogatással kapcsolatos problémák jelen voltak minden fenntartó esetén, összességében látható, hogy jobb volt a helyzet az egyházi fenntartású óvodákban, és még jobb az alapítványi/magán óvodákban, mint az önkormányzati intézményekben.

Bár az OH eljárásban viszonylag magas, kb. 90%-os az elfogadási arány, még így is több mint tízezernyi gyermek lemaradhat a további egy év óvoda lehetőségéről, hiába lenne szükségük rá. Ez azért van, mert egyrészt a szülők gyakran nem kapnak megfelelő tájékoztatást és támogatást, így nem tudatosul bennük, hogy a gyermek érdekében január 15-ig kérvényezniük kell, másrészt elrettenti őket a bizonytalanság, a stressz és az esetleges megaláztatás abban a hatósági eljárásban, ahol idegenek döntenek sorsukról, és amelynek keretében minél rosszabb színben kell feltüntetniük gyermeküket. Nincsenek nyilvános kritériumok és nincs érdemi jogorvoslati lehetőség.

A felmérésről 

A visszajelzések arra utaltak, hogy a szülőket magukra hagyták a döntésben. A probléma mértékének felmérésére készítette a Szülői Hang Közösség az online kérdőíves kutatást 2021 január 1. és 10. között 1179 önkéntes résztvevővel. A felmérés az OH kérvényezésben érintett szülők számára indított közösségi csoportban lett meghirdetve. A felmérés eredményei jól jelzik a problémákat az összes kérvényezőhöz képest jelentős számú résztvevő miatt. Mivel az online kérdőívek kevésbé jutnak el a hátrányos helyzetű régiókba ahol a helyzet közismerten rosszabb, a valóságos eredmények akár ennél is rosszabbak lehetnek.

Gyakran elmarad az érdemi tájékoztatás

A szülők tájékoztatása és a szükséges döntések meghozatala szempontjából az óvodák és a pedagógus szakemberek nélkülözhetetlenek. Az ezzel kapcsolatos szülői tapasztalatok a következőket mutatják (az interaktív diagramon mind az összesített eredmény, mind a fenntartókra és településtípusokra vonatkozó bontás látható):

A diagram drámaian rossz helyzetet mutat: csupán az esetek 44%-ában adott az óvoda a pedagógiai szempontokra is kiterjedő tájékoztatást a szülőknek, pedig enélkül nem lehetséges egy ilyen összetett kérdésben felelős döntést hozni. A gyermek érdekét az szolgálja, ha a szülők személyes gyermekismerete és az óvodapedagógusok szakmai ismerete összeadódik, és közös megbeszéléseken alakítható ki a gyermek számára legmegfelelőbb pedagógiai döntés.

Minden esetben meg kellene adni a döntéshez a pedagógiai támogatást, sajnálatos módon azonban ezt a kormány elmulasztotta megszervezni a törvénykezés előtt. Az óvodák jogkörét megszüntették, az óvodákat nem támogatták és bátorították abban, hogy a szülőknek pedagógiai tájékoztatást nyújtsanak. Sok lelkiismeretes óvodapedagógus teljesen önkéntesen, időt és fáradságot nem kímélve támogatta a szülők döntését, de ez a segítő hozzáállás sajnos egyáltalán nem volt általános. Szomorú, hogy az esetek 15%-ában még az OH kérvényezés lehetőségéről sem tájékoztatták a szülőket, jelentős részben (39%) a tájékoztatás csupán a hivatali eljárásrendre vonatkozott, ami a gyakorlatban az Oktatási Hivatal tájékoztatójának ismertetését jelentette. Ebben a tájékoztatóban egyetlen szót sem szentelnek a pedagógiai szempontoknak, és azt sem említik, hol tudnának ebben a kérdésben a szülők segítséget kapni. A kormány a felelős pedagógiai döntést bürokratikus hatósági eljárásra degradálta. A gyakorlatban a szülők csak az óvodapedagógushoz tudnak fordulni segítségért, ezért is kiemelten fontos, hogy minden óvodában történjen érdemi, pedagógiai szempontokra kiterjedő tájékoztatás. Annál is inkább, mert a szülők már a pedagógiai szakszolgálatokhoz sem fordulhatnak iskolaérettségi vizsgálatot kérni, mivel a kormány 2020-tól rendeletben akadályozta meg (az SNI/BTMN esetek kivételével), hogy ezt a lehetőséget igénybe vehessék.

Az érdemi pedagógiai tájékoztatás függését az óvoda fenntartójától az alábbi ábrán foglaltuk össze.

A probléma valamennyi fenntartó esetében jelen van, leginkább az önkormányzati fenntartású óvodákban, miközben az egyházi fenntartásúakban valamivel jobb a tájékoztatás, és az alapítványi/magán óvodák bizonyultak a legsegítőkészebbnek. Összességében nagyon elkeserítő a helyzet, hiszen ennek az aránynak 100%-nak kellene lennie, egyetlen hatéves kisgyermek és szülei sem maradhatna egyedül ebben a helyzetben!

Fontos, hogy az óvodai tájékoztatás személyre szabott legyen, az óvoda adjon visszajelzést arról, hogy saját megítélése szerint a gyermek iskolaérett-e. Ezzel kapcsolatban az alábbi visszajelzések érkeztek.

Az esetek 20%-ában elmaradt ez a személyre szabott visszajelzés. Természetesen előfordul, hogy a szülő nem ért egyet az óvoda javaslatával, de akkor is hasznosíthatja véleményüket. Az előző diagrammal összevetve azt láthatjuk, hogy bár sok esetben adtak személyre szabott tanácsot arról, hogy a gyermek iskolaérett-e, de ezek közül nem minden esetben volt tájékoztatás a pedagógiai szempontokról. Vagyis sokszor a szülők csupán egy javaslatot kaptak arról, hogy a gyermek menjen-e iskolába vagy ne, anélkül, hogy ennek a pedagógiai hátterét és indoklását megismerhették volna. Ez így sem a gyermekekkel, sem a szülőkkel szemben nem nevezhető korrekt eljárásnak.

Írásos szakmai vélemények: cserben hagyott szülő

Az Oktatási Hivatalhoz benyújtott szülői indoklás mellé bármilyen szakértő által kiállított szakmai dokumentum csatolható, melyet a hivatal figyelembe vesz döntése során. Azonban a kormányzat elfelejtett szólni az érintett szakembereknek arról, hogy ilyen írásos véleményt kiadhatnak; nem tett közzé iránymutatásokat, mintákat ezekkel kapcsolatban. Így történhetett meg, hogy amikor a szülők ilyen támogató írásos szakmai véleményt kértek azoktól a szakemberektől vagy óvodapedagógusoktól, akik egyébként egyetértettek azzal, hogy a gyermek még egy évig óvodában maradjon, sokszor elutasítással találkoztak. Ezt mutatják az alábbi diagramok a különböző esetekben. Az óvodapedagógusok esetében ilyen visszajelzéseket kaptak a szülők, amikor írásos szakmai véleményt kértek az OH kérvényezéshez.

Az esetek 13%-ában  – bár az óvodapedagógus egyetértett azzal, hogy a gyermek óvodában maradjon – a szülők nem kaptak írásos véleményt. Ilyenkor tévesen arra hivatkoztak, hogy nem adhatnak, pedig valójában ezt semmi sem tiltja. Több esetben felsőbb utasításra tagadták meg az írásos szakmai véleményt. Az esetek 22%-ában adtak ugyan írásos véleményt, de nem írák le a konkrét javaslatot a további egy év óvodával kapcsolatban, pedig ezt sem tiltja semmi. Sajnos egyes esetekben az óvodák úgy értelmezték az óvodák jogkörét megszüntető törvénymódosítást, hogy az óvoda már nem is vesz érdemben részt a folyamatban. Pedig az óvodák támogatása a döntésben továbbra is nélkülözhetetlen – de mivel ezt a kormány nem szervezte meg, ezzel kapcsolatban nem adott ki világos tájékoztatást és nem adott hozzá sem erkölcsi, sem anyagi támogatást – a gyakorlatban sokszor az óvodapedagógusok önkéntes munkában, időt, energiát nem kímélve segítették, támogatták a szülői kérvényezést, sajnos ez azonban nem volt általános.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója is hivatkozik a fejlődési naplóra, mint a kérvényezést segítő dokumentumra, de ebben az esetben is nagyon változó, a szülők támogatása.

Az esetek 19 százalékában előfordult, hogy – tévesen arra hivatkozva, hogy ezt nem szabad – a szülők kifejezett kérése ellenére sem kapták meg a dokumentumot vagy annak másolatát. A fejlődési napló egyes esetekben segíthet a kérvényezésben, de nem mindig, hiszen abban nincs meg minden információ a gyermek iskolaérettségéről, és nem is frissítik folyamatosan. Az esetek 9%-ában a szülő megkapta ugyan a dokumentumot, de úgy ítélte meg, hogy az nem hasznos a kérvényezéshez.

Írásos szakmai véleményt más szakemberektől is próbáltak kérni a szülők, akik sokszor támogatták a kérést, de más esetekben visszautasították azt. Az orvosoktól, szakorvosoktól kért segítség esetén így alakult a helyzet:

Az esetek 10%-ában tapasztalták a szülők, hogy visszautasították az írásos véleményre vonatkozó kérést, bár egyébként egyetértettek az iskolakezdés késleltetésével. 9%-ban pedig adtak ugyan írásos véleményt, de nem írták bele a konkrét javaslatot a további egy év óvodára vonatkozóan, tévesen azt állítva, hogy ezt nem tehetik. Pedig a konkrétan megfogalmazott szakmai vélemény egyértelműbb, és nagyobb valószínűséggel segíthet az OH kérvényezés során.

A fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok esetében a következőképpen alakult a szülők támogatása.

Itt 6% esetben fordult elő, hogy visszautasították az írásos vélemény kiadását, pedig egyébként egyetértettek a szülővel. Nagyon gyakran, 29%-ban előfordult, hogy adtak ugyan írásos véleményt anélkül, hogy az iskolaérettséggel kapcsolatban konkrét javaslatot adtak volna, tévesen arra hivatkozva, hogy ezt nem tehetik. Így ezekben az esetekben az írásos vélemény kevésbé egyértelmű, a szakértő véleménye kevésbé érvényesül a döntés során.

A védőnők is segíthetnek, ha a szülők hozzájuk fordulnak ezügyben.

A védőnők esetében gyakoribb volt az elutasítás, amikor tévesen azt mondták, hogy nem adhatnak ilyen papírt, ez az esetek 16%-ában fordult elő. 8%-ban adtak ugyan írásos véleményt, de konkrét javaslat nélkül, mert tévesen úgy gondolták, hogy ezt nem tehetik.

Az alábbi diagram összegzi a fentieket, és megmutatja, hogy a szülők tapasztaltak-e elutasítást bármely szakembernél vagy óvodapedagógusnál, amikor az OH kérvényezés érdekében segítséget kértek tőlük.

A helyzet elkeserítő: 42%-ban azt tapasztalták a szülők, hogy a szakemberek nem segítenek gyerekeiknek és nekik írásos dokumentumokkal, pedig egyébként egyetértenek abban, hogy a gyermek érdeke az iskolakezdés késleltetése. 28%-ban pedig bár egyetértenek, konkrét véleményüket mégsem adják írásban. Ha a kormány felelősen szervezte volna meg az eljárást, korrekten tájékoztatta volna a szakembereket, óvodapedagógusokat a kérvényezés folyamatáról, akkor ez a minden érintett számára fájdalmas és méltatlan helyzet nem fordulhatott volna elő.

A szülők úgy érezhetik, hogy magukra hagyták őket, a kérvényezés rendkívül stresszes és megterhelő, nem meglepő hát, hogy sok szülőt mindez elriaszt attól, hogy hatósági kérvényt nyújtson be.

Ebből a szempontból is mutatkozik némi különbség az óvoda fenntartója szerint, ahogy az alábbi ábra mutatja.

Jól látható, hogy az önkormányzati óvodák esetén a legrosszabb a helyzet, itt voltak legtöbben, akiket elutasítottak, míg az egyházi fenntartású óvodák esetén jobb, az alapítványi/magán óvodák esetén pedig a legsegítőbb a közeg a szülői kérvényezés írásos támogatásával kapcsolatban (mely vonatkozik az óvodákra és a szakemberekre együttesen).

Megszólalnak a szülők

A fentiekben a statisztikai adatok fényében mutattuk be, mi a következménye annak, hogy a kormány gondatlanul elmulasztotta a tájékoztatás és támogatás megszervezését. A számok mögött egyéni sorsok, hatéves kisgyermekek jövője és szüleik elkeseredése áll: az alábbiakban idézünk a szülők szöveges beszámolóiból, amik talán segíthetnek megérteni mindazt az elkeseredettséget és méltatlanságot, amibe az érintett magyar családok kerültek egy rossz törvény következtében.

Nem támogató óvodák

Elsőként olyan szülői véleményeket mutatunk, amelyben az óvoda nem adott érdemi információt, és kifejetten nem támogatta a szülőket.

Az óvodában vagy nincsenek tisztában a dolgokkal vagy konkrétan el akarják küldeni a gyerekeket iskolába. A véleményt kb. ki kellett harcolnom…egy olyan sort is betettek pl. aminek semmi köze az iskolaérettséghez, és lejáratja a szülőket… („zilált megjelenésű, kócos, szemébe lógó haj.” Kislányomnak lehetetlen összefogni a kis vékonyka baba haját, széthullik, szétcsúszik..befőttes gumit meg nem vagyok hajlandó betenni a hajába).

Azt mondják hogy még SNI-s gyerekeknek is kötelező menni (kislányom nem az, csak augusztusi), én vagyok a fekete bárány, hogy megpróbálom beadni a kérelmet. Nagyon szomorú. 

Akkor van segítség, ha tudjuk a határidőket stb. illetve ha kérdezünk. Egyébként nincs semmilyen hivatalos tájékoztató arról, hogy szülőként mikor mire kell figyelni. Csak a szülőtársaktól, médiából, innen-onnan összeszedett infómorzsákból tudunk tájékozódni. Ha kérdezünk, akkor kapunk segítséget, de ahhoz kérdezni kell…. 

Az óvónők nem naprakészek az idei ügymenettel. Emellett úgy látom nincsenek tisztában azzal, hogy a szülői kérelem sikerehez milyen módon érdemes forgalmazni a szakvéleményt. A sajat kérvényemhez semmilyen segítséget nem adtak. Nem írták bele a velemenybe, hogy javasoljak a plusz egy évet “mert nem tehetjük”.  

Az óvónőnk egyáltalán nem foglakozott ezzel a kérdéssel (nálunk az óvónő lelkén szárad ez a teljes érdektelenség, mert pl. ugyanennek az óvodának más csoportjában ez téma volt szülői értekezleten – nálunk szóba sem került, egyszer sem!). Semmilyen információt vagy támogatást nem kaptunk, még csak meg sem kérdezte egyetlen nagycsoportos gyerek szülőjét sem, hogy szeretné-e esetleg kérvényezni a plusz egy év óvodát. Semmilyen tájékoztatást nem kaptunk még csak arról a puszta tényről sem, hogy van lehetőség plusz egy év óvodát kérvényezni. (Pedig nekem egy erősen érintett, ráadásul nyárvégi születésű fiam van… de így sem.) Szerencsére már egy éve olvasom a Szülői Hang Facebook-oldalát, így minden segítséget, információt innen kaptam meg, így időben be tudtam szerezni a szükséges papírokat, és végig tisztában voltam a teendőkkel. 

További szülői véleményekért kattintson ide

Nálunk az óvónő november végén még nem tudta mi a menete a plusz egy év kérelmének. Tőlem hallott először róla… Ez szerintem mindent elárul 🙁  

Esetünkben az óvoda és az általános iskola társintézmény, ahol az igazgató kijelentette, hogy 2021. szeptemberben 3 első osztályt akar indítani, s ehhez kellenek a mi gyerekeink is. Akiknél (16 maradásban érintett gyerekből 2) komoly Btm/Sni merült fel őket szakszolgálathoz irányították, a többi gyereket függetlenül attól, hogy milyen szinten vannak, milyen problémáik vannak amik miatt nem lenne előnyös az iskolakezdés, teljesen magunkra hagytak. Sőt, semmiben nem támogatnak minket, minden fajta nyilatkozást, véleményezést, együttműködést (pl szakszolgálatnál közös Szakértői vizsgálatkérés) elutasítanak, megtiltotta a vezetőség. Sajnos nálunk egyáltalán nem a gyerekek érdekeit nézik. A fejlődési naplót is úgy vezetik, hogy minden „tökéletes” legyen, és a problémák amit felvetnek fogadóórán (a maradás mellett szólnak) azok nincsenek megemlítve sehol sem, ahol nyoma lenne. 

Magán pszichológushoz és logopédushoz kellett vigyem a gyermekem, hogy bármilyen papírunk is legyen. Az óvodapedagógusok minden betöltött 6 évest ki szeretnének tolni iskolába, ez szemmel látható.  

Az óvónőknek semmilyen információ nem volt a birtokában. Sőt mindig hozzám fordultak,ha egy másik szülő információt kért tőlük. 

Facebookon alakult egy csoport és ott kaptam felvilágosítást mindenről. Ha nem lépek be ebbe a csoportba, akkor semmilyen tájékoztatást nem kaptam volna. 

Amíg szóban zajlanak az egyeztetések az óvodapedagógussal és -pszichológussal, nagyon segítőkészek, de írásban senki nem jelezte a jellemzésen kívül, hogy javasolja az egy év további óvodai nevelést. Mikor ezt külön kértem (hogy adjanak ilyen véleményt), elutasítóak lettek, mondván, ilyet nem írhatnak bele. Óriási csalódás…

Az óvónők teljes elzárkóztak. 

Bár az óvodapedagógus azt jelezte felém, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy gyermekem egy normál iskolai osztályban boldogulni tudjon a következő tanévben, mégis azt javasolta,  menjen iskolába, keressek számára speciális, kiscsoportos iskolát. Mint később kiderült, az óvodavezető megtiltotta, hogy a plusz egy évet támogató jellemzést adjanak ki a gyerekekről. Kell a hely. Kaptam nevelési napló kivonatot, ami 99%-ban a beiskolázást támogató jellemzést tartalmaz. Az óvónő által négyszemközt kifejtett sajátosságokat, problematikus dolgokat alig érinti. Így ezt nem is fogom csatolni. Egyéb szakvéleményeim vannak. A pedagógiai szakszolgálat támogató volt. Javasolták, hogy kérvényezzük a plusz egy évet.

Az óvoda év elejétől fogva azt mondja, hogy nem írhatja le, hogy javasolja a további egy év óvodát.

A tagóvoda vezető megüzente nekem az óvónőn keresztül, hogy az OH eljárásrendje annyival megszigorodott, hogy az én gyermekemnek biztosan nem fogják megadni a +1 évet. 

A jelenlegi óvodapszichológus nem látta a gyereket, minden segítséget amit kaptunk, az utolsó pillanatban kaptuk. 

Az óvoda nem nyújtott semmilyen segítséget, de nem azért, mert határozottan iskolaérettnek látnák a gyermeket, hanem mintha nem akarnának belefolyni az ügybe. Húzódozást, vonakodást tapasztaltam, mintha nem akarnának állást foglalni. A gyermekkel kapcsolatban azt mondta az óvónője, hogy vannak persze nehézségei, de komoly elmaradása nincs, belefér a normálisba, szerinte elmehet iskolába. Írásos jellemzést nem akart adni, azt mondta, csak akkor ír, ha az OH kéri. Hiába mondtam, hogy nincs ilyen, az OH nem kér ilyet, a szülőnek kell beszereznie és a kérelemhez csatolnia. Az volt az érzésem, mintha más ok lenne a háttérben, de azt nem mondhatják ki, inkább megpróbálnak finoman, burkoltan lebeszélni róla, vagy legalábbis nem állnak mellénk, nem vállalják fel. 

A mi óvodánk egyáltalán nem volt segítőkész. Szinte még az OH kérelem lehetőségét is elhallgatták. Én teljes mértékben a Kötelező beiskolázás Facebook csoportból szereztem az információkat. Az óvónők nem is mondhattak semmit, felsőbb utasításra. Hiszen a törvény szerint mennie kell iskolába a 6 évesnek és pont. Szomorú.  

Csak saját érdeklődés után tájékozódtam mindenről. Nem igazán kaptam érdemben semmilyen segítséget  

Óvónő kezdetben elutasító volt, aztán telefonon úgy egyeztettünk hogy ad véleményt de nem tudja beírni hogy javasolja a plusz egy évet. Meg nem kaptam meg a véleményt és a fejlődési naplót, január első ovis hetében ígérte. Konkrétan én küldtem át neki a Facebook csoportban elérhető összefoglalót és szempontrendszert mert nem tudta mit is írhat le egyáltalán. A csoportban is egy másik szülőpart én hívtam meg a csoportba mert nem tudtak részleteket. Sajnos a csoport nagy része megy iskolába pedig biztos hogy nem érett rá mindenki. (25 főből 3-4 ha marad és ebből kettő kérvényezni, az egyik mi vagyunk) 

Az óvónő nem tudta, hogy január folyamán még lehet jelentkezni az OH – hoz.  

Idén nagycsoportos a gyermekünk, fogalmunk sem volt arról,hogy nem lesz iskolaérettségi felmérés. Az óvoda csak az érdeklôdésem követôen adott tájékoztatást. Ezt a rendszerben felháborítónak találom. 

Sikerült azt elérni,hogy legalább a nevelési tanácsadóban történjen meg egy felmérés. Hozzáteszem tavaly már magánúton elvégeztettük, az eredményt és benne a szükséges fejlesztésre szoruló iránymutatással átadtuk az óvodának. Nem történtek meg a fejlesztések, mert jött a Covid. 

Most az a vélemény született,hogy szükségesek a fejlesztô pedagógiai foglalkozások,de a gyermek plusz egy év óvodában maradását nem tartják indokoltnak.Elképesztő a rendszer! Ha az óvodában jutna erôforrás a gyerekek fejlesztésére és a szülôknek nem munka és óvoda után kellene magánúton terhelni a gyereket, akkor nem lenne gond az iskolakezdés sem. Az egész rendszert kellene alapjaiban megváltoztatni!  Nem az a családbarát támogatás,hogy öntik a CsOK-ot, majd a gyerekek nem kapnak sem otthon,sem az intézményekben megfelelő nevelést. 

Óvodától nagyon kevés segítséget kaptunk, az az ember érzése, hogy nekik csak az számít, hogy minél kevesebb legyen a létszám.

Teljes tájékoztatás hiánya, szülők magukra hagyva, igazolásokért könyörögnek, magyarázkodnak. Egy jól működő rendszert borítottak fel. Szerintem az óvodapedagógus feladata tudása alapján a szülővel egyeztetve eldönteni mi a legjobb a gyermekeknek. 

A kommunikacio teljesen egyoldalú volt. Mindent amiatt tudok, mert én kérdeztem, vagy utanajartam, stb. 🙁 

Az óvónő teljesen biztos abban, hogy a pedagógiai jellemzése nem befolyásolja a hivatali döntést, mert „mindent kivettek a kezünkből”-mondta. A plusz egy óvodai év javaslatot nem írta rá, amit azzal indokolt, hogy ő nem javasolhatja. A papíron nem volt pecsét, aláírás, utólagos kérésünkre végül rátették.

Az óvoda csak érdeklődésemre adott tájékoztatást. Önmaguktol nem tartották erről a nagycsoportos gyerekek szüleinek tájékoztatást de kérdésekre válaszoltak. Véleményt nem kaptam a gyerekről mert szerintük okos (ez oké is nem az esze végett kérjük a plusz egy évet) 

Kizárólag a Facebookos Kötelező beiskolázási csoportban kaptam érdemleges információt!  

Az óvoda és az óvodában dolgozó fejlesztő is teljes mértékben elzárkózott, hogy segítse a +1 év óvodában maradást, annak ellenére, hogy a gyermek szeptembertől jár csak ebbe az óvodában (költözés miatt volt a váltás), és a régi óvoda is javasolta ahova 3 évig járt és ismerték, hogy maradjon még. 

Az óvodában csak általános tájékoztatást kaptunk, az OH eljárásrend kifüggesztve. Minden információt a Szülői Hang Facebook csoportjábol szereztem, amit ezúton is nagyon köszönök. A csoport nélkül nem tudtam volna így megírni a kérelmemet, de még a folyamattal sem lettem volna tisztában, annyira rossz a tájékoztatás egyeb körökben! 

Az óvodavezető eleinte nem támogatta a döntésünket, mivel ő egyben az óvoda fejlesztőpedagógusa is, és szerinte érett volt. Aztán egy magánúton elvégzett iskolaérettségi vizsgálat után, ő is helyeselte a döntést, viszont azt mondta, hogy mint óvodavezető, ő nem írhatja le, hogy javasolja a plusz egy évet, csak mint fejlesztő pedagógus. 

Az óvónő többször megígérte hogy segít, de a végén azt mondta, neki ez nem a dolga. Egyedül hagyott. Olyan érzésem van, mintha akarna szabadulni tőlünk.  

Ha én nem megyek oda az óvónőhöz, hogy szeretném visszafogni még 1 évet, maguktól nem mondták volna, de egyetértettek velem. Sajnos az iskolaérettségi felmérést nem adták ki, sőt, eltitkolták, hogy egyáltalán csináltak ilyet. Mivel az én gyerekem, úgy gondolom jogom lett volna tudni róla. Nem vagyok megelégedve a pedagógusok hozzáállásával. 

Miután beadtam a kérelmet, az Óvoda akkor rakta csak ki a faliújságra a tájékoztatást. Megkésett. De a Facebook csoportnak hála, mindenben segítséget kaptam, és most van egy pozitív bíráraltunk. 

Az óvoda csak nagyon későn kezdte pártolni gyermekem maradását, a tanév megkezdését követően 2-3 hónapig tartózkodtak a véleményformálástól. Végül ugyan biztosítottak támogatásukról, azonban a megbeszélt határidőkre nem készült el az írásos véleményük. Egyáltalán nem voltak segítőkészek, többször félre informáltak és úgy gondolom, hogy ha nem tájékozódok önállóan, akkor az egész biztosan nehezebb helyzetben lettünk volna döntésünket illetően. 

Segítséget csak a Facebook csoportban kaptam, minden információt onnan szereztem be. 

Az óvónő azt mondta nem mondhatja ki, hogy a gyermek maradjon vagy ne maradjon még egy èvet, pedig ő látja hogy milyen képességekkel rendelkezik. 

Az óvónők nem javasolták a további egy évet, mert nem tehetik. Központilag küldeniük kell minden aranyos, okos kisgyermeket, ennek megfelelően nyilatkoznak a szülők felé. Nem vártunk valós segítséget, tudtuk az elejétől, hogy nekünk kell megküzdenünk a gyerekünk érdekében ezért, mert a rendszernek nem érdeke az, ami nekünk igen. Ezt javaslom a következő évekre is a Szülőknek. Tájékozódjanak, informálódjanak, ne várjanak senkitől semmilyen sült galambot, mert nagyon sokszor fentről jövő utasítás miatt nem tehetik pl az óvónők, hogy segítsenek. 

Óvónők jellemzésére 1 hónapot vártam, ők sem írtak javaslatot,azt mondták felsőbb utasításra nem lehet, tőlük semmilyen tájékoztatást nem kaptam a témában. Másik csoportban az óvónők a jellemzésre, holott tudták hogy a szülő milyen okból kérik, ráírták hogy javasolják az iskolakezdést, amit felháborítónak tartok, hogy ha nem írhatnak javaslatot bevallásuk szerint, akkor ezt miért írhatják oda, gátolva a szülőt.

Az óvodapedagógusok nem adhattak a szülő kèrèsère írásos vèlemènyt.

Óvoda először nem támogatott, mert azt az információt kapta az ovoneni, h csak sni-s és btmn-s gyerekek maradhatnak, és így nem akarták, h lányomat felesleges procedúrának tegyem ki. Végül elszántságomat látva, támogattak mindenben és sikerült is. 

Sajnos az óvónőktől kevés tájékoztatást kaptam, csak fél szavakban. Szerintem szülői értekezletet kellett volna tartaniuk ezzel kapcsolatban, covid ide vagy oda, maszkban az udvaron 20 perc alatt megtarthatták volna. A szülők magukra lettek hagyva ebben a dologban. 

Az OM azonositókon kívül a gyerek fejlődéséről semmilyen írásos bizonyítékot nem kaptunk,csak szóban kaptunk tájékoztatást.

A Szülői Hang Közösség honlapja, facebook csoportja volt az egyetlen olyan fórum, ahol érdemben kaptam segítséget a kérelem megírásához.

Az óvoda hozzáállásával nem vagyok elégedett holott megkérdeztek megbeszéltük és egyetértettek,hogy maradjanak az ikreim,de úgy éreztem, hogy konkrét segítséget nem akarnak adni,csak felületeset,intézzem magamnak.

Az ovonok a véleményüket nem szerencsesen fogalmaztak. Csak általánosságokat irtak es csupa szepet-jot a gyerekről. A papírra nem került rá, hogy javasoljak a plusz ev ovodat, arra hivatkozva, hogy nem írhatják oda. A letezo fejletlenségeket, hátrányokat is szinte mind pozitív felhanggal fogalmaztak, így a vélemenyuk használhatatlan volt számomra. Nem csatoltam a kérelemhez. 

Az óvodaigazgatóság vezetője informálisan megtiltotta a helyi tagóvodavezetőknek, hogy bármilyen jellemzest, véleményt, javaslatot leírjanak. Az óvoda a Difer teszt másolatát adta át nekünk. 

Elszomorító és egyben felháborító, hogy ilyen horderejű ügyben, nem a leginkább kompetens személyek dönthetnek, szülő és az óvodai pedagógus, hanem pusztán életkor alapján már egyből iskolaéretté nyilvánítsanak egy gyereket. Az, hogy ezt külön kérvényezni kell egyenesen megalázó, teljesen értelmetlen az egész eljárás, pláne a jelen járványügyi helyzetben, de azon kívül is, felesleges bürokratikus eljárás, nemhogy egyszerűsödne a folyamat, még inkább bonyolódik. A lényegre térve, hogy szülőként kitől kapunk segítséget a kérvény benyújtásához, egyedüli hathatós segítséget egy facebook csoportban kaphatunk, sem az óvodától, sem az önkormányzattól, az OH-ról már nem is beszélve, semmilyen segítségre nem számíthatunk. 

Az óvoda csak latszolag volt egyuttmukodo, az ovonoket az ovipszichologus (őt pedig a vezeto) utasította, mit írhatnak bele az ovonoi vélemenyükbe! Nem irták le, amiket a fogadóórán is elmondtak, nem segítették a kervényünket (nem szeretnék,ha olyan sok gyerek maradna, és a szakmaiságuk addig tart, hogy ha a gyerek értelmes és nem esik át a saját lábán, akkor menjen iskolába). 

Mèrhetetlenül felhàborít ez a rendszer ès megalázò helyzetbe hozza a szülőket. Az óvodától nem tapasztaltam pozitív hozzáállást, a vélemények beszerzése sok pénzbe került. 

Az óvodából semmilyen segítséget nem kaptam. A pedagógiai jellemzést is csak a magán úton kapott tsmt konduktor összegző véleményéből írták meg.  

Ha nem lennék pedagógus, azt sem tudtam volna,hogy változott bármi is ebben a rendszerben…az óvónőnk semmiről nem tájékoztatott bennünket.

Nagyon rosszul érintett az információhiány. A facebook csoportot nagyon köszönöm, a legtöbb segítséget ott kaptam. Az egész helyzet méltatlan, a szülőt gyerek szerepbe helyezi, a túlterhelt szakembereket további vizsgálatokkal sújtja, a gyerekeket vizsgálatoknak teszi ki. Borzalmas az egész, leginkább az információhiány miatt. 

Én azt sérelmezem nsgyon hogy az óvodától semmilyen tájékoztatás, és segítséget nem kaptam. 

A Szülői Hang oldalon és a facebook csoporton kívül senkitől semmi segítséget nem kaptam! Sőt az ovi győzködött hogy ne maradjon. De be fogom adni, mert én tudom mi lenne jó a gyerekemnek, én ismerem! Több napnyi gyomorideg és stressz, a gyerekeket pedig tucat számba veszik és általánosítják… 

A mi ovinkban,annyira nem támogatják ezt a maradjon még ha nem érett dolgot. Az érződik h.ha már hatéves menjen iskolába…

Az óvodavezető ősszel még nem volt tisztában az ügymenettel, hogy szülőként kérvényezhetem az Oktatási Hivatalnál a +1 év ovit. Az óvónők szeptemberben még teljesen egyetértettek, hogy kérvényezzem a +1 évet. Később (vélhetően az óvodavezető nyomására) teljesen ellentétes álláspontra helyezkedtek. Az óvodától végül semmilyen támogatást nem kaptam.

 

Óvodák, melyek nincsenek a helyzet magaslatán

Egyes óvodákban nem voltak egyértelműen elutasítóak, de ugyanakkor segítőkészek sem. Sokszor a tájékozatlanság vagy az érdektelenség jeleit fedezhetjük fel.

Mindenképpen az oviban maradásunk a célunk ezért az óvoda az én külön kérésemre adott pedagógiai jellemzést. Az érveimmel egyetértettek de úgy érzem ha én nem lettem volna tájékozott és járok után a lehetőségeknek, akkor elküldik a kisfiam 6 évesen iskolába. 

Az összes információt a Facebook csoportból szereztem, emiatt kértem a javaslatokat az óvónőktől, gyerekorvostól, védőnőtől. Az óvoda semmiféle segítséget nem adott azon a tájékoztató lapon kívül, amit december elején adott. Egyébként támogatóak mindenben, de a szabályokkal, dátumokkal, benyújtás módjával stb ők sincsenek tisztában. 

A vezető óvónő utasítására nem írhattak az óvónők véleményt (pedig ők is egyetértettek velünk, hogy szükséges még egy év), csak a fejlődési naplót kaptuk meg. Kérésemre ráírták, hogy javasolják a plusz évet. 

Az óvoda nem igazán tudja, hogy kell e kérelmet írnunk vagy sem. A határidő meg közeleg. Nem igazán tájékozódtak előre az óvodánkban és ez csak még jobban kétségbeejtő ebben a helyzetben.

Minden nagykorú szereplő (logopédus, védőnő, gyerekorvos, óvónő, szülő) egyetért abban, hogy a fiamnak még maradnia kell egy évet óvodában.  Az óvodai tájékoztatást hiányoltam, de az összes feltett kérdésemre válaszoltak, az óvónő mindenben partner. 

További szülői véleményekért kattintson ide

Az óvoda nem volt eléggé tájékozott, de segítőkészek voltak. 

Teljes homály az óvoda részéről. Segítőkészek maximalisan, de ma bevittem a btmnes a határozatot….fogalmuk se volt h mit akarok vele.. 

Az óvoda végig a kód rátételét (SNI,BTMN) forszírozta csak. Egyéb lehetőségről nem tájékoztatott. Arról sem informáltak, hogyha ez megvan akkor maradhat a gyermek kérvény nélkül óvodában. A nevelési tanácsadó felé novemberben akarták a vizsgálatot kezdeményezni, amikor már csak 2021-re volt időpont… Fejetlenség és tájékozatlanság van. Ha nem lett volna időm és keretem magán szakemberre a gyermekem elkallódott volna. 

Utolsó pillanatban döntöttem, hogy megpróbalom hogy maradjon egy évet a kislányom. Maximàlisan támogatott az óvodapedagógus pedig korábban már megàllapították az érettségét. 

Ez a Facebook csoport adott mindent. Hol mit kell írni, azt hogyan fogalmazzuk meg. Óvoda a régi eljárás szerint próbált segíteni majd az új rend szerint együttműködő volt 

Az óvoda nagyon segítőkész volt jellemzés megírásában (bár a további 1 év javaslatot nem írták bele) a szülői  indoklás megírásában és a feltöltéshez is tudott segítséget nyújtani 

Óvoda először nem támogatott, mert azt az információt kapta az óvónéni, h csak sni-s és btmn-s gyerekek maradhatnak, és így nem akarták, h lányomat felesleges procedúrának tegyem ki. Végül elszántságomat látva, támogattak mindenben és sikerült is. 

Az óvoda csak többszöri kérésre, úgymond szülői nyomásra írta bele a plusz 1 évet. Jó lenne erről tájékoztatni a pedagógusokat, hogy igenis beleírhatják ezt a mondatot. Ezzel segítik a szülőket.  

Az óvoda segítőkész volt, de én magam tájékozódtam és kérdeztem rá, hogy támogatják-e a további 1 évet, adnának-e írásos véleményt. Enélkül nem tudom, hogy ők szóltak volna nekem vagy hagyják iskolába menni a gyereket. 

Az óvoda csak többszöri kérésre, úgymond szülői nyomásra írta bele a plusz 1 évet. Jó lenne erről tájekoztatni a pedagógusokat, hogy igenis beleírhatják ezt a mondatot. Ezzel segítik a szülőket.

Óvodán kívül mozgásfejlesztésre jártunk, ott javasoltak gyógypedagógust, aki felmérte gyermekemet és javasolta az 1 év halasztást. Óvodapedagógus nem tartotta volna vissza, de az óvodán kívüli szakvéleményeket megismerve és kérésemre ő is halasztást javasolt már.

Első körben az óvónő „felháborodott”, hogy miért szeretnénk még 1 évet óvodába járatni a gyermekem. Szerinte ez nem indokolt mert ott csak „unatkozna”. Aztán amikor látta, hogy szakemberhez fordultam és milyen hiányosságokat talált, csak akkor jelezte, hogy ezeket ő is észrevette…. 

Nekünk kellett külön fogadóórát kérni az ovitól, maguktól nem kerestek volna meg minket, hogy maradjon a gyerekek az oviba.

A tájékoztatás hiányos. Ha nem lett volna a FB csoport, nehezen tájékozódtam volna. Az óvónő támogatja a döntésemet, de annak meghozatalában nem akart részt venni.  

Az óvodában adtak egy pedagógiai véleményt, amiben nem volt benne sok nagyon fontos dolog a gyermekemmel kapcsolatban, pl az sem, hogy grafomotorikusan nagyon el van maradva, pedig ez nagyon fontos lett volna (bizonyára foglalkozni kellett volna a 3 év alatt a gyerekkel, de nem igazán csináltak semmit). Fejlődési naplót életemben nem láttam ebben az óvodában, van okom feltételezni, hogy nincs is, mert sosem íratták alá velem. Logopédiai fejlesztésre is szüksége lenne a gyermekemnek, de még csak a fejlesztést sem kapja meg, mert túl sokan vannak és ő már nem fért bele a keretbe. 

Az óvónő és az óvodapszichológus a papírokkal és kitöltendőkkel nem voltak naprakészek. Vmit saját berkeiken belül is elindítottak, én csak lefotózhattam ezt a papírt. Maguktól semmit nem kezdeményeztek, az én kérésemre indult el bármi is, pedig a gyereket március óta nem látták. Segítőkészek voltak, de saját elmondásuk alapján nem követhető számukra a mostani rendszer.

 

Nem támogató szakemberek

A szülők számára rendkívül frusztráló, hogy a papírok után rohangálva a szakemberektől kifejezetten elutasítást kapnak. Néhány ilyen példát olvashatunk az alábbiakban.

A gyermekorvos és a szakorvos teljesen elzárkóztak.

Míg tavaly általános döbbenetet és segíteni akarást láttam, idén, most, hogy már érint is a dolog, úgy érzem, mindenki magamra hagyott, a segítő csoporton kívül semmilyen támogatást nem kapok, mindenkitől csak a lerázás, oldjam meg 🙁 

Pénzért, magánúton a fejlesztőpedagógusok szívesen adnak részletesebb véleményt javaslattal, de nyíltan senki nem akar az OH-hoz szakmai véleményt megfogalmazni, sem óvodapedagógus, sem pszichológus, sem logopédus. Lényegében inkább nyilatkozatot adnak, hogy a gyerek fejlesztésre jár. 

A fejlesztő pedagógus az óvónőhöz hasonlóan kitérő válaszokkal elhárította a kérésemet.  

Mivel gyermekem 3 éve sni-s, a szakszolgálat adott a korábbi szakvéleményhez kiegészítést konkrét javaslattal, de vizsgálatra nem jutottunk be. Gyógypedagógus és logopédus egyelőre semmit nem adott, hiába kértem. Neurológus és pszichiáter adott szakvéleményt konkrét javaslat nélkül. Valóban teljesen magamra maradtam. 

További szülői véleményekért kattintson ide

Az én tapasztalatom az, hogy a magán fejlesztőházak, gyógypedagógusok nem hajlandóak véleményt írni az általuk kezelt gyerekről, valamint a kezelési naplóba sem engednek betekintést. Szintén magán úton, külön erre irányuló vizsgálatra kellett elvinnem a kisfiam, hogy legyen olyan szakmai vélemény a kezünkben, amellyel alá tudom támasztani, amit szülőként leírok.

Az állami szektorban a szakemberek nagyon leterheltek, nem tud csak februárban írásos véleményt adni, pedig októberben fordultam hozzá. 

Konkrét javaslatot ugyan nem kaptam a pedagógiai szakszolgálat pszichológusától, de leírta, hogy véleménye szerint a következő tanévre nem lesz hatékony kötött, csoportos teljesítmény helyzetben.  

A gyerekorvos nem volt hajlandó írásos véleményt adni, mert azt mondta, hogy szakmai fórumon ezt megtiltották neki. A szakorvos adott és azt is beleírta, hogy javasolja, hogy maradjon 1 évet óvodában. 

A logopédus nem írta bele a plusz 1 év javaslatot, a gyógypedagógus (magán) igen. (

A logopédus azt mondta, hogy sok a gyerek és erre nincs kapacitásuk, hogy írjanak véleményt mindenkinek. Ezért senkinek nem adnak…. „Köszönjük a segítséget ” 

Kitartóan és időben kell kérni, el kell kezdeni ősszel az utánajárást sajnos!!! Végül sok mindent sikerült beszerezni, de első körben csaknem mindenhonnan visszautasítottak, sokszori megkeresésre, unszolásra több hét után kaptam meg a dokumentumokat.

Logopédus számunkra előnytelen,nagy hibát vétett elírás miatt és nem javította többszöri kérésre sem. Nem írt javaslatot, azt mondta felsőbb utasításra nem lehet, pedig egyértelműen egyetértett az iskolaéretlenséggel. 

Az a tapasztalatom, hogy a háziorvos és védőnő félt nyilatkozni, javaslatot tenni. Telefonon a védőnő megígérte, hogy ír, gyermekorvossal konzultálva, aztán végül csak a  5 éves státuszpapírt nyomták a kezünkbe, amit semmire nem tudtunk használni. Pedig csak immungyenge a gyerekünk, ezt kellett volna leírnia, de nem merte, csak azt bizonygatta, hogy nyugodjak meg, iskolaéretlen gyereket nem fognak iskolába küldeni. Biztos vagyok benne, hogy nem volt tudomásuk a beiskolázási rendszerben bekövetkezett változásról, nem tudták, hogy adhatnak írásos javaslatot, így segítve a szülőknek. 

A logopédus, mivel szakszolgálati dolgozó, nem volt hajlandó érdemileg foglalkozni a kérésemmel. 

Az a benyomásom, hogy egyik szakember sem adja szívesen nevét, aláírását a javaslathoz. Hárítanak, kompetenciamentességükre hivatkoznak. Továbbá tájékozatlanok. A Szülői Hang csoportból kaptam meg az információk 98%át. Egyéb helyekről, nem vagy téves infókat adtak. 

A védőnő csak azt bizonygatta, hogy nyugodjak meg, iskolaéretlen gyereket nem fognak iskolába küldeni. Biztos vagyok benne, hogy nem volt tudomásuk a beiskolázási rendszerben bekövetkezett változásról, nem tudták, hogy adhatnak írásos javaslatot, így segítve a szülőknek. 

A tapasztalatom szerint a szakemberek írásban és szóban is vonakodtak határozott véleményt nyilvánítani, pusztán együttérzésüket fejezték ki, és azt, hogy drukkolnak nekünk.  

Az óvodai logopédus nem írhatta bele a nyilatkozatba, hogy javasolja a + 1 évet, csak azt,hogy a gyermekem logopédiai ellátásban részesül, és hogy milyen artikulációs hibái vannak. Amikor rákérdeztem, azt mondta, hogy felsőbb utasítás szerint így kell eljárnia. Akihez magán úton jártunk, szerencsére ő ráírta, hogy javasolja még az óvodában maradást.  

A Védőnő nálunk konkrétan közölte, hogy csak ha a Hivatal keresi meg akkor ad bármi féle igazolást!

Védőnő: nyitott és támogató volt, megegyeztünk, hogy ír egy „környezettanulmányt”, amely a mi kérvényünket fogja támogatni, de az utolsó pillanatban „leszóltak neki”, hogy nem nyilatkozhat ebben a kérdésben.

Sajnálatos módon az érintettek,akik segíthettek volna,nem vállalták a felelősséget,csak a gyermek háziorvos segített.

Gyermekem hónapok óta tartósan beteg. A szakorvos nem adott igazolás vagy javaslatot,szerinte ez háziorvosi kompetencia.  Jó lenne tisztázni,kinek mi a feladata,felelőssége a folyamatban. 

A gyekorvos és a védőnő sem adott kérés ellenére sem írásos véleményt. Azzal indokolták, hogy ők ezt nem tehetik meg, illetve, úgysem veszik figyelembe, nem az reszortjuk.  

A legtöbb szakember akikhez fordultam abszolút elutasítóak voltak, annak  ellenére is hogy bármennyit hajlandó lettem volna kifizetni a szolgáltatásaikért. Mintha mindenki félne valamitől!  

Óvodapedagógusok, védőnő, szakszolgálat mind azt állították, ők nem javasolhatják a plusz egy év óvódát. Még a ped. szakszolgálatnál sem mondták el világosan, mi a kérelmezés menete, csak azt hajtogatták, ők nem javasolhatják az óvodában maradást. Novemberben, saját kérésemre vizsgálták a gyermekemet, s mikor végeztünk a vizsgálattal, azaz megkaptam a szakvéleményt postán, állt össze a kép, hogy ők csak SNI/BTMN-t vizsgálnak. Miért nem lehetett ezt elmondani előtte?? Azt hittem, iskolaérettségi vizsgálaton vettünk részt. Ha ezt tudom, el sem megyünk. Összes infómat a szülői hang és a facebook-os csoportból szedtem össze. Sajnos már elég későn találtam az oldalra. OH oldalán kevés tájékoztatás olvasható, pl. a feltölthető dokumentumok, véleményekről, párat felsorol, és aztán így zárja: STB! Az milyen kategória, hogy stb?? S hogy ezek a dokumentumok hogy nézhetnek ki, mit lehet bele írni s mit sem, arról sem volt semmi infó. Óvónénik nem voltak hajlandók véleményt írni, állítva, hogy ők nem írhatnak semmit, csak a fejlődési naplót másolták le nekem. Erre látom a kérvény töltésekor, hogy a csatolható dokumentumok között ki lehet pipálni olyat, hogy az „Óvodapedagógus véleménye”. Nem nagyon éreztem ,hogy bárki is támogatott volna, elég elutasító volt az ügyben mindenki, holott a védőnőnek,a nevelési tanácsadónak, az óvodának mindnek a gyerek érdekeit kellett volna nézni, nem csak fejét,a súlyát meg a magasságát méregetni.. Gyermekorvosunk elég „passzívan”, de segített. 

A szakszolgálat elküldött a védőnőhöz és a gyerekorvoshoz, akik meglepetten álltak a kérdéshez és nem adtak semmilyen írásbeli véleményt a gyermekről, ami segítette volna a dolgunkat. 

Klinikai oldal (gyermekneurológus, klinikus szakpszichológus) nem akart szerepet/felelősséget vállalni a folyamatban,mondván,nem az ő kompetenciájuk eldönteni az iskolaérettség kérdését. Ezzel szemben a törvényi rendelkezés szerint az ő javaslatuk a legfajsúlyosabb. Jogszabályi anomália.

Ennek megfelelően fél évig hitegetett a logopédus, hogy ad írásbeli véleményt, hiszem felmérte a gyereket, de december közepén mégiscsak visszalépett és tőle sem kaptunk segítséget.

 

Támogató óvodák

Köszönet illeti valamennyi óvodapedagógust és szakembert, aki időt és fáradtságot nem kímélve támogatta a szülők küzdelmét gyermekükért. Álljon itt néhány ilyen példa is.

Az óvoda nálunk nagyon segítőkész volt. Akinél javasolták a plusz 1 év óvodában maradást egy 1 oldalas összefoglalót írtak novemberben a gyermekről és javasolták a szakszolgálat felkeresését szakvélemény kérésre. Mi is szakvéleményt kaptunk a szakszolgálattól, az alábbi tartalommal: 4 oldalas leírás, a végén felsorolva a fejlesztendő területeket és szerepel az alábbi mondat: a szülőnek javasoljuk az OH felé a kérelem benyújtását további 1 év óvodában maradásról. 

Korrekt segítőkész óvónéni, minden tőle telhetőt megtett… Az elmúlt 3 évben hasonlóan álltam én is az intézményhez!

Az óvoda már szeptemberben mindent elintézett.  

A saját óvónőink segítettek sokat. 

Úgy érzem a lehető legtöbb segítséget, illetve legjobb tájékoztatást megkaptam.

További szülői véleményekért kattintson ide

Az óvodák vezetőjétől kaptam segítséget.  

Nagyon együttműködő, segítőkész, korrekt óvónénink van, akinek nem győzünk hálásnak lenni!!!! Ilyen pedagógust kívánok minden óvodásnak és szülőnek. 

Az Óvodavezető mindenben segített, nem tudok gépen dolgozni ő ebben is támogatott. Köszönöm a segítséget.  

Ha nincs az az 1 óvónő aki mindent intézet én se kaptam volna semmit. 

Az óvoda segített kitölteni a kérvényt és mivel sajátos nevelési igényű a gyermek elküldte felülvizsgálatra. Segítettek hogy pontosan mit kell postára adni és a gyerek fejlődési naplóját is megkaptuk. 

Az óvoda nálunk minden segítséget megadott! 

Az óvónőink és a gyógypedagógus ill. fejlesztő pedagógus is első kérésemre megírták a szakvéleményt, volt ami már másnap reggel ott várt az óvodában. Korrekt véleményeket írtak. Külön kiemeltem hogy csak akkor írják rá a plusz egy évet ha ők is javasolják, volt aki ráírta. Teljes mértékben meg vagyok elégedve a segítségükkel, meglátjuk mi lesz az eredménye!  

A mi Óvodánk roppant segítőkész volt! Már karácsony után az óvónénink küldte a linket ! Részletesen leírta mi a teendőnk és h mihelyst az óvoda elindul onnan tőlük is kapunk igazolást !! Csak jók a tapasztalatunk ! 

Az óvoda nagyon segítőkész és partner volt.Hálás vagyok érte.

Szakszolgálatról is ezt tudom elmondani. 

Az óvodapedagógus maximálisan segítséget nyújtott a szülői kérelem megfogalmazásában a szakmai szempontok mentén. 

Felháborít, hogy a háziorvos és védőnő elutasított egyből, semmilyen segítséget nem kaptunk. 

A szülői indoklást konkrét óvodai példákkal támasztotta alá az óvónő. Nagy segítség volt.

 

OH eljárás: nem a kérvény elbírálása, hanem a benyújtása a valódi szűrő

A szervezett tájékoztatás és szakmai támogatás elmaradása sajnos oda vezet, hogy a szülők magukra maradnak, sokakban nem tudatosul, hogy január 15-ig a gyermekük érdekében szükséges kérelmet benyújtaniuk. Az online kérvényezés menete a szülők részéről olyan nagyfokú érdekérvényesítő képességet feltételez, amivel sajnos a szülők jelentős része nem rendelkezik, vagy nem vállalja a hatósági eljárással járó bizonytalanságot és stresszt. 

A Szülői Hang Közösség önkéntes csoportként igyekszik pótolni a kormányzat mulasztásait. Segédletünk támogatást ad a szülőknek az iskolaérettség szempontjairól, honlapunkon pedig nyilvános adatbázist hoztunk létre, melyben a korábbi szülői indoklások és az OH döntése is megtalálható. Közösségi csoportunkban, melynek sok ezer érintett tagja van, támogató szakemberek részvételével egymást segítjük a kérvényezési folyamatban. A segítségnyújtási akciónk azonban nem helyettesíti az országosan szervezett kormányzati tájékoztatást és támogatást, melynek elsődleges helyszíne az óvoda kell hogy legyen.

A tavalyi év nyilvános adatai szerint az OH-ba benyújtott kérvények 90%-át, mintegy 10 ezer kérelmet fogadtak el, emellett 2019-ben még mintegy 12 ezren szerezhettek egyes szakszolgálatoknál szakértői véleményt az óvodában maradásról. Így tavaly összesen mintegy 22 ezer gyermek maradhatott még egy évet az óvodában, ami kb. 10 ezerrel kevesebb, mint a korábbi években jellemző 30–35 ezer közötti szám. Vélhetően ennek a 10 ezer gyermeknek jelentős része éretlenül került az iskolába pusztán azért, mert a szülők nem kaptak megfelelő tájékoztatást, támogatást, ezért nem tudatosult bennük, hogy kérvényezniük kellene. Idén a helyzet akár még rosszabb is lehet. A kérvényezési idő előtti szakszolgálati szakértői vélemények lehetőségét az SNI-s/BTMN-es gyerekek kivételével megszüntették, így még több szülő kényszerülne OH-kérvényezésre. Félő, hogy a tavalyi 22 ezernél idén kevesebb szülő fogja kezdeményezni a szülők számára gyakran méltatlan és megalázó eljárást, melynek keretében a szülőknek minél rosszabb színben kell feltüntetniük gyermeküket a kérvényezés sikerének érdekében, és idegenek döntenek sorsukról nyilvános kritériumok és érdemi jogorvoslati lehetőség nélkül.   

Arra számítunk, hogy az OH eljárásában az elfogadási arány idén is 90% körüli lesz, és várható, hogy hivatalosan ezt kommunikálják majd sikerként. Sajnos azonban ez nem változtat azon, hogy a megnehezített eljárás következtében akár több mint tízezernyi gyermek is éretlenül kerül az iskolába. Az új rendszer ugyanis elsősorban nem az eljárás kimeneténél, hanem a bemenetnél szelektál: a megfelelő tájékoztatás és támogatás elmaradása miatt sok helyen csak a kellő érdekérvényesítő képességgel rendelkező szülők kérvényeznek. Ezért az éretlenül iskolába kerülő gyerekek közt egész biztos sok olyan hátrányos helyzetű gyermek is lesz, akiknek az óvodában maradásra a legnagyobb szüksége lenne.

A jelenlegi helyzet mindenkinek rossz, és nem látszik mögötte más hihető szándék, mint az eleve alulfinanszírozott oktatási rendszerben további spórolást elérni és a gyereklétszám csökkentésével formálisan csökkenteni azt az óvodapedagógus-hiányt, ami a pedagógusok rendkívül alacsony anyagi és szakmai megbecsülése következtében jött létre. 

A helyes iskolaérettségi döntés közérdek! Amellett, hogy az érintett gyermeknek életre szóló kárt okoz, az éretlenül iskolába kerülő gyermek nehezíti az iskolai haladást, így az oktatás színvonalát is rontja. Azzal, hogy a január 15-i határidőig az érintett szülők jelentős része a tájékoztatás és támogatás hiánya miatt nem ad be kérelmet, nemcsak a gyermekek és családok sorsa válik rosszabbá az elkövetkező években, hanem társadalmi és gazdasági problémákat is előrevetít, melyek 10-20 év múlva kerülhetnek felszínre. 

Köszönjük mindazoknak az elkötelezett és lelkiismeretes szakembereknek, óvodapedagógusoknak, akik önkéntes munkában időt, fáradtságot nem kímélve segítenek a gyermekeknek és szüleiknek! Kérjük, hogy a hátralévő néhány napban segítsük közösen a kérvényezési folyamatot! Juttassuk el a szükséges információkat valamennyi érintetthez! Kérvényezni akár csatolt dokumentumok nélkül is jó eséllyel lehet a segédlet alapján. Szülessen az iskolaérettségről tudatos és felelős döntés a gyermekek jövőjének, boldogulásának megfelelően!

További részletek a felmérésről

A résztvevők óvodájának fenntartója szerinti megoszlása: Önkormányzat 80%, Egyház 10%, Magán/alapítvány 7%, a többi nem adta meg.

A résztvevők településtípus szerinti megoszlása: Budapest 27%,  Nagyváros (100 000 lakos felett) 18%, Város 39%,  Község/falu 13%, a többi nem adta meg.

A résztvevők megye szerinti eloszlása: Bács-Kiskun 3%, Baranya 3%, Békés 2%, Borsod-Abaúj-Zemplén 4%, Budapest 23%, Csongrád 4%, Fejér 3%, Győr-Moson-Sopron 5%,  Hajdú-Bihar 7%, Heves 3%, Jász-Nagykun-Szolnok 3%, Komárom-Esztergom 3%, Nógrád 1%, Pest 22%, Somogy 2%,  Szabolcs-Szatmár-Bereg 3%, Tolna 2%,  Vas 2%, Veszprém 2%,  Zala 2%, a többi nem adta meg.

A már lezárt kérdőív itt tekinthető meg.

 


A felmérés előkészítését, lebonyolítását, az adatok feldolgozását, az eredmények kiértékelését és vizualizációját a Szülői Hang Közösség önkéntesei végezték. Munkánkkal kapcsolatban szívesen veszünk bármilyen konstruktív visszajelzést.

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, kérjük, regisztráljon honlapunkon.

  Megosztás