• Már csak néhány napig lehet benyújtani a további egy év óvodára vonatkozó szülői kérelmeket a január 15-i határidő előtt.
  • A Szülői Hang Közösségnek az érintettek körében végzett felmérése drámai hiányosságokat tárt fel a szülői döntést segítő tájékoztatásról és támogatásról: a szülők csupán 44%-a kapott tájékoztatást a döntés pedagógiai szempontjairól, és 70%-uk megtapasztalta, hogy a szakértők vagy óvodák indokolatlanul elutasítják a kérvényezés támogatását, pedig egyébként egyetértenek annak tartalmával.
  • Bár a szülők jó eséllyel kérvényezhetnek az Oktatási Hivatalnál (az elfogadási arány 90% feletti lehet), a törvény mégis akár több mint tízezernyi olyan hatéves kisgyermeket kényszeríthet éretlenül az iskolába, akiknek a szülei nem kaptak megfelelő tájékoztatást és támogatást a kérvényezés megindításához.

A Szülői Hang Közösség felméréséből kiderült: súlyos hiányosságok tapasztalhatók az iskolaérettséggel kapcsolatos eljárásban a szülők szakmai tájékoztatását és a kérvényezés támogatását illetően. Ezek a hiányosságok oda vezethetnek, hogy a kormány által 2020-tól hatályba léptetett új rendszerben akár több mint tízezernyi hatéves kisgyermek kerülhet éretlenül az iskolába. Az erről szóló online felmérés január 1. és 10. között zajlott a kérvényezésben érintett szülők körében 1179 önkéntes résztvevővel.

Mivel legkésőbb január 15-ig adhatók be a kérvények az Oktatási Hivatalhoz, a szülőknek az új rendszerben nagyon korán és véglegesen kell dönteniük gyermekük iskolaérettségéről. A határidő lejártával sem kérvényezni, sem módosítani nem lehet, pedig ebben a korban a kisgyermekek nagyon gyorsan változhatnak, fejlődhetnek. Az iskolaérettségről szóló pedagógiai döntés igen összetett: függ az értelmi fejlettségtől, szerepet játszik benne többek között az érzelmi és szociális érettség, a monotóniatűrés, az önirányítási képesség és az alkalmazkodóképesség, a mozgás fejlettsége, a fejlett beszéd és beszédértés is. Miután ebben a nehéz kérdésben, az óvoda jogkörét megszüntetve, a döntés felelősségét a kormány a szülők vállára tette, alapvető fontosságú, hogy a szülők széles körű és egyénre szabott szakmai támogatást kapjanak, hogy gyermekük szempontjából a legjobb döntést hozhassák meg.

A felmérés eredményei szerint azonban az óvoda csupán az esetek 44%-ában tájékoztatta a szülőket az iskolaérettségi döntés pedagógiai szempontjairól, mivel a kormány nem rendelte el a szülők érdemi, pedagógiai kérdésekre is kiterjedő tájékoztatását. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója csak a bürokratikus teendőkre szorítkozik, és egyetlen szót sem pazarol az érdemi pedagógiai döntés szempontjaira, még arról is megfeledkezik, hogy hova fordulhatnak tanácsért a szülők. A kormány a felelős pedagógiai döntést bürokratikus hatósági eljárásra degradálta. Az óvoda érdemi segítségnyújtása az adott pedagógusok önkéntes munkáján alapszik, és az esetek többségében elmaradt, sőt az esetek 15%-ában az óvoda még az OH-kérelmezés lehetőségéről sem adott tájékoztatást a szülőknek. Korábban a szülők a pedagógiai szakszolgálatokhoz is fordulhattak iskolaérettségi vizsgálatot kérve, de a kormány 2020-tól rendeletben akadályozta meg, hogy a szülők ezt igénybe vehessék (az SNI-/BTMN-esetek kivételével).

A kormányzat nemcsak a szakmai tájékoztatás megszervezését mulasztotta el, hanem a szülői kérvényezés támogatását is. Az OH bármely szakember által kiállított írásos szakmai véleményt figyelembe vesz az iskolaérettségi döntésében, azonban a kormányzat elfelejtett szólni az érintett szakembereknek arról, hogy ilyen írásos véleményt kiadhatnak; nem tett közzé iránymutatásokat, mintákat ezekkel kapcsolatban. Így történhetett meg, hogy a felmérés eredményei szerint a kérvényező szülők 70%-a találkozott elutasítással, amikor támogató írásos szakmai véleményt kértek azoktól a szakemberektől vagy óvodapedagógusoktól, akik egyébként egyetértettek azzal, hogy a gyermek még egy évig óvodában maradjon. Ezen belül 42%-ban találkoztak a szülők azzal, hogy egyáltalán nem is állították ki az írásos szakmai véleményt, 28%-ban pedig azt tapasztalták, hogy bár a szakember egyetért a további egy év óvodával, ezt konkrétan mégsem meri beleírni a szakmai véleménybe. Ilyenkor azt a téves tájékoztatást adták a szülőknek, hogy számukra nem engedélyezett a szülők ilyen formában való támogatása, holott a valóságban ezt semmi sem tiltja. Sajnos az óvodák jogkörének megszüntetése oda vezetett, hogy sok óvodában már nem adják meg a szülőknek azt a támogatást, amire egyébként még lehetőség lenne. Az eredetileg az egységesítés ürügyével bevezetett új szabályozásban mind a szülői tájékoztatás, mind a kérvényezés támogatása rendkívül esetleges: van, ahol működik, és van, ahol nem. Ez az esetlegesség vonatkozik az óvoda által kiállított fejlődési napló másolatára is, pedig erre – mint a kérvényezést segítő dokumentumra – még az OH tájékoztatója is hivatkozik, a valóságban azonban az esetek 18%-ában ennek kiadását is megtagadták.

A felmérés eredményei itt olvashatók. Részletesen bemutatjuk diagramok segítségével, hogy a tájékoztatás, az óvoda, az orvosok, pedagógus és pszichológus szakemberek és a védőnők támogatása mennyire eltérő, szervezetlen volt. A problémákat számos szülői idézettel is illusztráljuk: ezek a szöveges beszámolók érzékeltetik legjobban, milyen kellemetlen helyzetbe kerültek a szülők, és ez mennyire negatívan befolyásolja a kisgyermeket érintő döntést.

A szervezett tájékoztatás és szakmai támogatás elmaradása sajnos oda vezet, hogy a szülők magukra maradnak, sokakban nem tudatosul, hogy január 15-ig a gyermekük érdekében szükséges lenne kérelmet benyújtani. Az online kérvényezés menete a szülők részéről olyan nagyfokú érdekérvényesítő képességet feltételez, amivel sajnos a szülők jelentős része nem rendelkezik, vagy nem vállalja a hatósági eljárással járó bizonytalanságot és stresszt.

A Szülői Hang Közösség önkéntes csoportként igyekszik pótolni a kormányzat mulasztásait. Segédletünk támogatást ad a szülőknek az iskolaérettség szempontjairól, honlapunkon pedig nyilvános adatbázist hoztunk létre, melyben a korábbi szülői indoklások és az OH döntése is megtalálható. Közösségi csoportunkban, melynek sok ezer érintett tagja van, támogató szakemberek részvételével egymást segítjük a kérvényezési folyamatban. A segítségnyújtási akciónk azonban nem helyettesíti az országosan szervezett kormányzati tájékoztatást és támogatást, melynek elsődleges helyszíne az óvoda kell hogy legyen.

A tavalyi év nyilvános adatai szerint az OH-ba benyújtott kérvények 90%-át, mintegy 10 ezer kérelmet fogadtak el, emellett 2019-ben még mintegy 12 ezren szerezhettek egyes szakszolgálatoknál szakértői véleményt az óvodában maradásról. Így tavaly összesen mintegy 22 ezer gyermek maradhatott még egy évet az óvodában, ami kb. 10 ezerrel kevesebb, mint a korábbi években jellemző 30–35 ezer közötti szám. Vélhetően ennek a 10 ezer gyermeknek jelentős része éretlenül került az iskolába pusztán azért, mert a szülők nem kaptak megfelelő tájékoztatást, támogatást, ezért nem tudatosult bennük, hogy kérvényezniük kellene. Idén a helyzet akár még rosszabb is lehet. A kérvényezési idő előtti szakszolgálati szakértői vélemények lehetőségét az SNI-s/BTMN-es gyerekek kivételével megszüntették, így még több szülő kényszerülne OH-kérvényezésre. Félő, hogy a tavalyi 22 ezernél idén kevesebb szülő fogja kezdeményezni a szülők számára gyakran méltatlan és megalázó eljárást, melynek keretében a szülőknek minél rosszabb színben kell feltüntetniük gyermeküket a kérvényezés sikerének érdekében, és idegenek döntenek sorsukról nyilvános kritériumok és érdemi jogorvoslati lehetőség nélkül.

Arra számítunk, hogy az OH eljárásában az elfogadási arány idén is 90% körüli lesz, és várható, hogy hivatalosan ezt kommunikálják majd sikerként. Sajnos azonban ez nem változtat azon, hogy a megnehezített eljárás következtében akár több mint tízezernyi gyermek is éretlenül kerül az iskolába. Az új rendszer ugyanis elsősorban nem az eljárás kimeneténél, hanem a bemenetnél szelektál: a megfelelő tájékoztatás és támogatás elmaradása miatt sok helyen csak a kellő érdekérvényesítő képességgel rendelkező szülők kérvényeznek. Ezért az éretlenül iskolába kerülő gyerekek közt egész biztos sok olyan hátrányos helyzetű gyermek is lesz, akiknek az óvodában maradásra a legnagyobb szüksége lenne.

A jelenlegi helyzet mindenkinek rossz, és nem látszik mögötte más hihető szándék, mint az eleve alulfinanszírozott oktatási rendszerben további spórolást elérni és a gyereklétszám csökkentésével formálisan csökkenteni azt az óvodapedagógus-hiányt, ami a pedagógusok rendkívül alacsony anyagi és szakmai megbecsülése következtében jött létre.

A helyes iskolaérettségi döntés közérdek! Amellett, hogy az érintett gyermeknek életre szóló kárt okoz, az éretlenül iskolába kerülő gyermek nehezíti az iskolai haladást, így az oktatás színvonalát is rontja. Azzal, hogy a január 15-i határidőig az érintett szülők jelentős része a tájékoztatás és támogatás hiánya miatt nem ad be kérelmet, nemcsak a gyermekek és családok sorsa válik rosszabbá az elkövetkező években, hanem társadalmi és gazdasági problémákat is előrevetít, melyek 10-20 év múlva kerülhetnek felszínre.

Köszönjük mindazoknak az elkötelezett és lelkiismeretes szakembereknek, óvodapedagógusoknak, akik önkéntes munkában időt, fáradságot nem kímélve segítenek a gyermekeknek és szüleiknek! Kérjük, hogy a hátralévő néhány napban segítsük közösen a kérvényezési folyamatot! Juttassuk el a szükséges információkat valamennyi érintetthez! Kérvényezni akár csatolt dokumentumok nélkül is jó eséllyel lehet a segédlet alapján. Szülessen az iskolaérettségről tudatos és felelős döntés a gyermekek jövőjének, boldogulásának megfelelően!

  Megosztás