Tisztelt Óvoda! Kedves Óvodapedagógusok!

A Szülői Hang Közösség nevében, a heteken belül várható iskolaérettséggel kapcsolatos eljárás miatt fordulunk Önökhöz. Mint ismeretes, 2020-tól már nem az óvoda, hanem az Oktatási Hivatal dönt a hatéves gyermekek további egy év óvodai neveléséről, és ehhez a szülőnek január 1. és 15. között kérvényt kell benyújtani a hivatalhoz. A szülőknek tehát legkésőbb január 15-ig kell eldönteniük, hogy a hatéves gyermeknek érdemes lenne-e még egy évig óvodába járnia. Ahhoz, hogy a gyermek érdekeit leginkább szolgáló döntés szülessen, nélkülözhetetlen az óvodapedagógusok szakmai segítsége.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója eligazítást ad az adminisztratív teendőket illetően, azonban a pedagógiai szempontokról nem ad felvilágosítást. Az iskolaérettség fogalma összetett, arról a szülők többsége nem rendelkezik részletes pedagógiai szakmai ismeretekkel. A szülők közül sokan főleg az értelmi fejlettséget figyelik, míg van sok más szempont is: egyebek mellett az érzelmi és szociális érettség, monotóniatűrés, önirányítási képesség és alkalmazkodóképesség, a mozgás fejlettsége, a fejlett beszéd és beszédértés is. Óvodapedagógusként Önök évek óta ismerik a gyermekeket, így hasznos tanácsot tudnak adni a szülőknek a gyermekek iskolaérettségét illetően.

Nagyra értékeljük ezért, ha az óvodapedagógus személyre szabottan segíti a szülőket abban, hogy döntsenek az iskolaérettségről. Meggyőződésünk, hogy a szülő és az óvodapedagógus közösen, a szülői és pedagógiai tapasztalatok összegzésével tudja a legjobban eldönteni, mi lenne a gyermek számára a legkedvezőbb. Kérjük ezért, hogy támogassák a szülőket, és adjanak személyre szóló visszajelzést a gyermekekről annak ellenére, hogy hivatalosan az iskolaérettség eldöntése már nem az óvoda jogköre, hanem a szülő által kezdeményezett hatósági eljárásban döntenek róla.

Szülői közösségünk az érintetteknek közösségi csoportot szervezett, melyben bármely érintett szülőt vagy szakembert szívesen látunk; itt lehet csatlakozni. E levél írásakor már több mint 11 ezer érintett csatlakozott csoportunkhoz, ahol az információk és szakmai tanácsok átadásával igyekszünk elősegíteni, hogy a törvény adta lehetőségeken belül a lehető legjobb döntések szülessenek a gyermekek számára. Közösségi csoportunk kiegészíti, de természetesen nem pótolja az óvodák által nyújtott személyes segítséget.

Országos szinten számos pozitív visszajelzést kapunk arról, hogy sok helyen az óvodák odaadóan és lelkiismeretesen segítik a szülői döntéseket és a kérvényezést – mindezt a gyermekek nevében is köszönjük! Ugyanakkor kaptunk több esetben olyan visszajelzéseket is, hogy egyes óvodákban az Oktatási Hivatal adminisztratív kérdésekre szorítkozó tájékoztatójának továbbításán túl nem kaptak érdemi pedagógiai segítséget a szülők, és sajnos arról is érkeztek több esetben visszajelzések, hogy egyes óvodákban téves információkat terjesztenek.

Szeretnénk ezért felhívni a figyelmet néhány olyan tévedésre, ami sok esetben félrevezeti a szülőket és sajnos egyes esetekben az óvodákat is. Levelünkkel szeretnénk elősegíteni, hogy az óvodák hitelesen tájékoztathassák a szülőket.

  • Téves az a híresztelés, miszerint a szülőknek kevés esélyük van kérvényezni a további egy év óvodát az Oktatási Hivatalnál. A tavalyi kérvényezés tapasztalatai szerint az Oktatási Hivatal a benyújtott szülői kérvények 90%-át elfogadta. (A nyilvános adatok szerint 2020. januárjában 10 874 kérelmet nyújtottak be a szülők, és ebből 9775 kérelmet fogadtak el.) Reményeink szerint idén is hasonlóan magas lehet az elfogadási arány, ezért a kérvényező szülők jó eséllyel indulnak, és tovább növelhetjük az esélyt, ha minden szakmai segítséget megadunk a kérvényezéshez.
  • Téves az a híresztelés, miszerint idén már csak az SNI/BTMN státuszú gyermekek kaphatnak engedélyt a további egy év óvodára. A korábban az Oktatási Hivatalnál sikerrel kérvényező szülők nagy többsége is SNI/BTMN státusz nélkül kérvényezett, és az Oktatási Hivatal eljárásában nem történt változás. Annyi változott, hogy 2020. január 1. óta a szülő vagy az óvoda már nem kezdeményezhet iskolaérettségi felmérést közvetlenül a pedagógiai szakszolgálatnál. Ez alól egy kivétel van: az 5 és 6 év közötti SNI/BTMN státuszú gyermekek esetén szeptember 1. és január 15. között a pedagógiai szakszolgálat a komplex felmérések esetén nyilatkozik a gyermek iskolaérettségéről is a szakvéleményben. Tehát abban történt változás, hogy csak az SNI/BTMN státuszú gyermekek kaphatnak előzetesen, még az Oktatási Hivatal eljárása előtt szakszolgálati javaslatot a további egy év óvodáról, amivel elkerülhetik az Oktatási Hivatalnál történő további kérvényezést. De az Oktatási Hivatalba továbbra is valamennyi szülő jó eséllyel benyújthatja a kérelmét január 1. és 15. között, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e SNI/BTMN státusszal, vagy nem.
  • Téves az a vélekedés, hogy az óvodapedagógus nem kompetens a gyermek iskolaérettségének megítélésében, és ez a pedagógiai szakszolgálat feladata. Természetesen előfordulhatnak problémás, kivételes esetek, amikor valóban szükség van a pedagógiai szakszolgálat szakértelmére, az általános esetben azonban az óvodapedagógus és a szülő közösen jól meg tudja ítélni, hogy a gyermeknek érdemes-e elkezdeni az iskolát hatévesen, vagy maradjon még egy évet az óvodában. Amint fentebb már említettük, valójában az SNI-/BTMN-esetek kivételével már nem is lehetséges a pedagógiai szakszolgálathoz fordulni ez ügyben, így a szülő és végső soron a gyermek magára marad, ha az óvoda nem segít. A szülőnek most már felelősen döntenie kell abban, hogy beadja-e a kérvényt az Oktatási Hivatalhoz, és ebben a kérdésben a szülők feltétlenül számítanak az óvodapedagógusok szakértelmére, tanácsaira.
  • Téves az a híresztelés, hogy amennyiben szükséges, akkor az Oktatási Hivatal úgyis kikéri az óvoda véleményét. Ennek épp az ellenkezője igaz: az Oktatási Hivatal kizárólag a pedagógiai szakszolgálat véleményét szokta kérni a döntéséhez, az óvoda véleményét külön nem kérik ki. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy az óvodák előre, a szülői kérvényezés előkészítése során adjanak segítséget a szülőnek, ugyanis a kérvény benyújtása után erre már nem lesz mód.
  • Téves az a vélekedés, hogy az óvoda nem adhat a gyermek további egy év óvodai neveléséről írásos szakmai javaslatot. Mint ahogy bármely más szakember (beleértve például a fejlesztőpedagógust, gyógypedagógust, logopédust, orvost, pszichológust, védőnőt) adhat a további egy év óvodáról írásos szakmai javaslatot, úgy az óvodapedagógus is adhat ilyet, melyet a szülő csatolhat kérelméhez. Az Oktatási Hivatalnak figyelembe kell vennie a szülő által csatolt dokumentumokat is. Természetesen mindezek az írásos szakmai vélemények jogi szempontból nem kötelező érvényűek, így az Oktatási Hivatal nem köteles elfogadni az óvodapedagógus és más szakemberek véleményét; ilyen tekintetben a törvény csak a pedagógiai szakszolgálatok hivatalos szakvéleményét tekinti kötelező érvényűnek. Nincs olyan rendelkezés, amely megtiltaná vagy bármilyen módon korlátozná az óvodáknak azt a fajta szakmai véleménynyilvánítást, melyben javaslatot fogalmaznak meg további egy év óvodai nevelésről. Nem is lehet olyan törvény, sem olyan szóbeli vagy írásbeli utasítás, ami tiltaná az óvodáknak a gyermeket érintő szakmai kérdésben a véleménynyilvánítást, hiszen törvény rögzíti a gyermek mindenek felett álló érdekét. A gyermek érdeke nyilvánvalóan az, hogy az őt szakemberként legjobban ismerő, érte évek óta felelősséget vállaló óvodapedagógus is kifejezhesse írásos véleményét akkor, amikor a gyermek sorsát meghatározó egyik legfontosabb döntés születik. Ugyanakkor nem szükséges az írásos pedagógiai véleménynek hosszúnak lenni, elegendő néhány mondatban összefoglalni a lényeget és a konkrét javaslatot.
  • Nem biztos, hogy a fejlődési napló másolata elegendő, mint óvodapedagógusi szakmai vélemény. A legtöbb esetben a fejlődési napló nem tartalmaz egyértelmű javaslatot a további egy év óvodáról. Sok esetben a fejlődési naplóból nem vagy csak részben, illetve nehezen olvashatóak ki az iskolaérettség szempontjából fontos információk, és könnyen elképzelhető, hogy a fejlődési napló nem tartalmaz friss tapasztalatokat. Ezért a fejlődési napló másolata mellett vagy helyett a legtöbb esetben hasznos, ha az óvoda írásos szakmai véleménnyel is támogatja a szülők további egy év óvodára vonatkozó kérelmét.

Tudjuk, hogy az óvodapedagógusok rendkívül elfoglaltak és túlterheltek; a felelősségteljes pedagógiai munka mellett nagyok az adminisztratív terhek is, és a helyzetet most még a járvány is súlyosbítja. Ugyanakkor az iskolaérettség kérdése sorsdöntő a gyermekek számára; az idő előtt, éretlenül iskolapadba erőltetett gyermekeket sorozatos kudarcok érik, ezek alacsony önbecsüléshez vezetnek, ami tönkreteszi az iskolás éveket, és nagyban rontja a gyermek életben való boldogulásának esélyeit is. A döntés egyéni, személyre szabott kell hogy legyen, hiszen az iskolaérett gyermekek számára hasznos, ha elkezdik az iskolát, míg az iskolaéretlen gyermekeknek fontos, hogy még az óvodában maradjanak. Óvodapedagógusként Önök mélyreható ismeretekkel rendelkeznek mind a gyermekekről, mind az iskolaérettség pedagógiai, pszichológiai szempontjairól, ezért a szülők a gyermekek érdekében számítanak a támogatásukra és tanácsaikra.

Amennyiben egyetértenek azzal, hogy a gyermek számára hasznos lenne a további egy év óvodai nevelés, kérjük, hogy az óvoda támogassa a szülői kérvényezést írásos szakmai javaslattal is. Bár természetesen nem garantálható, hogy ezt az Oktatási Hivatal elfogadja, a korábbi tapasztalatok alapján az írásos vélemények kifejezetten segítenek, erősítik a szülői kérvényezés szakmai megalapozottságát, és egyben kifejezik azt is, hogy az óvodapedagógus, mint ahogy a korábbi években, úgy most is felelősséget vállal a gyermek fejlődéséért.

Sajnos az online kérvényezés összeállítása egyes családok, különösen a hátrányos helyzetűek számára nagyobb problémát okoz. Kérjük, amennyiben szükséges és lehetséges, támogassák a nehézségekkel küzdő családok kérvényezését, vagy irányítsák ezeket a családokat a helyben elérhető támogató szervezetekhez.

Szülői közösségünk több információs anyagot is közzétett, melyekkel könnyíteni szeretnénk a szükséges ismeretekhez való hozzáférést. Természetesen ezeket az anyagokat Önök és a szülők is szabadon használhatják:

Bízunk abban, hogy levelünkkel segítettünk az iskolaérettségi eljárásban, hiszen elsősorban a gyermekek érdeke, hogy a lehető legjobb döntések szülessenek. Hiszünk abban, hogy az óvodák és szülők közötti szorosabb együttműködés valamennyiünk számára előremutató. Reméljük, hogy minden érintett szülő megkapja nemcsak a hatósági eljárással kapcsolatos adminisztratív információkat, hanem a megalapozott pedagógiai döntéshez szükséges tudást is.

Tisztelettel:

Dr. Miklós György
A Szülői Hang Közösség képviseletében
szuloihang.hu
info@szuloihang.hu

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.

  Megosztás