Összefoglalás

A Szülői Hang Közösség széleskörű online felmérést végzett az iskolai járványkezelésről. A 10 ezer szülői visszajelzés legfontosabb eredményei a következők.

A kormányzati intézkedések végrehajtásával kapcsolatban:

 • A szülői válaszok 90%-a jelez problémát a kormányzati intézkedések betartását, betarthatóságát illetően.
 • A leggyakoribb problémák a rendelkezések érdemi betartásával kapcsolatban
  • a tanórai távolságtartás illetve maszkviselet hiánya (71%),
  • a nem megfelelő kontaktkutatás és teszt (70%),
  • a fertőzés esetén a távoktatás, karantén elrendelésének elmaradása az érintettek körében (57%),
  • a kevert osztályokkal, maszkviselés nélkül tartott tanórák (40%).
 • Ritkábban ugyan, de szintén probléma a rendelkezések betartásával kapcsolatban
  • a tornaórák korlátozás nélküli megtartása a tornateremben (26%),
  • a lázmérés során kialakuló sorbanállás (20%),
  • az ebédeltetésnél együtt levő túl sok gyermek (21%),
  • a nem elegendő kézfertőtlenítő (14%),
  • és a folyosói maszkviselés hiánya annak ellenére, hogy a különböző osztályok keverednek (11%).

Az egyes iskolák a kormányzati intézkedéseken túl további intézkedéseket is bevezethetnek, bár ezekkel csak az iskolák kisebb részében élnek.

 • Így például
  • 27%-ban jelezték a szülők, hogy az iskolában a tanárok a tanórán is rendszeresen maszkot hordanak,
  • 39%-ban elmarad az éneklés az énekórán,
  • 16%-ban pedig az állami tesztelés hiányában saját önköltséges tesztelést is végeznek.

Vegyes a kép a szülő és az iskola kommunikációja tekintetében, vannak pozitív visszajelzések is, de 31% kifejezetten elégedetlen.

A szülők nehezményezik, hogy az iskolai fertőzésekről sok esetben nem kapnak megfelelő tájékoztatást. A szülők 43%-a nyilatkozott úgy, hogy nincs tudomása iskolai fertőzésről, pedig a jelenlegi fertőzöttségi adatok mellett szinte biztosra vehető, hogy az iskolák többszáz főnyi tanulója és dolgozója között az esetek jelentős részében előfordulhatott már fertőzés. Viszont a tesztelés hiánya és/vagy a tájékoztatás hiánya vagy elégtelensége miatt ez egyáltalán nem derül ki, az információ nem jut el a szülőkhöz.

A nem kielégítő kommunikáció okai között szerepel még, hogy a szülők és az iskola között nincs párbeszéd a járványvédelmi intézkedésekről, valamint hogy a tanulmányi ügyekben a szülők nem kapnak választ a kérdéseikre.

A gyermekek sok esetben maguk látják, hogy az egyik iskolai szabály ellentmond a másiknak, vagy hogy az egyik felnőtt ellentmond a másik felnőttnek vagy adott esetben az intézmény vezetőjének. Ebből a gyermek azt szűrheti le, hogy a szabályok egyéni ízlés szerint felülbírálhatóak, ami rendkívül káros társadalmi folyamatokat erősíthet fel. A járványhelyzet során a gyerekek a közös problémamegoldást is tanulják, és erre óriási szükségük lenne, hiszen az elkövetkező évtizedek számos problémáját lehetetlen egyéni szinten megoldani, csakis összefogással és közös felelősségvállalással. Ha felnőtt társadalmunk példát tudna mutatni, és érdemi társadalmi párbeszéd után valódi döntéseket hozni, amit aztán az egész társadalom betart, az a gyermekeknek is rendkívül fontos és hasznos élettapasztalat lenne.

Az oktatásról:

 • A távoktatás minősége változó; vannak jó példák, de egyúttal sok a probléma is.
  • A tavaszi távoktatás után a tanulók 51%-ánál tapasztaltak lemaradást valamilyen tárgyból, 16%-ban súlyos lemaradást.
  • Az idei tanévben az osztály- vagy iskola szintű távoktatásban résztvevők véleménye alapján 33% kifejezetten elégedetlen a távoktatás minőségével, ebből 18% pedig úgy nyilatkozott, hogy érdemben nincs is távoktatás.
 • Az idei tanévben a járvány következményei (sok tanulói és tanári hiányzások, helyettesítések, túlterheltség, távoktatás) miatt 30%-ban keletkeztek lemaradások. Sajnos az iskola csak az esetek kb. harmadában (29%) tud legalább részben segíteni a lemaradások behozatalában.
 • A tanulói hiányzások száma jelentős, de a tanulók nagyrészt magukra maradnak a hiányzások pótlásával. Az esetek felében (53%) a gyermeknek önállóan kell gondoskodnia a pótlásról, nem kap a család segítséget az iskolától. Csupán 5%-ban teremtették meg annak lehetőségét, hogy az otthoni karanténból a tanuló online bekapcsolódhasson a tanórába.
 • A szülők túlnyomó többsége (71%) szerint a járvány miatt csökkenteni kellene a központilag előírt megtanulandó tananyag mennyiségét.

A családok többletterheiről:

 • A szülők számára a távoktatás jelentős többletterhet jelent,
  • 49% számára hosszú távon nem összeegyeztethető a munkával, ebből 18%-nak már rövid távon is problémát jelent a távoktatás.
  • Szintén 48% jelezte, hogy pénzügyi nehézséget jelent a munkahelyről való kimaradás.
 • A nehézségek ellenére, az előnyök és hátrányok összevetése után a szülők többsége (59%) kívánatosnak tartaná, hogy a jelenleginél szélesebb körben térjenek át a távoktatásra a járvány terjedésének megfékezése érdekében. A távoktatásra nemet mondók jelentős része viszont úgy nyilatkozott, hogy nem tudja összeegyeztetni a távoktatást a munkájával. Ha a kérdést csak azok körében nézzük, akiknél a távoktatás összeegyeztethető a szülők munkájával és így a szülői választ csak a gyermek érdeke és a járvány elleni védekezés határozza meg, a túlnyomó többség (85%) támogatja, hogy a távoktatást a jelenleginél szélesebb körben alkalmazzák. A kormányzat tehát egy kényszerű döntést erőltetett a szülői társadalomra: nem adták meg a családoknak a szükséges védelmet ahhoz, hogy a szülők a távoktatás közben is megtarthassák a munkájukat (például jogi védelem vagy táppénz lehetőség segítségével), és ezáltal a szülők jelentős részét ellenérdekeltté tették a távoktatás kibővítésével kapcsolatban. Mindeközben a kormányzat a ritkán elvégzett tesztelés és kontaktkutatás miatt csak ritkán rendel el távoktatást, holott a szülői társadalom jelentős része ennek kibővítését látná indokoltnak, legalább azokban az esetekben, amikor az iskolában előforduló fertőzések ezt szükségessé teszik.

Összességében a szülők szerint változtatni kell a járványügyi intézkedéseken ahhoz, hogy a jelzett számos problémát kezelni lehessen. A szülők által szövegesen is jelzett problémák közül kiemelkedik a nem megfelelő kommunikáció a szülő és az iskola között, a távoktatás gyenge minősége és a járványügyi szabályok be nem tartása. A szülők számos megoldási javaslatot is felvetettek, melyeket összesítve és csoportosítva teszünk közzé.

Kérjük a kormányzatot, hogy adjanak részletes és érdemi tájékoztatást a járvány terjedéséről, különös tekintettel a járvány iskolai terjedésére, iskolánkénti felbontásban is. Szükséges, hogy az iskolai járványhelyzet alakulását tudományos alaposságú reprezentatív mérésekkel határozzák meg.

A járvány alatti iskolai intézkedések valamennyiünket érintenek, ezért fontos, hogy ebben a kérdésben hallgassuk meg a szakértőket és az érintetteket, a döntések pedig átláthatóan, szakmai szempontok szerint szülessenek meg. Az alábbiakban felsoroljuk azokat az iskolai védekezést érintő kulcskérdéseket, amelyekben szükségesnek tartjuk a szakértők nyilvános véleménynyilvánítását és a társadalmi vitát.

A továbbiakban ismertetjük a felmérés részletes eredményeit, és összefoglaljuk, miben kérjük a kormányzat segítségét. A számszerű eredmények mellett számos szülői idézetekkel is érzékeltetjük a problémákat.

Tartalom

A felmérésről
Működik-e a kormányzati intézkedési terv?
További iskolai segítség a védekezésben
Az iskola és a szülők közötti kommunikáció
A járvány hatása a tanulmányokra
A járvány és a család
Szülői problémák és megoldási javaslatok
Változtatni kell!

A felmérésről

A szülők és gyermekek számára is megterhelő a járványhelyzet, ezért indított online kérdőíves felmérést a Szülői Hang Közösség az iskolai járványkezeléssel kapcsolatos problémákról. A 2020 szeptember végétől október végéig nyitva álló felmérésen 10071 szülői visszajelzés érkezett az ország minden megyéjéből; a felmérésen a szülők önkéntesen vettek részt, és elsősorban az oktatás iránt érdeklődő, gyermekük iskolai életére aktívan odafigyelő szülők közül kerültek ki. Bár az eredmények nem tekinthetők országosan reprezentatívnak, a nagy számú adat és a többféle fenntartóra és iskolatípusra kiterjedő adatgyűjtés jól mutatja a szülők által érzékelt problémákat és azok nagyságrendjét, tendenciáit.

Működik-e a kormányzati intézkedési terv

Mennyire működik a gyakorlatban a kormány intézkedési terve a járvány idején alkalmazandó eljárásokról? A kérdés megválaszolása azért is nehéz, mert az intézkedési terv ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg sokszor nehezen ellenőrizhető, alig számonkérhető formában. Ennek ellenére a szülői visszajelzések alapján képet kapunk az intézkedési terv javaslatainak gyakorlati működéséről. Az eredmények alapján megnéztük, hogy a járvány elleni védekezés szempontjából a javaslatok érdemben megvalósultak-e.

A szülői válaszok 90%-a jelez problémát a kormányzati intézkedések betartását, betarthatóságát illetően; ezeket a lenti ábrán foglaltuk össze, az alábbiakban pedig részletesen is ismertetjük az eredményeket. Az interaktív ábrán nem csak az összesített értékeket, hanem az egyes iskolatípusra lebontott adatokat is megtekinthetjük; bár az egyes iskolatípusokra a számok némileg eltérőek, a tendenciák hasonlóak.

Tanórai távolságtartás és maszkviselés. A kormányzati iránymutatás így szól:

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A rendelkezés nem egyértelmű, és szabad teret ad annak, hogy az iskolák saját lehetőségeik szerint értelmezzék. Ha egy kis létszámú osztály vagy csoport egy nagyobb teremben tanul, akkor lehetőség van a tanulók szétültetésére úgy, hogy az általában elvárt 1,5 m-es védőtávolság meglegyen, de a legtöbbször erre a terem mérete nem ad lehetőséget. A visszajelzések szerint az esetek 77%-ában az 1,5 m-es védőtávolság nem, vagy többségében nem valósul meg. Ha nincs meg a szükséges védőtávolság, akkor a maszkviselés segíthet a védekezésben, azonban a visszajelzések szerint az esetek 80%-ában a tanulók a tanórákon egyáltalán vagy többségében nem hordanak maszkot. Amennyiben a tanulók többségében sem maszkot nem hordanak, sem pedig az 1,5 m-es védőtávolság nincs betartva a tanórán, akkor ki vannak téve a fertőzésnek; ezt ábrázoltuk az ábrán, ez az esetek 71%-ában fordul elő.

Folyosói maszkviselés. Az ezzel kapcsolatos kormányzati útmutatás:

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A szülői visszajelzések szerint az esetek többségében (58%) a folyosókon, közösségi terekben a különböző osztályok keverednek. Ezekben az esetekben különösen fontos lenne a maszkviselet, hogy elkerülhető legyen a fertőzés osztályok közötti terjedése. A visszajelzések szerint azonban az esetek 11%-ában a gyermekek nem hordanak maszkot a folyosókon, közösségi terekben még akkor sem, amikor a több osztály keveredik; ezt mutatja az ábra.

Osztályok keveredése. A kormányzati útmutatás:

A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni.

A visszajelzések arra utalnak, hogy ezt nagyon nagy arányban nem lehet betartani.

A válaszok 72%-a utal arra, hogy az osztályok keveredése felmerül, és a tanulóknak lenne olyan tanórájuk (pl. fakultáció, nyelvi óra, tagozat), ahol több osztály tanulói együtt tanulnak.

Ezen belül a 72%-ból

 • 20% esetén az órák részben vagy teljesen elmaradnak,
 • 12%-ban kötelező maszkviselés mellett tartják meg az órákat, így ezekben az esetekben van valamifajta védekezés,
 • 40%-ban maszkviselés nélkül tartják meg az órákat, ami teret ad a járvány osztályok közötti terjedésének; ezt ábrázoltuk a fenti ábrán.

Kézfertőtlenítő. A kormányzat előírja:

A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket kell elhelyezni, melyet folyamatosan fel kell tölteni.

A gyakorlatban a szülői válaszok az esetek 14%-ában jelezték, hogy nincs elegendő kézfertőtlenítő.

Tornaórák. A kormányzati iránymutatás így szól:

A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

A visszajelzések szerint a tornaórák 45%-át a szabadban tartják, 6%-ban részben vagy teljesen elmaradnak, 17%-ban tornateremben zajlanak a testi kapcsolatok korlátozásával. Viszont 26%-ban a tornaóra teremben zajlik korlátozás nélkül, ami kockázatot jelent; ezt ábrázoltuk az ábrán.

Ebédeltetés. A kormányzati iránymutatás így szól:

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

A szülők jelzései szerint 21%-ban az iskola nem tudta megoldani az ebédeltetést úgy, hogy ne lenne túl sok gyerek együtt.

Lázméréskor tömeg, sorbanállás. A rendelkezés szerint:

2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. (…) Iskolák, egyéb köznevelési intézmények esetében a helyi adottságok alapján, a gyermeklétszámot is figyelembe véve kell kialakítani a szükséges számú mérési pontot annak érdekében, hogy a testhőmérséklet-mérés zökkenőmentes legyen, és ne alakuljon ki torlódás.

A lázmérés a gyakorlatban is megvalósult, bár kérdéses, hogy ennek alapján mekkora hatékonysággal lehet kiszűrni a vírushordozókat. Viszont a szülők 20%-ban arról számoltak be, hogy a lázmérés túl nagy sorbanállást és tömeget eredményezett. Félő, hogy ez a járvány terjedésének is kedvezhet. (Ennél a kérdésnél csak az október elejétől vettük figyelembe a válaszokat, mivel az intézkedést akkor léptették hatályba.)

Kontaktkutatás, teszt. Az iskoláknak jelenteniük kell az igazolt fertőzéseket, és ennek alapján az állam központi döntés alapján kontaktkutatást, tesztelést rendelhet el. Ennek megvalósulásáról, hatékonyságáról azonban nagyon negatív vélemények érkeztek. Azoknál, akiknek tudomása volt az iskolában történt pozitív esetről, 70%-ban olyan visszajelzés érkezett, hogy a kontaktkutatás és teszt nem volt megfelelő, és csupán 10%-ban voltak a szülők elégedettek a kontaktkutatással és teszteléssel. Azoknak a válaszát, akiknek volt tudomása iskolai fertőzésről, az alábbi diagramon külön is részletezzük.

Megjegyezzük, sok esetben az iskolai fertőzésről nem szereztek tudomást a szülők. A visszajelzések szerint 43%-ban a szülőnek nincs tudomása iskolai fertőzésről, pedig a jelenlegi fertőzöttségi adatok mellett valószínűsíthető, hogy az iskolák többszáz főnyi tanulója és dolgozója közül az esetek jelentős részében előfordulhatott már fertőzés. Viszont a tesztelés hiánya és/vagy a tájékoztatás hiánya miatt ez nem derül ki, az információ nem jut el a szülőkhöz.

Karantén/távoktatás elrendelése. A kormányzat az iskoláktól kapott információk alapján központilag dönt a további intézkedésekről. Elképzelhető, hogy egyes tanulóknak vagy iskolai dolgozónak karantént írnak elő, illetve osztály vagy iskolai szinten távoktatást, esetleg iskolai szünetet rendelnek el. Azonban az esetek többségében (57%) a szülői visszajelzések szerint nem hozzák meg a megfelelő korlátozó intézkedéseket, vagy nem időben. Az alábbi ábrán részletesen is bemutatjuk az ilyen esetekre vonatkozó szülői visszajelzéseket.

Összességében azt láthatjuk, hogy jelenleg olyan iskolai intézkedési terv van érvényben, amelyet a gyakorlatban nagyon sokszor nem tartanak be maradéktalanul. Ebben biztosan közrejátszik az, hogy az intézkedési tervet nem előzte meg széles körű egyeztetés az érintett pedagógusok bevonásával, így a pedagógusok sem érzik magukénak a szabályozást, ami sokszor nem is kivitelezhető. Ezen túl az intézkedési terv jelenleg nehezen számonkérhető, és nincs is meg a szándék, hogy az összes rendelkezést ténylegesen végre is hajtsák. Mindez kockázatot jelent a járvány terjedése szempontjából, de ezen túl pedagógiai szempontból is káros, hiszen a társadalom és a gyermekek számára is azt közvetíti, hogy egy kritikus helyzetben nem tudunk hatékonyan közös szabályokat hozni. Arra lenne szükség, hogy az összes érintett, különös tekintettel a járványügyi szakértők bevonásával mindenki számára világosak legyenek a lehetőségek és kockázatok, és ennek alapján szülessenek egyértelmű és betartható szabályok.

Az alábbiakban szülői idézeteket közlünk a járvány elleni védekezés problémáiról, melyekből kiderül, hogy a szülők hogyan fogalmazzák meg a fent említett problémákat.

Az iskola semmi kapcsolatot, tájékoztatást nem tart a szülővel. A gyermekek teljesen összevonva vannak az iskolákban. Semmi távolságtartás nincsen, intézkedésnek csak a reggeli lázmérés és az egyszeri kézfertőtlenítés van, a mosdóban nincsen szappan, fertőtlenítő kéztörlő és csak hideg víz folyik.. a néhány működő csapból. Összevontak két kisebb osztályt így lett egy nagy osztálylétszám plusz padok nélkül. Így semmi távolsag nincs a tanulók között. (Fejér megye)

Lassan reagál a járványügy. Mi már vártuk hogy karanténba kell vonulnia a gyermekem osztályának és csak 5 nappal később rendelték el. A karantén szept 11től szept 24ig szolt. De szept 17én délután szóltak csak hogy másnap már nem mehetnek iskolába. A hivatalos dokumentum pedig csak szept. 18án este érkezett meg emailen. Vicc. Hatástalan és értelmetlen. Előtte való héten leteszteltek egy komplett osztályt kb a gyerekek 80%-a pozitív lett. A gyermekem osztályát mar nem tesztelték, pedig a tanító nénijük volt pozitív. (Általános iskola, Veszprém megye)

Az iskola részéről be nem tartott szabályok, a távolságtartás nem megfelelő biztosítása, a járványhelyzetben veszélyes tevékenység (pl. több csoportnak énekes közös foglalkozás zárt térben) (Általános iskola, Budapest)

Túl lazán kezelik az intézkedéseket. 40 diák van egy teremben. 6 nap után tudtuk meg hogy a hazaküldött beteg kislány pozitív lett. Kontakkutatásban nem keresték meg a lányom aki közvetlenül mögötte ül és jó barátnők, pedig az iskola leadta a nevét. (Gimnázium, Budapest)

Nincs megfelelő és megnyugtató védekezés, a tantestületből sokan nem veszik komolyan a vírust.. 44 gyerek került karanténba, minimum 3 igazoltan pozitív! Az ezekben az osztályokban is tanító tanárok teszt és karantén nélkül tovább tanítanak sok másik osztályban, sokan maszk nélkül! Nem történt alapos kontaktkutatás, más osztályokkal is keveredtek a pozitív gyerekek, csoportösszevonások is vannak, szünetben tömeges összeverődések. Nincs megfelelő takarítás. Stb…. (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Néhány további szülői vélemény a témában

A nagyobbik gyerek iskolájában 1 pedagógus és 2 gyerek covidos, legalább egy ezek közül a gyerek osztálytársa. A járványügy konkrétan magasról tesz az iskola jelentéseire, továbbra is be kell járniuk, mintha semmi sem történt volna. (Gimnázium, Budapest)

Több diák is koronás lett az osztályban, volt aki lélegeztető gépre is került. Az egyik tanáruk most is kórházban van. Ennek ellenére semmit nem tett az iskola! Folyik a tanítás karantén nélkül! (Gimnázium, Budapest)

A legnagyobb probléma, hogy nincs maszkviselés. A tanárok bagatellizálják a járványt, mert nem szeretnének félelmet kelteni a gyerekekben. Maszkot viselni lehet, de nem kötelező. Egyedül gyermekem visel maszkot az osztályában, emiatt csúfolódás is érte, bár ez legalább nem viseli meg. A tanárok semmilyen védőfelszerelést nem viselnek, de egy-egy tanár 5-6 osztályban is tanít. Az iskola nem foglalkozik azzal, hogy vannak veszélyeztetett szülők, és nagyszülőkkel együtt élő családok is. (Általános iskola, Pest megye)

A karanténban lévő tanárok miatt az iskolába járóknak 7-8 órából van, hogy csak 3 van megtartva és egész nap összezártan kell ülnie a többi gyerekkel. Jobb lenne már a távoktatás, mert akkor minden órát megtarthatnának a tanárok. Ennek így semmi értelme, hogy iskolába járnak és alig tanulnak valamit. (Gimnázium, Somogy megye)

Jó lenne, ha itthonról tanulhatna a gyereke annak, aki szeretné és megtudja oldani. A legnagyobb baj az, hogy sok a kisbaba és a krónikus beteg, akiknek haza hordják a vírust a suliból. Én megoldanám inkább, mint meghaljak. Szeretném még felnevelni a gyerekeimet, akik csak rám számíthatnak. Fölöslegesen vigyáztam szeptemberig, ha most haza hozhatja a fiam. Már kétszer kellett karanténba vonulnunk, mert fertőzött volt az osztálytárs. Az alsós tanárnőnk is elkapta a covidot, de a férje halt meg. (Általános iskola, Veszprém megye)

Betarthatatlanok a szabályok. Nincsen elég szappan, fertőtlenítő és kéztörlő. Az ebédlő zsúfolt. A pedagógusok sok esetben betegen is tanítanak. Átláthatatlan és következetlen a szabályozás, ha igazolt fertőzött jelenik meg egy osztályban. Példa: Egy 7. osztály karanténba kerül egy kisfiú érintettsége miatt. Szombaton kapja meg a család az értesítést, jelzik az iskolának, hétfőtől az osztály karanténba kerül és digitális oktatásra áll át. Ez idáig rendben van. Az osztályban tanító pedagógusok közül csak azok kerülnek karanténba, akik az esetet megelőző kedden órát tartottak az osztályban. Akik hétfőn és szerdán találkoztak a kisfiúval, azok nem. Több pedagógus anyuka is, valamennyi gyermekük továbbra is jár iskolába. A 7. osztályos gyerekeknek vannak testvéreik is, ők is járnak tovább iskolába. A következő péntekre a 4. osztályban, ahova három testvér is jár, már az osztály közel fele hiányzik, köztük a három testvér is. A gyerekorvosok bevallottan nem teszteltetnek. Ki sem derül igazából a valódi fertőzöttek száma. (Pest megye)

Rengeteg gyerek van bezsúfolva kis tantermekbe, ahol nem lehet rendesen szellőztetni, az ablakok többsége hibás, öreg, nem nyitható. Apró, zsúfolt, levegőtlen tantermek. (Szakgimnázium, Pest megye)

Sok a terem váltás 7 órából 5. Testnevelés órát lenne lehetőség szabadban tartani mégis torna teremben tartják. Táncóra is van. A tanárok a termek fertőtlenítését és az szellőztetést illetve az ablakok nyitva tartását nem veszik komolyan. A tanárok a diákokkal nem tartják a távolságot (egymással sem). (Somogy megye)

Gyakorlatilag akkor kezdődött el a kontaktkutatás, amikor már amúgy is lejárt volna a karantén…. (Általános iskola, Budapest)

Nem kötelező az órákon a maszk, viszont van olyan gyerek, aki szeretné hordani, mert így érzi biztonságosnak. Van olyan tanár, aki ennek ellenére leveteti a gyerekről a maszkot (és nem a testnevelés óráról beszélek). Udvari testnevelés első pillanattól nincs, bent tartják teremben, általában két osztálynak egyszerre van testnevelés órájuk, így keverednek és van olyan, amikor a 7. osztályosok vannak együtt 2 órán keresztül tornacsarnokban első osztályosokkal. (Általános iskola, Pest megye)

Elmondják, hogy egy szaktanár COVID fertőzött, de az érintett diákokat nem tesztelik. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Sem a hatóság, sem az iskola nem foglalkozott érdemben a ténnyel, hogy mindkét gyermek egyértelműen covidfertőzött lehet a pozitív teszttel rendelkező szülők mellett. Négytagú család minden tagja, komoly tüneteket észlelt, de a gyerekekhez még tesztkocsit sem akartak küldeni. Gyakorlatilag ”becsületazóra” mehettek ismét közösségbe, telefonos egyeztetés alapján. Természetesen csak akkor engedtem őket, mikor már egészségesnek tűntek, de egy szülő hogyan állíthat ilyet teljes bizonyossággal? (Általános iskola)

A tanár igazolt fertőződése után csak a tantestületet szűrték. Előzőleg 5 ofő órán ült a gyerekekkel és a gólyanapon is végig. Ők a hatóság szerint nem voltak veszélyben. (Szakközépiskola, Nógrád megye)

Minden órán más teremben vannak, de a termeket nem fertőtlenítik a szünetekben. Erre se eszköz,se személyzet nincs. Akad olyan tanár aki a saját költségén vesz fertőtlenítőszert, és ellenőrzi,hogy a diákok ezzel fertőtlenítség maguk után a padokat. Gyakori a csoportos feladat megoldás,ilyenkor 2-4 gyerek dugja össze a fejét. nem megoldott,hogy a hiányzó vagy karanténban lévő gyerek digitálisan kapcsolódjon az órákhoz,hogy ne maradjon le.A leckét úgy kell elkönyörögni az osztálytársaktól,vagy a fakultációs társaktól.A folyosókon minden szünetben kb.400 diák megy a következő órára.A folyosókon kötelező a maszk viselése,d e ezt ellenőrizni is kellene. Ezzel a helyzettel nem tud megbirkózni a suli,de ez nem a tanári kar hibája. Magukra hagyták őket,minden felelősséget a tanárokra és a szülőkre hárítva. (Gimnázium, Csongrád megye)

Zsúfolt terek, osztályok. Ha egy osztály karanténba kerül, az ott tanító tanárok, illetve a velük tesiző/nyelvórára járó másik osztály diákjai nem. (Gimnázium, Pest megye)

Az iskolában tudomásunk szerint több covidos gyerek lett még sem történt intézkedés most már több tanár is az így hétfőn a tanároknak covid tesztelés lesz, de a gyerekek még mindig járnak iskolába. (Szakközépiskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Amennyiben igazolt fertőzött van az osztályban, nem következetes az eljárás, nincs kontakt kutatás. Mivel a termék kicsik, 28-32 gyerek van összezsúfolva, nagyobb a fertőzésveszély. (Gimnázium, Budapest)

Alsósok, felsősök, ugyan külön bejáratot használnak, de éppen ezért, reggel és délután a szülők egymás hegyén-hátán várakoznak maszk nélkül (nagyon sokan!) a gyermekekre, akik csak maszkban hagyhatják el az iskolát! És ez csak egy buktatója a védekezésnek. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs normális lázmérés és fertőtlenítés. Csak minden második, harmadik gyereknek mérnek lázat és fertőtlenítenek. (Általános iskola, Somogy megye)

Nincs távolságtartás, nem hordanak maszkot közösségi terekben, együtt énekelnek, nem szellőztetnek eleget, nincs folyamatos fertőtlenítés. A lázmérés az egyetlen dolog, amit járványügyi szempontból ajánlanak és a szülők nem mehetnek be az iskolába. Ezen kívül minden szabadjára van engedve. (Általános iskola, Pest megye)

A délutáni hazamenetel (4 órakor) rendszeres tömegeket eredményez az iskolánál. (Általános iskola, Pest megye)

Szerintem nincs biztosítva a gyermekem alapvető joga az egészséghez, mert az iskolák önhibájukon kívül nem tudják betartani a távolságtartást és a maszkhasználatot, a gyerekek krveredésének megakadályozását. Szerintem mind a diákok mind a tanárok egészsége veszélynek van kitéve. Csúsztatott iskolakezdés és részbeni távoktatás kéne pl 3+2 nap rendszerben felső tagozattól. Akkor kevesebb gyermek lenne az iskolában és jobban be lehetne tartani a szabályokat. Az osztályok kisméretűek nincsenek 1 személyes padok 22 fős osztályokban nincs távolságtartás.   Órán általában nem hordanak maszkot a diákok.Tanárok beszédét nem lehet érteni a sima maszk alatt, speciális átlátszó maszk kellene. Az egyik iskolában 3 covidosról kaptunk tájékoztatást eddig, csak az adott évfolyam ment karanténba, nem tudni kiket szűrtek, az egész iskolát biztos nem szűrték le. (Budapest)

Nevetségesnek tartom,hogy marciusban megallt az élet,most pedig a nagy megbetegedési szám mellett nincsenek korlátozások. Most lenne szükség a digitális oktatásra (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A tanárok egy része „leprásként” bánt az osztállyal, a sok hiányzó miatt féltek bemenni hozzájuk, ennek hangot is adtak, sok méterre nem szabad megközelíteni őket, a gyerekeket bezsúfolták a terem végébe, egymás hegyére hátára, csak minél messzebb a tanári asztaltól. Az idősebb tanárok nagyon idegesek, feszültek, féltik az egészségüket, és haragjuk gyakran a gyerekeken csattan. (Szakgimnázium, Pest megye)

Digitális oktatásra való átállást támogatjuk a középiskolákban MINDENKÉPPEN! Ez a korosztály meg tudja oldani az önálló tanulást! Fertőzés veszély fennáll napi szinten az iskolában! Evés idejére, öltözőkben nem hordanak maszkot. Bizonyos tantermek és a mosdók az elavult iskolaépületben nem is szellőztethetők. Sorban állás van a lázmérésnél! (Szakgimnázium, Csongrád megye)

Gyermekem többször panaszkodott, hogy nem engedték ki kezet mosni tízórai vagy uzsonna előtt. Az osztályban kitett kézfertőtlenítőt sem használhatja, csak amikor a tanár úgy gondolja. (Általános iskola, Békés megye)

A hatóságoktól semmi információ és tájékoztatás nem érkezett. A határozatot megkaptuk 2 nap múlva, tesztelés 1 hét elteltével volt, aminek az eredményét senku nem közölte, nekünk kellett telefonálgatni. Hivatalos papírt nem kaptunk róla és az eredmény nem változtatott a határozatban szereplő határidőn, utána is jött a rendőr….stb. majd a letelte után mindenki ment iskolába az is aki pozitív lett és az is aki megtagadta a tesztelést. (Gimnázium, Vas megye)

Az, hogy nem küldik haza a náthás, köhögő gyerekeket. Sokan hiszik az enyhe tüneteket sima nathanak, de az én lányom így hozta haza a COVID-ot. Csak mások nem teszteltek, mi meg saját költségen igen. Emiatt ment az osztály karanténba. Mivel magam máshol vagyok tanár, most engem helyettesít mindenki 25 órában. (Általános iskola, Budapest)

A kötelezően előírt távolságtartás a gyakorlatban kevés helyen valósítható meg. Valódi szétválasztás nem lehetséges, de az iskolának kötelező járványügyi szabályokat hoznia. Ez odáig vezet, hogy értelmetlen, kényelmetlen intézkedéseket hoznak, amelyek valódi védekezést nem valósítanak meg. Pl. az alsósok és a felsősök külön kapun lépnek be az iskola udvarára, és külön is távoznak, de az épületbe belépéskor ez már nem valósítható meg. A külön ebédeltetés miatt tanórák szakadnak félbe, és van nap, hogy már 11-kor ebédelnek. A tornatermi kapacitás eddig is elégtelen volt. Most még ki tudnak menni az udvarra, parkba stb. de a rossz idő beköszöntével ez az opció már nem lesz. (Általános iskola, Budapest)

Nincs kellő szigorúsággal kezelve a szabályok betartása (maszk használat, fertőtlenítő használat). Sajnos nem csak a gyerekek hanem a tanárok többsége sem hordja jól a maszkot. Tanórán pl az én gyermekem visel egyedül maszkot a 30 fős osztályból. (Általános iskola, Pest megye)

Felháborít, hogy iskolánkban a koronás megbetegedés után sem zárt és fertőtlenített a tankerület! Időzített bomba a gyerek, vajon mikor hozta haza? (Általános iskola, Budapest)

Nincs elegendő fertőtlenítés az iskolában.Reggel,amikor beérnek a gyerekek,akkor lefertőtlenítik a kezüket és ennyi.A nap további részében sem a kezüket,sem a padokat,semmit nem fertőtlenítenek.Minden órát másik teremben tartanak,ezért vándorlás van az iskolában és egymás után fogdossák össze a gyerekek a székeket,padokat.Szünetekben összevegyítik az osztályokat. (Általános iskola, Békés megye)

Reggeli lázmérésnek nem látom értelmét. Hosszú a sor, mert a lázmérő hol működik, hol nem. Az a szülő, aki betegen, begyógyszerezve küldte be eddig gyermekét, az ezen a mérésen most sem akad fent. Csak plusz terhelés a tanároknak és felesleges sorban állás a gyerekeknek. (Általános iskola, Budapest)

A tájékoztatás hiányosságai. Nem tudni, hogy mi alapján döntenek úgy, hogy egy osztály digitális oktatásba megy át. Amikor az osztálytárs apja pozitív lett, a gyereket már nem tesztelték… (Gimnázium, Budapest) 

Egyszerre 4 osztály van kötelező karéneken, amit az Klik javaslatára sem függesztenek fel, ugyanis kötelező. 20 cm-re állnak egymástól a gyerekek, kb 60 fővel. Sok értelme nincs, mert fellépni úgysem tudnak. De kötelező énekelni és minimális távolságtartás sincs. (Budapest)

2fő az osztályból pozitív covid teszttel karanténba került és semmi intézkedés nem történt! SEMMI! (Általános iskola, Pest megye)

Nincs fertőtlenítő de még szappan se a mosdókban.Több igazolt fertőzött volt két osztàlyban is,az osztàlyt karanténba tették, de az ott és màs osztàlyban is tanító tanàrokat nem, ők ugyanúgy tanítanak a többi osztàlyban.Kicsi az osztàlyzetem, zsúfoltan vannak a gyerekek. (Általános iskola, Budapest)

Három nap lázmérés után elromlottak a lázmérők. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A szabályok kismértékű betartása. Nincs távolságtartás főleg órákon és a maszk sem kötelező sőt van tanár aki kifelyezetten utasitja a gyerekeket hogy vegyék le. (Általános iskola, Pest megye)

A gyerekek az udvaron várakoznak minimum egy órát, mire az alsósok megebédelnek. Éhesek, fáznak és egy órával később érnek haza. (Általános iskola, Budapest)

Hiába volt igazolt eset az osztályban, nem rendeltek el kontakt kutatást, és tesztelést az osztályban. Ha az önbevallásos „ki volt 20 percnél többet 1,5m-nél közelebb” felmérést nem tekintjük annak. (Gimnázium, Budapest)

Csak színjáték az egész. A tanárok se maszkot nem hordanak, lázat sem mérnek, de még a kihelyezett fertőtlenítőt sem használják. Ha egy gyerek véletlenül lázas, rendesen megalázzák, és úgy kezelik mintha pestises lenne. (Általános iskola, Budapest)

Aggodalom – irracionális elvárások, magas fertőzésveszélynek, stresszes légkörnek vannak kitéve gyermekeink nap mint nap; a tanárok fertőzöttségét nem veszik komolyan, „elsummákolják”!! , nem tesztelik a gyerekeket, 1 hónap alatt 2x betegedtek már le, lemaradnak, holott 3-9 gyermek váltva folyamatosan hiányzik, sok szülő 2-3 napig tartja otthon a gyermekét, megszerzi az orvosi igazolást, es köhögő, orrfolyós gyermekeket visznek be azzal, hogy csak allergiás (melyik az az allergia, amely 3 nap alatt gyógyul?) A tanárokat nem tesztelik!!!, (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Takarítónők hiányában a gyerekek takarítanak – gumikesztyű nélkül! Tehát csupasz kézzel veszik ku a padokból az alma sutkát, koszos zsebkendőt. (Budapest)

Nincsenek eszközeik arra, hogy a gyerekekkel betartassák a minimális szabályokat. Ellentmondásosan kommunikálnak a tanulókkal, a gyerekek még kevésbé veszik komolyan a járványt. (Gimnázium, Somogy megye)

A miniszteri rendeletre hivatkozva a Tankerület semmilyen lépést nem hajlandó tenni a maszkviselés kötelezővé tétele ügyében, holott a szükséges távolságtartás tanórákon egyáltalán nem valósítható meg. Az iskola saját hatáskörében kötelezővé tette a maszkviselést, amit a Tankerület néhány szülő panasza miatt eltöröltetett. Néhány maszkellenes család egy teljes közösséget veszélyeztethet a Tankerület jóváhagyása mellett. Szükséges lenne a kormányrendelet módosítása az egyes régiók fertőzöttségének megfelelő szabályozással. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A kézfertőtlenítő rendszeresen kifogy. Az óktóber 1-jén bevezetett lázmerésnek sok értelme nincsen hisz sokszor meg sem történik vagy a lázmérők nem működnek s megesett hogy max. 36° mutat így láza természetesen senkinek sincs.

A zsúfoltság, a gyerekem osztályában elvileg nem volt fertőzött, de más osztályokban igen és nulla kontankt kutatás volt, osztálytársakat és az osztályban tanító tanárokat nem tesztelték, karantént nem rendeltek el, csak az iskola próbálta elkülöníteni az adott osztályt, hogy nem engedte ki a teremből a szünetben őket, nem vehettek részt más osztály tanulóival közös bontott órán, viszont a tanárok bejártak hozzájuk órát tartani és utána jöttek át a mi osztályunkba is. Nagyon félünk, hogy hazahoz valamit a gyerek. (Általános iskola, Pest megye)

A hideg időben is folyamatosan nyitva vannak az ablakok. A gyerekek fáznak, emiatt esetleg megbetegednek. Egyes gyerekeket betegen is elengednek a szülők iskolába. Pl. torokfájással. (Általános iskola, Budapest)

Össze vissza fertőzik egymást, ha tanár lesz covidos be sem zárják az iskolát. Kész vicc az egész. (Gimnázium, Budapest)

Nem tartják be egyáltalán a szabályokat,a gyerekek sem veszik figyelembe és a tanár nem figyelmezteti őket,hogy tartsák be a szabályokat! Nem ellenőrzik az iskolákat,sokkal nagyobb biztonságban érezte magát a szülő, hogy a gyerekét otthon tudta az online tanulásnál! (Általános iskola, Pest megye)

A gyermekek nem tartják be a maszk használatot, cikinek tartják hordani. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Sajnos nem megfelelő a tesztelés gyorsasága, iskolánkban is csak egy tanár magántesztelese miatt derült ki az osztály 90 % a fertőzött – 20 gyerekből 16. Valamiért az Orvosok nem hajlandóak tesztelni, volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy ez túl drága az államnak! Kérdem én miért fizetjük a tb-? Így nem kiszűrhető a vírus! (Gimnázium, Zala megye)

 

További iskolai segítség a védekezésben

A kormányzati intézkedéseken túl az iskoláknak vagy a tanároknak elvben van lehetőségük további intézkedéseket is hozni a járvány elleni védekezés keretében. Az alábbi ábrán három ilyen lehetőség gyakoriságát mutatjuk.

A tanárok maszkot hordanak a tanórákon. A visszajelzések szerint a tanárok 27%-ban hordanak a tanórák többségében maszkot, vagy esetleg plexi arcpajzsot. A kormányzat nem írja ezt elő, és nem is biztosít hozzá felszerelést, így ez kizárólag a tanárok, az iskola saját elhatározásából és saját költségén valósul meg. Természetesen a maszkban való tanítás némileg megnehezíti a beszédet, a kommunikációt, de a visszajelzések szerint egy idő után hozzá lehet szokni. A plexi arcpajzs is lehet egy alternatíva.

Mind a tanárok, mind a diákok egészségét segíthet megvédeni a tanárok maszkviselése. Sajnos a kormányzat nem adott érdemi információt annak eldöntéséhez, hogy ez mennyire hatékony a járványvédelemben.

Nem énekelnek. A tanteremben való éneklés növelheti a fertőzésveszélyt. A kormányzat javasolta a délutáni énekkarok szüneteltetését, de az énekórákra nem tett külön javaslatot. A visszajelzések szerint az esetek 39%-ában elkerülik az éneklést az iskolákban. (24%-ban van énekóra, de éneklés nélkül, 4%-ban maszkban énekelnek, 12%-ban elmarad az énekóra.)

Önköltséges tesztelés. Mivel a kormányzat az iskolák dolgozói és tanulói között csak nagyon ritkán végez tesztelést, ezért egyes iskolákban próbálnak besegíteni a tesztelésbe önköltséges alapon. 16%-ban érkezett visszajelzés arról, hogy amennyiben felmerült a fertőzés az iskolában és a kontaktok tesztelése szükséges lett volna, de az állam ezt nem végezte el, akkor az érintettek saját költségen vagy közösségi támogatással finanszírozták a tesztelést. Van, ahol az iskola külön segítséget ad a tesztelés lebonyolításában, máshol az érintett szülők, tanárok szervezik ezt meg.

Az iskola és a szülők közötti kommunikáció

A konkrét járványügyi intézkedések mellett rendkívül fontos az iskola és a szülő közötti kommunikáció, ennek minőségét a szülők 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték az alábbi eredményekkel:

Az eredmények nagy szórást mutatnak: vannak iskolák, amelyek kifejezetten nagy hangsúlyt helyeznek a szülők tájékoztatására és a szülői visszajelzések fogadására, míg másutt ez egyáltalán nem mondható el. A visszajelzések 45%-ában a szülők alapvetően elégedettek (4-es vagy 5-ös értékelést adtak), míg az esetek 31%-ában a szülők kifejezetten elégedetlenek (1-es vagy 2-es értékelést adtak) a kommunikációval. Az elégedetlenség okai között szerepel, hogy a szülőket nem tájékoztatják az iskolában előforduló fertőzésekről és az elrendelt intézkedésekről, a szülők és az iskola között nincs párbeszéd a járványvédelmi intézkedésekről, valamint hogy a tanulmányi ügyekben a szülők nem kapnak választ a kérdéseikre.

Pedig a kommunikációnak óriási lenne a jelentősége, hiszen nagyon sokféle akár ellentétes vélemény is van a járvánnyal kapcsolatban, és sokan nem értik, hogy miért van szükség a járvány elleni védekezésre. Hatékony kommunikáció nélkül nem képzelhető el közös fellépés, pedig a járvány elleni védekezés kulcsa épp az lenne, hogy együtt, egységesen hajtjuk végre a szabályokat – persze ehhez az kell, hogy a szabályok érhetőek, a szakértők által is támogatottak, a közvélemény és a pedagógusok számára egyaránt értelmesek, betarthatóak és számonkérhetőek legyenek. A hatékony kommunikáció a tanulmányi kérdésekben is nagyon fontos lenne.

Valamennyien – akár szülőként, akár pedagógusként – tehetünk azért, hogy javuljon a szülő és az iskola közötti kommunikáció! Figyeljünk oda a másik fél üzeneteire, és egyúttal próbáljuk megtalálni a megfelelő formát ahhoz, hogy az általunk tapasztalt problémákat, igényeket közvetítsük a másik fél felé. Szülőként jogos az igényünk arra, hogy információt szerezzünk az adott intézményben tapasztalt fertőzésekről; az intézkedésekről és annak okairól, betartásáról, és fontos az is, hogy tanulmányi vagy más kérdésekben a problémákat jelezzük az érintett pedagógusoknak. Szülőként igyekezzünk megtalálni azt a pedagógust (osztályfőnök, szaktanár, igazgató) aki az adott kérdésben legkönnyebben segíthet – ugyanakkor tartsuk tiszteletben azt is, hogy mind szülőként, mind pedagógusként a járványhelyzet extra leterheltséget jelent.

A gyermekeket elsősorban példamutatásunkkal neveljük, és ez igaz a járványhelyzetre is. Sajnos a nem megfelelő kommunikációnak az az eredménye, hogy a gyermekek látják és megtanulják: amikor helyzet van, akkor a felnőtt társadalom nem tudja a problémákat érdemben megbeszélni, nem tud döntést hozni, és nem tud hatékony és betartható szabályokat hozni. A gyermekek sok esetben maguk látják, hogy az egyik iskolai szabály ellentmond a másiknak, vagy hogy az egyik felnőtt ellentmond a másik felnőttnek vagy adott esetben az intézmény vezetőjének. Ebből a gyermek azt szűrheti le, hogy a szabályok egyéni ízlés szerint felülbírálhatóak, ami rendkívül káros társadalmi folyamatokat erősíthet fel. A járványhelyzet során a gyerekek a közös problémamegoldást is tanulják, és erre óriási szükségük lenne, hiszen az elkövetkező évtizedek számos problémáját lehetetlen egyéni szinten megoldani, csakis összefogással és közös felelősségvállalással. Ha felnőtt társadalmunk példát tudna mutatni, és érdemi társadalmi párbeszéd után valódi döntéseket hozni, amit aztán az egész társadalom betart, az a gyermekeknek is rendkívül fontos és hasznos élettapasztalat lenne.

Az alábbi idézetekben a szülők saját szavaikkal beszélnek a járvánnyal kapcsolatos kommunikáció problémáiról.

Virusfertőzött tanár volt az iskolában de semmiféle intézkedés nem történt, teljes titokban tartották az egész ügyet. (Általános iskola, Pest megye)

Az, hogy egyre több a fertőzött gyerek az osztályban, az iskola nem kommunikál a szülőkkel, nem tudjuk mi a protokoll. Nem kerül az osztály karanténba, semmi információt nem kapunk, ha kérdezünk, kellemetlen helyzetbe kerülünk. Nem tudjuk jó érzéssel iskolába küldeni a gyerekeinket, egyre rosszabb a helyzet. Azt érezzük, nincs a hatóságok döntése mögött szakmaiság, hanem gazdasági érdekek miatt teszik ki a családok egészségét ennek a helyzetnek. (Budapest)

Nem találkozunk a pedagógusokkal, alig van velük információcsere. Nem tudni, a hiányzók közül kinek milyen betegsége van, ezek szabadon terjednek az intézményben. (Általános iskola, Budapest)

Nincs naprakész tájékoztatás, sőt semmilyen. Pedig 5 osztály volt karanténban. (Szakgimnázium, Budapest)

A tájékoztatás nagyon nem működik, az iskola honlapján van 1 igazolt felnőtt, de nem tudjuk érinti e a gyereket. Az is előfordul, hogy éjjel jön Kréta üzenet, hogy holnap iskola, majd 3.óra után mindenkit hazaküldték, hogy online oktatás lesz.

Néhány további szülői idézet a témában

Semmiféle tájékoztatást nem kapunk semmivel kapcsolatban. Szülői értekezlet nem lesz, nem lehet, pedig nyolcadikos a fiam. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Tulajdonképpen alig kapunk információkat. Az iskolánkat ráadásul szeptember elején kezdték felújítani, ami azzal járt, hogy szeptember végén két napig nem voltak ablakok, ajtók. Folyamatosan nagy a zaj, a tanítás is nehézkes. Az ablaktalan két napról utólag értesítettek. Ahogyan arról is csak vasárnap szereztünk információt, hogy hétfőtől már fűtés sincs az iskolában. Fűtő panelekkel oldják meg, de az egyik gyerekem már arcüreggyulladással itthon is maradt emiatt. Mérhetetlen nagy a káosz, alig kapunk tájékoztatást. És a gyerekek is fáradtak, bizonytalanok. Nagyon dühösek vagyunk, mert a hatósági karantén is csak az utolsó pillanatban derült ki, nem tudtuk időben, a gyerekeket délután fél 4/kor küldték haza, volt aki szakkörök volt éppen. Szégyenteljesnek érzem az egész eljárást. Teszt nincs, de igazolást vinni kell. Mérgesek és fáradtak vagyunk. (Általános iskola, Budapest)

Nincs tájékoztatás! Elhallgatták a fertőzött tanítót is. (Általános iskola, Csongrád megye)

Nincs tájékoztatás arról, van-e több koronavírusos (gyanús) diák, tanár az intézményben. (Általános iskola, Pest megye)

Nem kapunk információt. Azt mondták, ha felüti fejét a Covid az iskolában, akkor sem tájékoztatnak róla, mert nem akarnak pánikot, csak az érintetteket. Az óvodában Covidos lett egy dolgozó, de még azt sem árulták el melyik épületben. Tudtommal semmilyen intézkedés (talán a fertőtlenítésen kívül) nem történt. (Általános iskola, Budapest)

Az iskola nem hozhat önállóan döntést, mire a központi szervek lépnek nagyon sok idő eltelik. Az egész osztályra szóló karantént központilag rendelik el, de a feloldását már a lakhely szerinti hivatal, így ugyanabba az osztályba járó gyerekek is különböző ideig vannak karanténban. A kontakt kutatás gyakorlatilag nem működik. Egy 30 fős osztályban 10-12 főt érnek el a hatóságok teljesen véletlenszerűen. Mire megérkezik a határozat már le is jár a karantén. Csak a felelős szülői magatartásnak köszönhető, hogy tényleg otthon marad a gyerek. Probléma még a tanórán kívüli foglalkozások, szállítók szakkörök elmaradása. Pl.nyelvvizsga előkészítő (Gimnázium, Budapest)

Azok a szülők, akik szeretnének egy erősebb védekezést egyedül maradnak, nincs dialógus a vezetőség és a szülők között. (Általános iskola, Pest megye)

Nem tájékoztatnak ha az osztályban vírusos diák vagy diák hozzátartozója van. (Budapest)

Van érintett szülőktől tudomásom karanténban lévő osztálytársakról, egyik beteg, de még nem tesztelték, anyuka pozitív, az iskola viszont nem tájékoztat erről senkit. (Általános iskola, Vas megye)

Sajnos a másodikos lányom iskolájában egyáltalán nem tájékoztatnak minket van e fertőzött vagy nincs (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Nem lehet folyamatosan tartani a tanárokkal a kapcsolatot problémás gyermek és egészséges gyermek esetében sem. Telefont nem veszi fel a tanár, messengeren sem válaszol. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Nincs kommunikálva a szülők felé volt-e már koronavírus valaki családjában a suliban. (Általános iskola, Budapest)

Igazából nincs szülő-tanár kapcsolat!! (Általános iskola, Pest megye)

A fertőzéseket megpróbálták eltitkolni. (Gimnázium, Budapest)

Az iskola sem a diákokat sem a szülőket nem tájékoztatja a fertőzés megjelenéséről/terjedéséről. (minimális Covid tájékoztató 2 hete az iskola honlapján) (Somogy megye)

Fogalmunk sincs az iskolák átfertőzöttségének mértékéről. A gyerekek akadálytalanul hurcolhatják haza a vírust, megbetegítve az idősebb generációkat, akik között sok a krónikus beteg. (Budapest)

Hazudozás van, a fertőzötteket eltitkolják (Szakgimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Zavar, hogy nem kommunikálunk a járvánnyal kapcsolatban. Kicsit olyan, mintha semmi se lenne. Elbizonytalanít, hogy nem kapunk tájékoztatást az iskola érintettségéről. Nem tudjuk, van-e és hány fertőzött az iskolában. A beteg gyerekek otthon maradnak, nem tesztelik őket, így fogalmunk sincs, az osztály érintett-e. Második héten a fél osztály hiányzott. Ugyanolyan tempóban mentek tovább a tananyaggal, megírták a feladatokat, de mindent nekünk kellett pótolni. Lázas, beteg gyerekkel pár nap után behozhatatlan mennyiségű lemaradás gyűlhet össze. Ugyanúgy iratnak dolgozatokat, ugyanaz a követelmény, pedig nagyon mások a körülmények. Szerintem, a hozzáállás is változtatás után kiált. A pedagógusoknak többet kellene beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy érzik magukat, mert ők is félnek, bizonytalanok. Oldódhatna bennük a szorongás,. Így sok mindent nem értenek. (Általános iskola, Pest megye)

Egyoldalú tájékoztatás. Nekünk felfelé azonnal, nekik csak a végszükségben. Pánikkeltés elkerülésére hivatkoznak, szerintem pedig felelősségteljes egyéni döntések születhetnének az információk birtokában. (Budapest)

Az információ hiánya. Pletykák ól tudjuk meg, ha valaki covidos. (Budapest)

Kinga nem beszélő autista (22). Rá járvány nélkül is csak részben felkészült az iskola (meghosszabbított SNI fejlesztő csoport). Az intézmény sem infrastruktúrában, sem módszertanilag nem tekinthető felkészültnek a távoktatásra. A szülőt eddig sem tekintették partnernek, a járványügyi „intézkedések” még az eddigi kis együttműködés előtt lezárják a kaput. (Békés megye)

A teljes kiszámíthatatlanság (például, ha lázmérésből hazaküldik a gyereket), és az információk hiánya, és ebből adódóan a létező és nem létező szabályok káosza, amihez nem csak a gyerek, de a szülő is képtelen alkalmazkodni. (Általános iskola, Budapest)

Elsős a gyermekünk, de nincs meg a napi kapcsolattartás a járvány miatt a tanítónénikkel, fogalmunk sincs mit csinál, hogyan teljesít a gyermekünk. Borzasztó, hogy nem látjuk, hogy hol tölti a gyermekünk a nap nagy részét, azt se tudom, hogy a tanárok hordanak-e maszkot, a gyerekek hogyan ebédelnek, stb… Az információhiány a legnagyobb problémánk. (Általános iskola, Budapest)

Gyermekem 2 hétig volt lázasan itthon, az iskola többször felhívott nehogy merjünk teszteltetni mert mi lesz az iskola jó hírével. Tudok pedagógusról aki lázasan bement dolgozni. Előző nap mondta nekem hogy lázas és természetesen otthon fog maradni de ennek ellenére ment másnap lázasan. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nem korrekt a tájékoztatás. olyan szabályokat hoznak, ami azonnal életbe lép, későn értesítik erről a szülőket. Elméletileg nem keveredhetnek osztályok,de a testnevelés óra a teremben van, ahol több osztály tartózkodik egyidőben (nem is értem miért nem mennek ki a szabadba,amíg az idő engedi). Gyűjtőbe rakják a gyerekeket még napközi letelte előtt és erről nem tájékoztatják előre a szülőket, hogy aki hamarabb tudna menni érte, az vigye el. az ebédeltetés úgy el van tolva, hogy a 3. osztályos gyerek megy 2-kor enni, majd 3-kor már az uzsonnát kapják (el sem tudom képzelni, hogy a felsősök ebédeltetését sikerül-e megoldaniuk). Fizetett az étkezés, de csomagolni kell nekik pluszban ételt, hogy kibírják az ebédig. Szülői meg volt tartva, a tanárokon nem volt maszk, és egyes szülőktől sem követelték meg. Volt igazolt covidos szülő, amelyről már csak akkor kaptunk infót, amikor már majdhogynem letelt a karantén. Szerintem joga van tudni a többi szülőnek is, ha az osztályban valakinek van covidos kontaktja. (Általános iskola, Csongrád megye)

Nincs megfelelő kommunikáció az iskola és a szülők között. Nincs tisztelet a szülő felé,csak elvárások vannak. De sajnos ez a probléma ezen időszakon kívül is fennáll. Az iskolai testület dönt, közöl és a szülőtől csak az igenlés elfogadott. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nulla tájékoztatás! Annak ellenére, hogy egy orrfolyással is otthon tartjuk a gyereket nincsen online közvetítés a tanóráktól, ami azért 2020. évben már nem egy nagy dolog.

 

A járvány hatása a tanulmányokra

Felmérésünkben vizsgáltuk azt is, hogy a járványügyi intézkedések mennyiben hathatnak negatívan a gyermekek tanulmányaira. A tavaszi távoktatás miatt egyes tanulók lemaradással kezdhették az évet. Az erről szóló szülői visszajelzés az alábbi:

Vagyis a tanulók fele lemaradással indította a tanévet, ebből 16% jelentős lemaradást szerzett valamelyik tantárgynál. Kérdéses, hogy ennek pótlásában az iskola tudott-e segítséget adni.

Az ősztől induló tanévben csak a fertőzések esetén rendeltek el távoktatást vagy osztályszinten, vagy iskolai szinten. Megkérdeztük azokat a szülőket, akiknek a gyereke távoktatásra kényszerült: az alábbi ábrán mutatjuk, mennyire elégedettek a távoktatással.

A kép itt is vegyes: 49% kifejezetten elégedett, míg 33% kifejezetten elégedetlen; ebből 18% úgy nyilatkozott, hogy nincs is érdemi távoktatás. Az eredményekben az tükröződik, hogy oktatási rendszerünk összességében nincs felkészülve a távoktatásra, és az egyes tanárok lelkiismeretes munkájának, odaadásának köszönhető, ahol jól működik a távoktatás, de sajnos ez nem mindenütt mondható el. A panaszok között felmerül, hogy nincs megfelelő digitális anyag, a távoktatás a tantermi oktatás módszerei szerint zajlik és nem használja ki a digitális lehetőségeket, nincs megfelelő eszköz az iskolában vagy otthon, de az is egyes esetekben gondot jelent, hogy a tanárokkal való kapcsolat nem rendszeres, kimaradozik.

A tanulóknak keletkezhetnek lemaradásaik az új tanévben is, a visszajelzések a következő ábrán láthatók.

A lemaradások nemcsak a gyenge hatékonyságú távoktatásból származhatnak; elképzelhető, hogy a tanár kerül karanténba (egyes iskolákban megoldották, hogy ilyenkor otthonról távoktatásban taníthassa az iskolában tartózkodó gyerekeket), de lehet, hogy a tanárok gyakoribb hiányzása, a helyettesítések vagy a tanárok nagyobb leterheltsége vezet lemaradásokhoz akkor is, ha nincs távoktatás a konkrét esetben. A szülők 30%-ban tapasztaltak lemaradást mindezek miatt, ebből 8%-ban jelentős mértékűt.

A járványhelyzetben természetes, hogy néha keletkeznek lemaradások; a kérdés az, hogy az iskola mennyire segít a pótlásban? A szülők visszajelzése erről a következő.

29%-ban pozitív a visszajelzés, részben vagy teljesen elégedettek a szülők, a tanárok segítenek például korrepetálásokkal, egyénre szabott feladatokkal. 41%-ban azonban negatív a visszajelzés, a tanár csak kicsit vagy egyáltalán nem tud segítséget adni, ilyenkor a gyermek magára marad, illetve a szülőre számíthat a pótlásnál.

A tanulást nehezíti a sok hiányzás is, ami meglehetősen gyakori, amint azt ez az ábra jelzi:

A szülői visszajelzések szerint az esetek felében előfordult már ebben a tanévben, hogy az osztály legalább negyede hiányzott. Ha valaki megbetegszik, akkor a háziorvos gyakran 10 napra otthon tartja a gyermeket, mivel nem dönthető el, hogy nem koronavírusról van-e szó, ez pedig a hiányzások számának jelentős növekedését eredményezi.

A hiányzások esetén mennyire maradnak magukra a gyerekek?

Az esetek felében (53%) a gyermek magára marad, önállóan kell gondoskodnia a pótlásról. Főleg kisebb gyerekeknél fordul elő, hogy a tanár elküldi a szükséges információkat; nem túl gyakran, de előfordul, hogy a tanár külön segít pótolni. Nagyon hasznos segítség lenne, ha a hiányzó tanulók, amennyiben egészségük ezt megengedi, távolról bekapcsolódhatnának a tanórába. Sajnos azonban ennek technikai és gyakorlati feltételei csak nagyon ritkán adottak (5%), pedig hasznos lenne ebben a helyzetben ezt a lehetőséget jelentősen kibővíteni. Éppígy szükséges lenne a távoktatási lehetőségeket a nagy számú hiányzás miatti elmaradások pótlására is igénybe venni: gyakori szülői panasz, hogy a betegség miatti vagy kényszerű karantén következtében fellépő kimaradásokat a gyermekek nehezen vagy alig tudják pótolni. Szerencsés esetben a szülő tud segíteni a pótlásban, de ez jelentős szülői többletterhet jelenthet, és sokszor ez az út nem is működőképes. Természetesen a pedagógusok is nagy terhelésnek vannak kitéve, mégis szükséges lenne a hiányzások, karantén miatti elmaradások pótlására hatékonyabb megoldást találni.

Vajon a járványhelyzetben is ugyanazt a tananyagot kellene megtanulniuk a gyermekeknek? Így látják a szülők:

A nagy többség (71%) szerint csökkenteni kellene a tananyag mennyiségén, ebből 25% szerint jelentős mértékben. Mind a tavaszi távoktatás, mind az őszi tanévben gyakran előforduló karantén, tanulói és tanári hiányzások, helyettesítések indokolják, hogy a tananyag csökkenjen. Ez lehetővé tenné, hogy a tanárok az adott osztály, a gyermekek tudásszintje szerint haladjon előre, és szükség esetén a pótlásra is maradjon idő, energia. Sajnos még a járványhelyzettől függetlenül is gyakran előfordult, hogy nem sikerült időben befejezni a tananyagot; a járványhelyzet miatt már sokszor tarthatatlan a teljes tananyag befejezése. Fontos lenne, hogy a kormányzat is segítsen csökkenteni a tantervi előírásokat, ennek hiányában ugyanis a tanárok kénytelenek az előírt tananyaghoz igazodni és ezzel sok gyermek lemaradhat, elvesztheti érdeklődését, motivációját. Egyre gyakoribb a visszajelzés arról, hogy a gyermekek nem tudják a halmozódó elmaradásokat behozni, sokszor a szülők igyekezete és próbálkozásai ellenére sem.

A szülők így beszélnek a járványügy intézkedések miatti tanulmányi nehézségekről saját szavaikkal.

A legapróbb kis őszi nátha miatt is otthon kell maradni 10 napot. A nátha a hidegben kint végzett erőltetett futásnak köszönhető. A hiányzás ideje alatt egyik gyermekem sem kapott segítséget, nem kapott órai jegyzeteket, információkat sem. Jelentős hátrány érte őket. Van tanár, aki harmadik hete hiányzik már betegség miatt, az órái rendre elmaradnak, nincs helyettesítés. Nyelvi tagozatos osztályban nincs emiatt nyelvoktatás. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok nem ismételnek a gyerekekkel. Sokkal gyorsabban haladnak az anyaggal , hogy bepótolják az elmaradtakat és indítsák a következő év anyagát (Általános iskola, Tolna megye)

A legnagyobb probléma hogy egy tünet után is hazaküldik a gyereket, az orvos meg telefonon rendel és 10 napra kiír sima megfázással is és így jelentős lemaradása lesz a gyerekeknek, a tanárok többsége nem veszi figyelembe a hiányzást, rögtön megíratja a dolgozatot. (Szakgimnázium, Somogy megye)

Az esetleges elmaradásokat a tananyagban, főleg alsóbb osztályokban, hirtelen, egyszerre nagy mennyiségben akarják pótoltatni a tanárok. Nincs idő az alapok elmélyítésére, túl gyorsan nagy mennyiségű anyagot adnak át a tanulóknak, és hirtelen sok a számonkérés is. Ezáltal még nagyobb lesz a lemaradás, és hiányosak az alap tudások is! (Általános iskola, Pest megye)

Az év elején már dolgozatokkal kezdtek, olyan témákban, amiket én próbáltam itthon megtanítani, mert csak ki lett adva a tananyag, de még egy Skype óra sem volt, hogy el legyen magyarázva. Fizika, kémia, matek!!!, és nyelvtan. Nagyon nagyok a hiányosságok, jönnek a hármasok olyan tantárgyakból, amikből négyes, ötösök jöttek hét évig. A gyerek el van fáradva, el van keseredve. Sosem lett megtanítva, ami most szeptemberben számon lett kérve!!! Ez pont annak baj, akit egyébként érdekelne. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Néhány további szülői idézet a témában

Aki beteg lesz, az is értesülhessen az órai anyagról, leckékről! Ne a gyerek, és ne a szülő töltsön órákat el azzal, hogy erre- arra kutassa delutan a házi feladatokat, ez a tanár dolga lenne !!!! (Általános iskola, Veszprém megye)

Még ennyi idő elteltével sem alakult ki egy megoldás a hiányzó gyerekek felzárkóztatására. A mindennapi házi feladat megszerzése is egy tortura. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A tanárok hiánya, mivel kisebb hőemelkedés miatt is 10 nap otthon maradás szükséges így előfordulhat hogy egyszerre több tanár is hiányzik és azok az órák nehezen pótolhatók szerintem,bár még mindig jobb mint az online tanulás. (Általános iskola, Veszprém megye)

Minden tanár bepanikolt, ezért tengerek anyagot adnak le egyszerre és muszáj dolgozatot íratni, hogy ha bejön a távoktatás akkor legyen érdemben jegy. (Szakgimnázium, Vas megye)

Az az én problémám, hogy az én gyerekem 2 hetet hiányzott az iskolából, és lemaradt sajnos, és nem tudta pótolni a leckéket és sok 1-est szerzett, és hozzáteszem a gyermekemnek tanulási nehézséggel küzd. Meg még az hogy, figyelembe se veszik a tanárok a problémákat. (Általános iskola, Pest megye)

Mivel az osztályból 8-10 gyerek mindig hiányzik, nem tudnak haladni az anyaggal. A szakszerű magyarázat hiányzik az éppen otthon maradóknak. Nem elég a lecke megírása! (Általános iskola, Budapest)

Több gyermek hiányzása esetén (ha nem egész osztály kényszerül karanténba) a még tanító pedagógusok a saját órájaik és a helyettesítések miatt nem tudnak elegendő figyelmet fordítani az otthon tanuló gyermekekre. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A tanárok karanténba helyezése miatt nincsenek az órák megtartva, vagy max gyermekfelügyelet van. (Somogy megye)

Kisebb tünetekkel is otthon kell maradni, de nem segítenek a tananyag-pótlásában. Nehezen lehet megszerezni az infókat az osztálytársaktól. A tanárok érezhetően feszültebbek és elzárkóznak. (Általános iskola, Pest megye)

Tavaszi távoktatás nem ért semmit, és őszi kezdésnél nem volt pótlás ismétlés. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A hiányzás miatti tananyag pótlása semmilyen közösségi platformon, e-mailben stb nem kapunk központi segítséget az iskolától. (Általános iskola, Csongrád megye)

Hiányzás után mindjárt az első nap dolgozatot iratnak a gyerekkel amikor azt sem tudja miről van szó és kapják az egyeseket. (Általános iskola, Somogy megye)

A tananyag pótlást a szülők próbálták egymás között megoldani kisebb – nagyobb sikerrel. (Általános iskola, Budapest)

A lemaradás pótlására hétvégeket kellett tölteni. A betegség miatti kimaradást lehetetlen záros időn belül pótolni. Sokkal kevesebb pihenés, sokkal fáradtabb, kimerült gyerekek, és szülők. (Általános iskola, Budapest)

Az informàció csere, valamint a hiànyzàs miatt elhalasztották pótlàsa. A tanàrok nem foglalkoznak vele, ha a fèl osztàly hiànyzik is nyomjàk az anyagot, ès szàmonkèrnek a hiànyzóktól mindent! (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Felháborít, hogy hiányzás során nekünk kell kuncsorogni az órai munkáért, a tanárok nem írják be a krétába, meg sehova??!. 

A tavaszi tananyagok pótlás és a pedagógiai szakszerű magyarázata. Mert ugye a szülő nem úgy tanít, mint a pedagógus. Az ember empátia hiánya. Ha nem tudta a szülő biztosítani a digitális oktatás feltételeit, akkor gyermeke hátrányba került. Sajnos ez itt az igazság.

Nincs digitális oktatás, csak házi feladatot küldenek. A tananyagot önállóan dolgozzuk fel. Számonkérés viszont folyamatosan van. A központi és iskolai szabályozás ellenére a vírustagadó pedagógus minden szabályt megszeghet. A karanténba küldött gyereknek nem teszi lehetővé a pótlást, kérésre közli, hogy ő aztán nem adja meg a hiányzás alatti órai anyagot. (Általános iskola, Budapest)

Az iskolában meg mindig nincs megoldva az otthonmaradó gyerekek segítése. Nem lehet sem az órába bekapcsolódni, sem a házi feladatot megtudni. (Általános iskola, Budapest)

A legkisebb tünet, az ilyenkor szokásos nátha esetén is kiesnek a tanulásból. Ez sűrűn előfordulhat, de ilyenkor a mi iskolánkban a legnagyobb gond, hogy a tanárok még a krétába sem viszik fel a pótolandó anyagot( amit a amúgy járvány előtt sem tettek meg), így a gyermeknek az osztálytarsaktól kell összevadászni a megtanulandót, ezt pedig nem tartom egy megbízható információ átadásnak. (Általános iskola, Zala megye)

Szem előtt kellene tartaniuk azt is, hogy a gyerekek fél éven át nem voltak közösségben, klasszikus értelemben iskolában. Voltak tanárok, akik abszolút nem tudták belőni a terhelési szintet. Úgy nyomták a gyerekekre a feladatokat, hogy nekem felnőttként is csak kerekedett a szemem. (Általános iskola, Békés megye)

Most kezdi a hetedikes a második 10 nap itthonlétet, ami szeptember óta gyakorlatilag az online oktatással együtt immár 28 nap hiányzás. Meg mertem kérdezni, hogy ha tünetmentes akkor mehet-e hamarabb mert 3 nap múlva kutyabaja, a házi feladatokért könyörögni kell az osztálytársaknak, 10- ből ha egy hajlandó válaszolni, munka és képzésre járás miatt gyakorlatilag nem tudok segíteni neki. Egy merő kétségbeesés részemről ez az egész. (Általános iskola, Békés megye)

Az ígéretekkel ellentétben semmilyen év eleji ismétlés nem volt,a második héten már az ez évi tananyagot vették.kérdéste az a válasz érkezett,hogy nem kaptak rá engedélyt,hogy eltérjenek a tanmenettől. Rugalmatlanság, gyávaság van (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A tavaszi online oktatás teljes hiánya nagy problémát okozott, mely a gyermekek részéről még működhetett volna, de a tanárok nagy része nem élt ezzel a lehetőséggel. Feladatot, és házi feladatot kaptak a gyermekek magyarázat nélkül, és nekünk kellett elmagyarázni a tananyagot. Az új tanévben a gyerekeket egy sima megfázással is itthon kell tartani, ami jelen helyzetben még rosszabb, mert még annyi segítséget sem kapnak a diákok, mint eddig. Konkrétan nekünk kell utána járni az órán vett anyagoknak, és sajnos a temérdek tananyag miatt egy pár nap hiányzás is nagy mennyiségű pótlást igényel. (Általános iskola, Pest megye)

Nem szeretnék soha többé digitális oktatásban részt venni, mert pokolnak éltem meg én is és a gyerekem is. Az akkor keletkezett lemaradást azóta sem tudtuk behozni, mert nem vagyok pedagógus, nem emlékszem már sok mindenre, illetve máshogy tanultuk annak idején a matematikát pl. Véleményem szerint emberi jogokat sért az, ha pedagógiai munkát kényszerítenek egy szülőre úgy, hogy neki köze nincs a pedagógusi szakmához. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A gyereknek rosszabb most, mint amikor távoktatás volt. Sokan hiányoznak, mivel az a protokoll, hogy 10 nap otthon, nagy a lemaradás. Semmilyen módon nem segít az iskola a pótlásban, sőt…első nap pótoltat dolgozatokat. (Gimnázium, Budapest)

 

A járvány és a család

A családra is nagy terhet ró a járványhelyzet, különösen akkor, ha távoktatásra kerül sor. A távoktatáshoz nemcsak a technikai feltételek szükségesek, hanem a gyermek önállósága, az önálló tanulásra való képessége is. Ezt a szülők így látják:

Az esetek felében (53%) a tanuló önállóan, vagy kis szülői segítséggel tud maga is tanulni, míg 44%-ban jelentős szülői segítség szükséges. Bár nem sok esetben, de előfordul (2%), hogy a tanuló még folyamatos szülői segítséggel sem tud otthonról tanulni. A szülő ugyanis nem tanár, nem biztos, hogy rendelkezik a szükséges pedagógiai ismeretekkel, képességekkel ahhoz, hogy az otthoni pót-tanár szerepét felvegye. Természetesen a kisebb gyermekek esetén jóval több otthoni segítségre van szükség, az általános iskola alsó tagozatában 70%-ban van szükség jelentős szülői segítségre, és 4%-ban látják úgy, hogy még a folyamatos szülői segítség sem elegendő.

Az eszközbeli ellátottságot ez az ábra térképezi fel:

A válaszadók többségénél a gyermeknek van saját számítógépe a távoktatáshoz, de sok esetben (26%) osztozni kell a család többi tagjával. Előfordul, hogy csak a telefon áll a gyermek rendelkezésére (5%), ami eléggé megnehezíti az otthoni tanulást, 1% esetben pedig még telefon sincs. Látható, hogy az eszközellátottsággal is vannak gondok, de az előző ábrával összevetve az általános iskolásoknál az eszközhiánynál gyakrabban okoz problémát az, hogy a gyermek nem tud elég hatékonyan önállóan tanulni a távoktatás keretében.

Miután a szülőknek gyakran kell segédkezni a távoktatáshoz, sok családban felmerül a kérdés, hogy mindez mennyire összeegyeztethető a szülők munkájával. Erről így nyilatkoztak a szülők:

A szülők felénél hosszabb távon is elfogadható lenne a távoktatás, de 31% csak rövid távon, 18% pedig még rövid távon sem tudja összeegyeztetni a távoktatás miatti plusz szülői feladatokat a munkájával. Természetesen az arányok kedvezőtlenebbek a kisgyerekeknél, az általános iskola alsó tagozatán 25% számára rövid távon sem működik a távoktatás, 36% pedig csak rövid távon tudja megoldani a távoktatást.

A munka és a távoktatás összeegyeztetése nem csak időben probléma, hanem pénzügyi vonatkozása is lehet, amennyiben a szülő keresete kiesik. Ezzel kapcsolatban ezeket a visszajelzéseket kaptuk:

23% esetén a távoktatás hosszabb távon való fennállása jelentős pénzügyi problémát jelent, 25% esetén pedig már rövid távon is jelentkeznek a pénzügyi nehézségek. A szülők számára tehát gyakran valós problémát jelent a távoktatás, és szükséges lenne, hogy a kormány anyagilag is támogassa az arra rászoruló, gyermeke mellett otthonmaradó szülőket. Sajnos azonban jelenleg az a szülő, aki a karantén miatt otthonmaradó gyermekét támogatja, semmiféle anyagi támogatásra nem számíthat. Csupán az a szülő kap táppénzt, akinek a gyermeke maga megbetegszik, de ez is csak korlátozott ideig (2 hét) jár; szükséges lenne a nem beteg, de karantén miatt otthon tartózkodó gyermekeknél is megadni a táppénz lehetőségét, hiszen ezzel a gyermek nem csak saját, hanem a többiek egészségét is óvja.

Bár a szülők számára nehézségekkel jár a távoktatás, de a fertőzésveszélyt csökkenti. Nincs tökéletes megoldás: a tanulás szempontjából hatékonyabb a jelenléti oktatás, és a gyerekek is igénylik az együttlétet, ugyanakkor az iskolákban terjedhet a fertőzés, ami veszélyezteti a családokat, különösen az idős és beteg családtagokat, akik sokszor állandó szorongásban élnek. Kérdés, hogy ebben a dilemmában hogyan vélekednek a szülők: vajon a jelenleginél gyakrabban kellene-e élni a távoktatással? A szigorúbb védekezés nem jelenti feltétlenül az iskolák teljes bezárását, de például fertőzés esetén jelentheti azt, hogy a lehetséges kontaktoknak szélesebb körben kell ideiglenesen távoktatásban tanulnia. Így oszlanak meg a szülői vélemények:

Nem egységesek a szülők ebben a kérdésben, de a felmérésben résztvevők többsége (59%) a jelenleginél gyakrabban élne a távoktatás lehetőségével, és kevesebben vannak (32%) azok, akik nem szeretnének több távoktatást. Vagyis a szülők többsége még a rájuk nehezedő többletterhek ellenére is inkább a szigorúbb járvány elleni védekezés mellett van. A válaszarányok függenek a gyermek életkorától, általános iskola alsó tagozatában kisebb a különbség a két vélemény között (50% igen, 40% nem), míg felső tagozatban már kétszer annyian vannak a távoktatás gyakoribb alkalmazása mellett, mint ellene (62% igen, 29% nem), középiskolák esetén pedig még nagyobb arányban az igen pártján állnak a szülők.

Az ábra azt is részletezi, hogy a több távoktatásra nemet mondók esetében szerepet játszhatott-e az, hogy a szülő nem tudja összeegyeztetni a távoktatást a munkájával. Látható, hogy többségében azok mondtak nemet a gyakoribb távoktatásra, akiknél ez nem lenne összeegyeztethető a munkával (27%-nál hosszabb, vagy akár rövidebb távon nem összeegyeztethető a távoktatás a szülők munkájával). Csupán 5% ellenezte a gyakoribb távoktatás alkalmazását azok közül, akiknél a távoktatás nem akadályozza a szülők munkáját.

Még egyértelműbb a helyzet, ha a távoktatás kibővítésére vonatkozó kérdést csak azok körében nézzük, akiknél a távoktatás összeegyeztethető a munkával. Az ő esetükben vélhetően a kérdésre adott választ elsősorban a gyermek érdekei és a járvány elleni védekezés határozza meg, és nem attól függ, hogy a szülőnek félnie kell-e munkájának elvesztésétől. Az eredmények az alábbi ábrán láthatóak:

Ha a szülők nem saját munkájuk, hanem gyermekük és a járványvédelem szempontjai szerint adhatják meg a választ, akkor a túlnyomó többség (85%) támogatja, hogy a távoktatást a jelenleginél szélesebb körben alkalmazzák. Látszik tehát, hogy a kormányzat egy kényszerű döntést erőltetett a szülői társadalomra: nem adták meg a családoknak a szükséges védelmet ahhoz, hogy a szülők a távoktatás közben is megtarthassák a munkájukat (például jogi védelem vagy táppénz lehetőség segítségével), és ezáltal a szülők jelentős részét ellenérdekeltté tették a távoktatás kibővítésével kapcsolatban. Mindeközben a kormányzat a ritkán elvégzett tesztelés és kontaktkutatás miatt csak ritkán rendel el távoktatást, holott a szülői társadalom jelentős része ennek kibővítését látná indokoltnak, legalább azokban az esetekben, amikor az iskolában előforduló fertőzések ezt szükségessé teszik.

A hiányzások igazolása megnehezült, hiszen a háziorvos a gyermeket sokszor kisebb betegségek esetén is 10 napra otthon tartja, és csak külön igazolással mehet ismét iskolába. A korábbi gyakorlat szerint a szülők három nap hiányzást igazolhatnak saját maguk.

A válaszadók döntő többsége (86%) szerint szükséges lenne jelen helyzetben nagyobb rugalmasságot adni a szülőknek, hogy saját hatáskörben több napot igazolhassanak, és ezzel a szülők életét megkönnyítenék, és enyhíteni lehetne a gyermek háziorvosok óriási adminisztrációs terhein is.

Szülői problémák és megoldási javaslatok

A kérdőívben a fentebb elemzett konkrét feleletválasztó kérdések mellett a szülőknek lehetőségük volt részletesebben is kifejteni véleményüket szöveges formában; a két szöveges kérdés közül az első a szülők által tapasztalt legnagyobb problémára vonatkozott, a második pedig arra, hogy milyen jellegű segítség lenne a legfontosabb az állam részéről. A szöveges válaszokat csoportosítottuk, és az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes felvetések milyen gyakorisággal fordultak elő a szöveges válaszok között. Természetesen az adott problémával, javaslattal jóval többen is egyetérthetnek, mint ahányan ezeket szövegesen is kifejtették; a gyakoriságok azt jelzik, hogy a szülők hányad részénél jelentkezett az adott probléma illetve javaslat kiemelten, a legfontosabb helyen.

A szülők által jelzett problémák meglehetősen sokrétűek voltak, az alábbi grafikonon azokat a problémajelzéseket tüntettük fel, amelyek a válaszok legalább 1%-ában jelentkeztek.

A leggyakrabban a kommunikáció hiányának problémáját jelezték a szülők, látható, hogy erre az iskolák jelentős részében nem fektettek elegendő figyelmet, a tiszta kommunikáció és átlátható intézkedési terv, az intézkedések világos és szakértők által is alátámasztott magyarázata központilag sem támogatott; a kormányzat sem mutat ebben példát, pedig ez nem pénzkérdés. Világos kommunikáció nélkül lehetetlen a hatékony és egységes fellépés. Vannak jó iskolai példák is, elsősorban az iskola vezetőségén múlik, hogy saját hatáskörben mennyire figyelnek oda a kommunikációra, de sajnos a jó példák nem általánosak, és természetesen a kormányzati kommunikáció hiányosságait az iskola nem tudja pótolni.

A távoktatás gyenge minőségére is sokan panaszkodnak, ami összekapcsolódik az elmaradások pótlásának nehézségével is. Szintén nagyon gyakori panasz a járványügyi szabályok be nem tartása, amint azt fentebb már részleteztük. A családok egyre gyakrabban szembesülnek a hiányzások miatti pótlások nehézségével, ami ezekben a válaszokban is jelentkezett. Jellemző panasz az is, hogy a távoktatást nem alkalmazzák elégszer, ami különösen ott lenne szükséges, ahol már megjelent a vírus. Sok szülő általános szervezetlenségről, káoszról panaszkodott – a szülők számára gyakran nem pontosan világos, hogy ezért az iskola, a tankerület vagy a kormányzat a felelős, de a zavar, az intézkedések kuszasága és betarthatatlansága tettenérhető.

Vannak olyan vélemények is, hogy a szabályok túl szigorúak (2%) illetve a maszkviselést csökkenteni kell (4%), a szülők egy része szerint nincs is szükség az iskolában felállított szabályokra, és nem látják a járvány elleni intézkedések szükségességét.

Látható, hogy a szülői vélemények, problémajelzések rendkívül sokrétűek. Amennyiben az elsődleges, leggyakrabban jelzett probléma, a rossz kommunikáció terén előre tudnánk lépni, és mind helyi szinten, mind országos szinten jobb lenne a tájékoztatás, valódi visszajelzési lehetőségek és érdemi válaszok lennének, szakértők bevonásával közösen határoznánk meg a szabályokat, melyekre lenne nyilvános magyarázat, a szabályokhoz biztosítva lenne a szükséges erőforrás és azok betarthatóak, számonkérhetőek lennének, akkor valószínűleg a többi problémát is jelentősen mérsékelni tudnánk.

A szülők által felvetett javaslatok fókuszáltabbak; az alábbi diagramon azokat a javaslatokat tüntettük fel, amelyek a válaszok legalább 1%-ában szerepeltek.

A szülők által javasolt megoldások az eddigi intézkedési terv kibővítéseként, kiegészítéseként érdemben hozzájárulhatnának a járvány megfékezése mellett az oktatás hatékonyabb és biztonságosabb megvalósításához. A szülői javaslatokból kiemeljük:

 • Távoktatás szélesebb körben. A megfelelő módon és mennyiségben elvégzett szűrések után szükséges a kimutatott eseteknél a gyors intézkedés a távoktatás elrendeléséről. A távoktatást a család egészségügyi helyzete (idős vagy krónikus beteg családtagok) is indokolhatja.
 • Távoktatási módszerek hiányzások esetén is. Távoktatást nem csak akkor alkalmazható, ha az egész iskola vagy osztály otthoni tanulásra kényszerül, hanem akkor is, ha egy-egy tanuló vagy a tanár hiányzik, például a tanuló online bekapcsolódik az órára, vagy esetleg a tanár távolról tartja meg a tanórát. Így a tanulmányi lemaradások megelőzhetőek, az elmaradások jobban pótolhatóak lennének.
 • A távoktatás fejlesztése. Szükséges a távoktatási módszerek fejlesztése, az eszközellátottság javítása mind az iskolákban, mind a családoknál, különösképpen a hátrányos helyzetű családok esetén.
 • Tananyagcsökkentés. Enélkül a rugalmas, egyénhez és az osztály tudásszintjéhez alkalmazkodó oktatás a jelen helyzetben elképzelhetetlen. Csak a központilag előírt kötelező tananyag csökkentésével érhető el, hogy a tanár a mindenki számára nehéz helyzetben is fenn tudja tartani a tanulók motivációját, és megfelelő hangsúlyt helyezhessen a kulcskompetenciák fejlesztésére. A tananyag fókuszában az alapkészségek legyenek, és a tananyagcsökkentést vegyék figyelembe a felvételiknél, érettségiknél is. A készségtárgyakat a helyzethez mérten, rugalmasan kezeljük.
 • A szülők támogatása a munkahelyek megtartásában és a gyermekek ellátásában. A távoktatásban tanuló vagy karanténban levő diákok szülei részére munkaidőkedvezmény, jogi védelem, az otthon maradni kényszerülő szülő részére a táppénztámogatás vagy egyéb családtámogatási forma szükséges, enélkül mind a családok egzisztenciája, mind a gyermekek tanulása veszélyben van.
 • Részletes tájékoztatás, hatékony kommunikáció és autonómia. Ennek ki kell terjednie a járványvédelmi intézkedések megbeszélésére, a fertőzésekkel kapcsolatos részletes információ átadására és a tanulmányi kérdésekre, a felmerült problémák kezelésére. A hatékony kommunikáció mellett szükséges a helyi autonómia biztosítása az esetleges további szükségszerű intézkedések és helyspecifikus döntések gyors meghozatalához.
 • A fertőzések hatékonyabb megelőzése és kiszűrése. Szükséges a pedagógusok és a diákok tesztelésének kibővítése nyilvános és átlátható protokoll alapján, az érdemi és hatékony kontaktkutatás, a gyermekek keveredésének minimalizálása, több csoportbontás, a szakértők bevonásával meghozott, nagyobb biztonságot nyújtó és számonkérhető iskolai intézkedések meghozatala és betartása, valamint a tárgyi és személyi feltételek biztosítása.

Az alábbi linkre kattintva néhány szülőt idézünk a diagramon látható témákban, illusztrálva azt a több ezer szülői javaslatot, ami a járvány elleni védekezés érdekében felmerült.

Néhány javaslat a szülők megfogalmazásában

Távoktatás szélesebb körben

Annak megoldása, hogy ha a gyerekek iskolába járnak, de az adott szaktanár nem dolgozik, akkor tartsa meg az órákat otthonról online az adott osztálynak, mert így hogy helyettesítenek, nem tudják átadni a tanárok a matek (stb) óra anyagát ezáltal az érettségijük kerül veszélybe. (Szakgimnázium, Budapest)

Sok iskolában nincs kialakítva a kívánt informatikai háttér az otthoni oktatáshoz és pusztán csak ezért nem vonul az egész iskola karanténba. Ahol 5 tantárgyból nincs oktatás ott talán a párhuzamos osztályok tanárai (karanténban) át tudnák vállalni más osztályok tanulóit. Ált. isk. 6-ig iskolai, fölötte otthoni oktatás is segítené, hogy az iskola ne legyen nyíltan veszélyeztetett közeg. (Gimnázium, Pest megye)

Jelen helyzetben a távoktatás folytatása! Azon szülők akik nem tudják a gyerekekkel otthon maradni biztosítani a bejárást! Tanárok nem az otthonukból tartják az órákat, hanem a tanteremből. Azoknál a gyereknél, ahol a szülők meg tudják oldani az otthoni tanulást mindenképp javasolt a táv tanulás. Ilyen formában a gyerekek is kevesebb fertőznék egymást. Megoldás lehet a csökkentett óra létszám A és B hét megoldással, így felváltva járnának iskolába a gyerekek. (Általános iskola, Budapest)

Jobbnak látnám, hogy ha a járvány előre haladtával inkább két hétig iskolába járnának a gyerekek, két hétig otthon. A hibrid oktatásnak ezen módja, ami most folyik véleményem szerint egy nagy káosz. (Általános iskola, Békés megye)

Azonnal elrendelni a középiskolák digitális oktatását és megteremteni a feltételeit annak, hogy a hiányzók be tudjanak kapcsolódni online a tanításba (pl. webkamerák beszerzésével) Lehetővé tenni a veszélyeztetett tanulók, tanárok és idős vagy krónikus beteggel egy háztartásban élők számára az online tanulást, tanítást. (Budapest)

Lehetőséget legalább a távoktatásra. Így az osztály csak egy része lenne egy légtérben egyszerre, aki meg tudja oldani, otthonról tanulna. Sokkal biztonságosabb lenne. (Általános iskola, Budapest)

Szerintem már most be kellene vezetni a középiskolákban és a felső tagozaton az online oktatást, nem kellene megvárni, hogy összeroppanjon a rendszer, mert akkor a távoktatás sem fog működni! Az alsósok járhatnának iskolába és ebben az esetben a járványügyi előírásokat is sokkal hatékonyabban be lehetne tartani. (Általános iskola, Budapest)

Engedjék haza a középiskolásokat, legalább Budapesten és a megyeszékhelyeken. Ok, ha valaki nem tudja máshogy megoldani, annak legyen vmi terem az iskolában, de aki meg tudja oldani, maradhasson otthon, álljon át távoktatásra.   (Budapest)

Azoknak a diákoknak, akiknek nem okoz gondot az otthoni tanulás, távoktatás lehetővé tenni az otthonmaradást.  – nem igényel szülői felügyeletet  – képes önállóan tanulni, nem igényel jelentős szülői segítséget  – rendelkezésére áll megfelelő digitális eszköz  Így a kisebbek, hátrányos helyzetűek oktatása kisebb létszámmal megoldható lenne.

Valódi online oktatás lehetősége azoknak a gyerekeknek, akik krónikus betegek,vagy együtt élnek krónikus beteg szülővel, nagyszülővel (Általános iskola, Pest megye)

Digitális eszközök biztosítása a távoktatáshoz

Távoktatásnál a hátrányos helyzetű gyermekeknek tabletet vagy laptopot biztosítani, mert községünkben ez volt a legnagyobb probléma, hogy nem volt min tanulniuk. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Kedvezményes tablet, vagy számítógép vásárlást biztosító lehetőséggel (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Segítséget nyújtani azon családoknak ahol nincs legalább gyerekenként egy okos eszköz. Ahol ez teljesen hiányzik ott kiscsoportos oktatás megszervezése. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Tablet laptop beszerzése rászorulóknak ingyen net elérés (Általános iskola, Veszprém megye)

Nekünk az volt a probléma hogy nem volt megfelelő az internet mert szétkapcsolt vagy szaggatott. 2-3 videó hívàst kellett indítani (1-1.5óra) mire le tudott felelni stb… Megfelelő internet van nekünk is a tanàrnak is még sem tudtunk beszélni úgy hogy ne kapcsoljon szét,egy szàmonkérésnél nagyon bosszantó és belezavarodik a gyerek is.Más szülő is panaszkodott erre , nem tudom ezzel mit lehet csinálni mert tudom szinte mindenki ugyanabban az időszakban hasznàlja a netet de ez így akkor sem jó. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Eszközök gyerekeknek. És tanároknak is. (Általános iskola, Budapest)

Megfelelő internet és eszköz biztosítása a rászoruló családoknak. A pedagógusok hatékony felkészítése (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A rászoruló szülők anyagi megsegítése a kiesés miatt. (Általános iskola)

Ingyen kellene kapniuk az internetet a tanároknak és a családoknak! A XXI. században ennek természetesnek kellene lenni!  A szegényebb családokat eszközökkel (számítógéppel) kellene segíteni – ez lehetne a cégek, szervezetek által lecserélt, kisebb kapacitású gép is – a lényeg, hogy alkalmas legyen az online munkára, tanulásra. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A hibrid oktatás egyáltalán nem működik. Az iskolából még annyira sem tudtak órát tartani a tanárok, mint tavasszal otthonról. Nem volt elég a net, nem voltak megfelelő eszközök (számítógép, mikrofon, kamera stb.). az àllamnak rendesen fel kellene szerelnie az iskolákat digitàlis távoktatásra alkalmas eszközökkel és megfelelő sávszélességű internettel. (Gimnázium, Budapest)

Informatikai eszközök biztosítása digitális oktatáshoz, ez is a szülők dolga. Minden plusz terhet a családok viselnek. Az állam a családokra hárítja a védekezés minden költségét, felelősségét. (Pest megye)

Ingyen “bérelhető” eszközök, hogy minden gyerek tudjon online órán részt venni.   (Általános iskola, Budapest)

Eszközt adjon a tanároknak, iskoláknak a hibrid működéshez. Aki karanténba kerül, online képes legyen bekapcsolódni a tanterembe. Ehhez sem technikai eszköz nem áll rendelkezésre, sem tudás. Tanár és diák részére szükséges a digitális eszközök megismertetése, lehetséges irányok mutatása, de leginkább a felszerelés. (Gimnázium, Budapest)

Eszközök biztosítása most 1 laptop van a családban, amin dolgoznék is meg a két gyerek osztozott a tanulás során mert telefonról, tabletről nem működtek a felületek nem egyformán jelentek meg.  Kötelező napi videós kapcsolattartást, főleg alsó tagozatban ahol leadják az anyagot. Felsősnél elég lenne a matek és az idegennyelvet a többivel nagyjából boldogultunk. Ilyenkor a Testnevelésnek semmi értelme, se eszköz, se hely nincs a kívánt feladatok elvégzésére, éneknél is inkább csak a kutató munkák kottaírás max szolmizalás, ami kivitelezhető.  (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Tananyag csökkentése

Tananyag átcsoportosítása vagy csökkentés (Általános iskola, Baranya megye)

Csökkenteni az otthonra adott tananyag mennyiséget. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Csökkenteni kellene a tananyagot, hiszen még a tavalyival is el vannak maradva a tavaszi távoktatás miatt… (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Csökkentett tananyag, rugalmasság (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Csökkenteni az érettségi követelményeket. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Kevesebb tananyaggal. 3 gyermek édesanyjaként munka mellett sok anyaggal lemaradtunk. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Érettségin kötelező tananyag – a végzősök esetében – radikális csökkentése (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Kevesebb, de minőségi tananyag. Rugalmasság. A normál tanterv szinte semmiben nem szolgálja a gyerekek fejlődését, digitális oktatásban pláne nem. (Szakgimnázium, Pest megye)

Kevesebb tananyag, napi max. 4 óra iskolai keretek között  vagy max.heti 3 iskolanap. (Vas megye)

Táppénz lehetőségek bővítése

Akkor zárni be az intézményeket amikor valóban sok a beteg, és az online oktatáshoz a dolgozó szülőknek rendkívüli fizetett szabadságot biztosítani. Ne érje hátrány az embert azért mert gyerekeket nevel. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A szülőket is támogatnia kellene, mert pl. 6-12 éves korosztály után 14 nap GYÁP jár, ez most 1-2 betegség alatt ki is futhat, és ha beüt a krach, akkor pedig ott marad a szülő támogatás nélkül. (Általános iskola, Budapest)

Tekintettel arra , hogy a gyerek egyedül nem tud tanulni, bér vagy járuléktámogatással tudnának segíteni. (Általános iskola, Somogy megye)

Tavasszal a karantén ideje alatt a munkáltatóm engedélyezte a Home officet. Így nem volt gond az akkor 9 évessel otthon maradni. Ha most is bezárna az iskola, be kell vinnem a gyereket a munkahelyemre, mert a munkáltató kijelentette, senkinek nincs HO. Bízom benne, hogy nem zárnak be az iskolák. Egyedül nevelem a gyermeket, így tartalékom nincs, akár 1 hónap fizetésnélküli szabadságra sem. Sokan vagyunk így. Az egyedülálló szülőkre soha senki nem gondol. (Általános iskola, Budapest)

Szülők anyagi támogatása ha otthon tanulnak a gyerekekkel (én napi 5 órában tettem ezt tavasszal 2 alsóssal). (Általános iskola, Budapest)

Ha a gyermekem kontaktos, otthon kell vele maradnom, nem jár a táppénz. Vannak kisgyermekek akiket nem lehet egyedül hagyni otthon digitális tanulásra (vagy pl. ovisok, bölcsisek), a szülő önhibáján kívül kerül vele haza. Felháborítónak tartom, hogy ha erre az időszakra fizetés nélküli szabadságot kell kivenni, legalább táppénzre jogosultnak kellene lenni. (Általános iskola, Békés megye)

Munkahelyek megtartása, akkor is ha otthonmaradásra kényszerül a szülô. (Gimnázium, Pest megye)

A tanárokat is megtanítani az online oktatásra , illetve azokat a szülőket akik otthon maradnak a gyerekekkel valahogy anyagi támogatást adni de nem 10-30 ezer forintos összegre gondolok, én mindkét gyerekemnek kőkeményen megdolgoztam , napi 6 órát biztosan tanultam az egyikkel a másikat készítettem fel az iskolára, napi 8 órás munkámat is megpróbáltam elvégezni és a háztartás, főzés is rám várt. Ez minden szülőnek iszonyat teher. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az államnak a tanároknak kellett volna számítógépet, szélessávú internetelérést, és ingyenes telefonálási lehetőséget biztosítania. A kisgyerekes szülőknek alanyi jogon járó extra szabadságot kellett volna adni, de legalább home-office-t, és a home-office alatt figyelembe kellett volna venni, hogy a kiskorú alsós gyereknek folyamatos segítség kell a tanuláshoz. Nem várható el, hogy az xy tankönyvet tanítsuk meg a gyerekeknek a megadott oldalszámokat reggelente elküldve. Ez nem digitális oktatás, hanem az oktatás rásózása a szülőkre. (Általános iskola, Budapest)

Plusz fizetett szabadság biztosítása a gyermeket nevelő szülők részére fejenként. Családi pótlék növelése, akár csak a kötelező online-oktatás idejére, a megnövekedett terhek fedezésére. (Budapest)

A környező országokban az állam támogatta az otthon maradni kényszerült szülőt. (Általános iskola, Budapest)

Annak a szülőnek akinek kicsi a gyereke, és otthon kell vele maradnia, mert egyedül nem tud, az kapja a fizetése 60-70% (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Ha a gyerek karanténba kerül, de nem beteg, akkor is járjon a szülőnek táppénz. Szülői táppénzes napok növelése. Ebben az esetben igen kevés a 14 nap! (Általános iskola, Veszprém megye)

A digitális oktatás ha lesz, akkor biztosítani, hogy egy szülő otthon tudjon maradni a gyerekkel.  (Általános iskola, Veszprém megye)

Fiatalabb (általános iskola alsó tagozat) gyerekek esetében a szülőknek jövedelempótló támogatás kell a távoktatás idejére. (Gimnázium, Budapest)

Több tesztelés, hatékony kontaktkutatás

Gyorsan reagáló rendszer. Több teszteléssel, pl. bármilyen felső légúti tünetet mutat a gyerek vagy a pedagógus, akkor azonnali tesztelés. Értelmes, érthető, követhető szabályok, betartható elvárások (az augusztusi eljárás rend maga volt a vicc kategória). Rugalmasabb rendszer. Úgy kite(Általános iskola, Budapest)

Tesztelni a tanárokat iskolakezdés előtt, majd rendszeresen. Időben megfelelő mennyiségű tisztítószert, kézfertőtlenítőt, kéztörlőt biztosítani. Most ezt is nekünk kell bevinni, ez is a szülőket terheli. Az online oktatásra rendesen felkészülni még mindig nem sikerült. (Általános iskola, Pest megye)

Sokkal többet kellene tesztelni a gyerekeket, felesleges otthon töltött idő egy mezei megfázás. A gyerek kiesik az iskola megszokott ritmusából és a szülő táppénzre kényszerül, aminek napjai meg vannak határozva. Előbb-utóbb kevés lesz a táppénzek napjának a száma is. (Általános iskola, Békés megye)

Ha egy iskolában megjelenik a covid, sokkal pontosabb, szigorúbb kontaktkutatásra és tesztelésre van szükség. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Az ingyenes tesztelésnek alapnak kéne lennie, nem csak azért, ami a legfontosabb, hogy a járvány terjedését lassítsuk, hanem azért is, mert pl. az én gyerekem ült otthon 10 napot makk egészségesen csak azért, mert folyt az orra 2 napig és a gyerekorvos kiírta. Teljes a káosz. (Általános iskola, Budapest)

Több tesztelés kéne lányom iskolájában, mint kiderült az egyik édesapa volt koronás, az osztálytárs önkéntes karanténba vonult. (Budapest)

Az államnak ingyenesen kéne biztosítania a tesztet minden iskolában, illetve a rendszeres szűrést ott, ahol szükséges. 24 óra alatt kéne meglennie a teszteredményeknek, hogy ne tartson egy hétig, míg kiderül, hogy aki kontaktszemélyként otthon ül, az negatív, vagy bejár dolgozni, tanulni, pedig pozitív. (Gimnázium, Budapest)

Az osztálytarsak, tanárok szerepeljenek a kontakt kutatásban (Gimnázium, Budapest)

Nagyon fontos lenne ingyenes gyorstesztek igénybe vehetősége. (Pest megye)

Örülnénk, ha nem kísérleti alanyoknak néznék a gyermekeket, pedagógusokat. Gyakorlatilag nulla az elrendelt tesztelések, karantén száma; főleg a pedagógusok esetén – mert félő, hogy a kialakuló pedagógushiány miatt nem tudnánk megvalósítani a hagyományos oktatást.   (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Sokkal több kontaktkutatást kéne végezni és nyomon követni a terjedést, a pedagógusok esetében és a gyerekek esetében is! (Általános iskola, Budapest)

Folyamatos, random szűrése a tanároknak és diákoknak (Általános iskola, Pest megye)

Tárgyi feltételek az iskolában (fertőtlenítő, maszk)

Biztosítani maszkokat az iskoláknak. Egyszemélyes padokat biztosítani plexivel kétoldalt. (Általános iskola, Pest megye)

Maszkot osztani, fertőtlenítőket osztani, ugyanis ezt nekünk kell bevinni és azzal fertőtlenít, mos kezet, törli le az asztalát a gyerek. (Pest megye)

Sokkal több takarító, fertőtlenítő személyzet kellene.  (Gimnázium, Békés megye)

Fertőtlenítő takarításban segítség ,tanárok részére plexi kellene (Szakgimnázium, Zala megye)

Ingyenes maszkokkal ellátni az iskolákat és kötelezővé tenni az iskolában tartózkodás alatt a maszk használatot! Minden gyerek kibírja! (Általános iskola, Budapest)

Engedélyeznie kellene több takarító személyzet felvételét az iskolába, hogy a pedagógusnak ne a fertőtlenítéssel kelljen foglalkoznia, hanem több időt tölthessen a gyermekekkel.  Pedagógiai asszisztensek felvétele az iskolákba, hogy a tanulásban lemaradt tanulóknak tudjanak segíteni.  Folyamatosan pótolni az iskolákban a fertőtlenítő szereket, a papírtörlőt valamint az egyéb eszközöket.   (Általános iskola, Nógrád megye)

Hagyni kellene az igazgatókat önállóan dolgozni! Ők tudják, kell-e online. Anyagi önállóság is kellene! A 2. héten fogyott el a központilag kiküldött ócska folyékony szappan. A tantestületnek eddig 1 doboz maszkot küldtek. Oda kellene a pénz, ahol valóban szükség van rá! (Gimnázium, Veszprém megye)

Védőfelszerelés. Nem kaptak sem maszkot, sem pajzsot. (Általános iskola, Budapest)

Több csoportbontás

Az iskola tanulóinak a számát elfelezni és heti váltásban bejárni illetve online tanulni. A mi iskolánkban közel 1100 gyermek jár. Nagyon sok! (Általános iskola, Pest megye)

Osztálylétszámok drasztikus csökkentés. A mi iskolánkban van 30-33 fős osztály is. (Általános iskola, Baranya megye)

A kisebb csoportokban való tanulás. (Komárom-Esztergom megye)

Kisebb létszám egy időpontban. Felső tagozatban hibrid oktatással megtámogatott csoportbontással . (Általános iskola, Pest megye)

Csúsztatott órakezdés, szünetek, „kétműszakos” iskola. Készségtárgyak, testnevelés elhagyása, így kevesebb tanóra, jobban el lehetne osztani a gyerekeket (Általános iskola, Veszprém megye)

Iskolák/osztályok létszámának csökkentése online oktatással, bejárós-nem bejárós időszakok váltogatásával ezáltal a távolságtartás hatékony megszervezése. (Általános iskola)

Hibrid oktatás – osztott osztályok, 3 nap iskola, 2 nap otthon, majd fordítva a következő héten.  (Általános iskola, Pest megye)

Az osztályokat ketté osztani és felváltva járnának a csoportok, így megoldható lenne nagyobb távolságot tartani egymástól, illetve nem lenne akkora tömeg az iskolában. (Általános iskola, Pest megye)

A szülő dönthessen gyermeke otthonmaradásáról 

A jelen helyzetben a hibrid oktatást látnám megfelelőnek. Biztonságosabb lehetne az is, ha a szülők dönthetnének arról, hogy ők esetleg vállalják a teljes otthoni tanulást gyermekükkel, bizonyos napokon bevinnék az iskolába beszámolni a tanárnak. Csökkenne a tömeg az iskolában, rugalmasabban lehetne alkalmazkodni a családok igényeihez, megváltozott életéhez. A fiamék 30-an ülnek egy csepp teremben, ami normál esetben is kellemetlen, élhetetlen, nemhogy a jelen helyzetben. (Általános iskola, Békés megye)

Tegye lehetővé az állam, hogy aki meg tudja oldani annak tanulhasson otthonról a gyereke. Életek múlhatnak rajta. (Általános iskola, Budapest)

Legyen meg a választási lehetőség. Az órákat ha egy gyermek is hiányzik, legyen lehetőség legalább meghallgatni a tananyagot. Aki tudja vállalni a távoktatást, az választhassa. 34 fős osztályban lehetetlen lesz télen szellőztetni. Zsúfolt. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Több szülő által igazolható hiányzás, lehetőség a távoktatás választására. (Általános iskola, Budapest)

Eldönthesse a szülő, hogy otthon tartsa a saját gyermekét be a vírus ideje alatt!!!! (Általános iskola, Békés megye)

Távoktatásra lenne szükség legalább azoknak akik ezt tudják vállalni. (Általános iskola, Pest megye)

Ha krónikus beteg van a családban, (akár a gyermek is) legyen lehetősége a szülőknek, ill.a tanároknak online oktatás keretében oktatni a gyermekeket, anélkül, hogy évet kellene ismételniük! Ha ez nem kivitelezhető, az évi 250 óra hiányzást emeljék meg,mivel már egy kis náthával is otthon kell tartani a gyermeket, amivel egyet is értünk! (Fejér megye)

Segítség lenne, hogy azok a családok ahol krónikus beteg van vagy több generáció él együtt és meg tudják oldani, itthon tarthassák gyermekeiket anélkül, hogy évismétléstől (250 óra) kelljen tartani.  Így a vírus terjedése is lassítható lenne és a rendszer sem terhelődne túl krónikus beteg szülőkkel, nagyszülőkkel.   (Veszprém megye)

Részletesebb tájékoztatás, jobb kommunikáció

Állami szinten a tájékoztatást ki kellene terjeszteni települési szintre a személyiségi jogok tiszteletben tartásával, mert a titkolózás minden szinten zűrzavart és feszültséget okoz. Köszönöm, hogy leírhattam, az iskola miatt itt helyben hallgatnom kell. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Iskolai honlapokon mindenhol kötelező tájékoztatás: fertőzésről, karanténról, érintettségről, megfigyelésről, online áttéréses osztályok, gyerekek, tanárok létszámáról (Általános iskola, Zala megye)

Normális, partneri, konzekvens kommunikáció. (Csongrád megye)

Egyértelmű kereteket, elvárásokat kommunikálni az iskola felé. Technikai segítséget nyújtani. Kommunikálni az együttérzést és a támogatás jogosságát. segíteni a krízishelyzetek kezelésében.

Ismernünk kellene a valós fertőzöttséget, hogy tudjuk hová és meddig mehetünk. (Általános iskola, Budapest)

Korrekt, gyors, pontos tájékoztatás. Ha nincs pontos infó csak „pletyka” biztonsági okokból inkább otthon tartja a szülő a gyereket. (Somogy megye)

Igazat mondani, leállítani az ellenszenves propagandát. (Általános iskola, Budapest)

Mentális felkészítés, beszélgetés: a maszk félelmet kelt, a járvány félelmet kelt, sok a szorongó diák és sok a szorongó tanár! Szükség lenne olyan korrekt tájékoztatásra, és beszélgetésekre, amivel ezt a szorongást, egymás ellen fordulást, konfliktusokat enyhíteni lehet. És ezt nem egy lázmérőzés fogja megoldani, ami pont annyira megbízhatatlan, mint egy Kréta működés vasárnap éjjel.    (Gimnázium, Budapest)

Rendszer kiépítés és elvárt rendszeres kommunikàció elvárása az iskolákban a tanárok szülők gyerekek között. (Általános iskola, Vas megye)

Online oktatás fejlesztése

Ha már online oktatásra kerülne a sor, akkor ténylegesen az is légyen. Ne a szülő adja le az adott anyagot amit a tanárok különböző csoportokba elküldenek. Hanem a tanár is jelentkezzen be az adott időpontban órarend szerint és akar videó kapcsolaton keresztül adja le az órái anyagot. Mert sajnos ez a mi iskolákban elmaradt tavasztól. A tanárok sokszor nem voltak elérhetőek, csak beírtak az osztály csoportjába mi az anyag és a hozza tartozó feladat. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A valóban működőképes online oktatás teljeskörű kidolgozása, elindítása (Általános iskola, Budapest)

Tananyag csökkentés, digitális oktatáshoz megfelelelöen felkészített tanárok, hogy ne csak az legyen,hogy leirják hanyadik oldal és slussz (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Egységesebb digitális tananyag, pedagógusok képzése a digitális oktatásra (Gimnázium, Budapest)

Már rég ki kellett volna dolgozni a digitális oktatás részleteit, biztosítani a feltételeket.. (Budapest)

Meg kéne szervezniük az online órákat, segítenie kéne az online terek kialakításában, egységesítésében. (Általános iskola, Budapest)

A beteg gyerek (akkor is, ha nagyon enyhe tünetei vannak, pl csak köhög) közösségbe nem mehet. Ilyenkor csak a leckét küldik, semmilyen segédanyagot nem kap. Egyik osztályfőnök elmondta, hogy távoktatás csak az igazolt COVIDos gyereknek jár, a többiek csak szülői segítségre számíthatnak. Az én gyermekem az első 3 héten már 2 hét hiányzást hozott össze, és nem ő az egyetlen az osztályban. Már annak is örülnék, ha lenne pl egy youtube csatorna, ahol az aktualis anyagot megtalálja. Nem kell, hogy a saját tanárnője mondja. Szerintem egy ilyen gyűjteményt országos szinten nem lenne lehetetlen összehozni (akar nyáron el is készülhetett volna). Én nagyrészt otthonról dolgozom, az beléfer, hogy otthon van a gyerek. De ha napi sok órában nekem kell leadni a tananyagot, akkor reménytelen mellette dolgozni. (Általános iskola, Csongrád megye)

A tanárok és diákok digitális kompetenciájának fejlesztése. (Általános iskola, Budapest)

Megteremteni a hibrid illetve az online oktatás feltételeit a tavaszi távoktatás tapasztalatai alapján, segíteni programokkal, eszközökkel az iskolákat és a gyerekeket. (Általános iskola, Budapest)

A tanároknak informatikai oktatást kellene szervezni, mert nagyon rosszul állnak, és nagy az elzárkózás a tanárok részéről az online oktatást illetőleg. Le kellene venni a tanárok válláról egy csomó adminisztratív munkát, hogy az érdemi feladatokra jobban tudjanak koncentrálni. Annyi feladatuk van „fölfelé”, hogy nem marad idő, energia a „lefelé”, gyerekeink felé való figyelésre. A gyermek a mostani iskolában egy „szükséges rossz” tényező, és nem róla szól az iskola. A tanárokat sokkal jobban meg kellene fizetni, hogy motiváltak legyenek. (Általános iskola)

Minőségellenőrzést végezni „online”-nak csúfolt oktatás kapcsán. Ellenőrizni, hogy a Krétában bejegyzett tananyag egyáltalán takarja-e az órai anyag elmagyarázását, vagy csak oldalszámok kiosztása történik. A felkerülő anyagok értékelése képezhetné azt, hogy a tanár végzi-e valóban munkáját, mert jelenleg ritka holló a valódi pedagógus. Ha ezt nem tudja vállalni az állam – érthető módon -, akkor központi online anyagok kerüljenek kiadásra, a pedagógusoknak ebben az esetben természetesen csökkentett bér járna, hiszen a leadott anyagot Ők csak feltöltik a Krétába. Máskülönben az „online” oktatás csak parasztvakítás. Írom ezt két kitűnő gyermek anyukájaként, aki mellette a pénzintézeti szektorban végig dolgozott, és az eredmények a gyermekeimnek és nekem köszönhetőek, nem a pedagógusoknak.  (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nálunk azt a választ kaptam, mikor rátértem, hogy ez minden volt csak online oktatás nem, hogy 23 gyerekből 6-nál jeleztek a szülők, hogy nincs hozzá eszköze a többi gyereknek, ezért nem tartottak online oktatást. Na meg a tanárok se annyira értettek hozzá, hogy mit és hogyan kell csinálni. Online feladatküldés volt határidőre visszaküldéssel. … Szerintem egyszerűbb volt így a Tanároknak, mi szülők szenvedtünk, hogyan is magyarázzam el a feladatot a gyereknek, hogy megértse, mert én mégsem úgy mondom, mint a Tanár. Volt, hogy vártuk a feladatokat egész nap és 16 óra után küldték. Na akkor mondtam is, hogy biztosan ma már nem állunk neki, 16-ig tart normál esetben a suli. Volt rá példa, hogy 20 óra után küldték az aznapi feladatokat.  (Általános iskola, Tolna megye)

Jobban kiépített távoktatási felületek, a KRÉTA szanálása, helyette jobb, kezelhető felület használata. (Szakgimnázium, Budapest)

Idősebb tanároknak segítséget oktatást adni online felületek kezeléséhez, főleg ha át kell állni online oktatásra.  Vagy kapjon minden osztály egy gépet amit órán bekapcsolnak és aki otthon lábadozik az is részt tudjon venni online oktatásban a fontosabb órákon a többiekkel addig, míg fel nem épül. Sajnos a mi iskolánkban mindig emailben kaptuk a leckét a clasroomban.Viszont sok gyereknek nincs asztali gépe, csak telefonja, ami azt jelentette, hogy nem tudták a word, power point stb feladatokat megcsinálni úgy, ahogy azt kellett volna.Hiszen még most sincs mindenkinek okostelefonja és internete. (Általános iskola, Budapest)

A magasabb évfolyamok tananyagát jól követhető videómagyarázatokkal tenném elérhetővé, könyvtárrendszer-szerűen, amiből a diák önállóan, vagy tanári irányítással ki tudná választani a számára szükséges tananyagokat.  Nemcsak tényanyagot ismertető magyarázatokat tennék elérhetővé, hanem feladatokat és azok megoldásának magyarázatát is.  Nem is kéne mindent a 0-ról kezdeni, sok jó tananyag létezik, csak össze kellene rendezni őket, és természetesen kifizetni a jogdíjakat, hogy a gyerekeknek ingyenes legyen a rendszer. (Gimnázium, Budapest)

 Konkrétan tavasszal 4.o. volt a gyermekem, a tanárok teljes mértékbe magunkra hagytak, elküldték a feladatokat a „tantermen” keresztül és várták vissza a feladatokat, új tananyaghoz semmi magyarázat, segítség, teljesen ránk (szülőkre) voltak utalva a gyerekek.   (Általános iskola, Nógrád megye)

Az iskoláknak valami szabályfélét alkotni, hogyan tanítsanak online, ha digitális tanrend van. Hiába minden erőfeszítésem, nem vagyok tanár, kevés amit át tudok adni a gyerekemnek. Szükségük van hogy igenis a tanároktól tanulják meg a leckét és jobban kontaktban legyenek. (Általános iskola, Budapest)

Minél előbb eldönteni, hogy a 2020/2021-es tanév vègèn érettségizőknek hogyan fog zajlani az érettségi. Akik online oktatásban vesznek részt ès szerintem még fognak is (!), ők írtózatos nagy hátránnyal indulnak neki. (Gimnázium, Veszprém megye)

Esetleges online oktatás esetén kötelezővé tenni a tanároknak, hogy tartsanak online tanórákat. Hiszen az, hogy elküldték az anyagot, hogy ettől eddig az oldalig tanuld meg, az nem oktatás. A legtöbb gyerek magyarázatot, tanítást vár a tanártól.  (Heves megye)

Ha netán lenne távoktatás (ne legyen!)  az legyen valóban digitális OKTATÁS! ne úgy mint tavasszal, ami itthon tanulás volt! Semmilyen órát nem tartottak meg egyik intézményben sem. Feladat küldés volt és tanulás velem 3 gyerekkel plusz egy kisbabával. Ez kivitelezhetetlen. Lányomnak nyelvi osztály lett volna tavaly, nyelvvizsgával a végén, nem tudom idén egyáltalán eljut e arra a szintre a többi tantárgy mellett, szóval nagyon nagy veszteség volt. Tavaly elsősöm alig tud olvasni.  Minden össze vissza van, ahogy az intézmények értelmezik, mert röplabda edzés pl. kiválóan megy a megszokott rendben, így is kell lennie. (Komárom-Esztergom megye)

Tanár tudjon több jól kidolgozott digitális anyagot használni!(videók,animációk,stb) (Általános iskola, Budapest)

Helyi szintű döntés

Nagyobb önállóságot nyújtani, igazgató tudjon dönteni önállóan esetleges lezárásról. 422 tanulós általános iskola, három tanár igazoltan koronás, otthon. További három tanár betegen otthon. Nem tudja lassan megoldani, hogy minden órán tanár legyen bent. Az emmi döntés még nem érkezett meg. Több szülő beteg, tüneteket produkál. (Általános iskola, Budapest)

Sokat javítana a dolgok menetén, ha az intézmények igazgatóinak adnának döntési jogkört abban, hogy hazaküldhessen gyerekeket/osztályt olyankor, ha valahol igazolt fertőzés jelenik meg. Ne kelljen napokat, heteket várni a hivatalos döntésre. Abszurdum. (Általános iskola, Budapest)

Gyorsabb, sokkal gyorsabb tesztelés, kontaktkutatás és azonnali intézkedések! A tanárok és igazgatók kezébe adni bizonyos döntéseket, olyanoknak, akik ismerik az adott intézményben a pillanatnyi helyzetet és a gyerekek helyzetét is! (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Iskolai hatáskörébe áthelyezni annak a jogát, hogy egy egy osztály átállhasson időben az online oktatásra. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Helyi döntés lehetősége, járványügyi jártasságú szakemberek tanácsadása. (Gimnázium, Budapest)

Bezárni legalább a középiskolákat mondjuk egy hónapra, amíg valamelyest normalizálódik a helyzet. Az igazgatónak szabad kezet adni, hogy ha úgy látja, hogy szükséges, akkor ott csökkentett létszámmal nyitva maradhassanak pl. fokozott fejlesztésre szoruló vagy a szükséges technikai háttérrel nem rendelkező tanulókkal. De mindenekelőtt: sürgősen meghatározni, hogy mi legyen a hozzánk hasonló vagy más okból veszélyeztetett tanulókkal és pedagógusokkal. Mert most az életünkkel játszanak. (Gimnázium, Budapest)

Hagyni kellene az igazgatókat önállóan dolgozni! Ők tudják, kell-e online. Anyagi önállóság is kellene! (Veszprém megye)

Aktív segítség az elmaradások pótlásában

A tananyagot, tanmenetet jobban meg kellene osztani elektronikusan is a gyerekekkel. Lehetővé tenni, hogy pl.: Gyermekem náthás volt 3 nap alatt láz nélkül átment rajta, de több mint 1 hetet ki kellett hagynia, a kötelező kiírások miatt. Nehezen tudta pótolni, mert az osztálytársak nehezen, vagy sehogy se adják a leckét, órai anyagot. Segítettem neki, könyvből felolvastam, de én nem értettem, nemhogy ő. A tananyag BORZASZTÓ! Sajnálom a gyerekeket, hogy sok felesleges dolgot és értelmetlenül tanulnak meg, ami még kellene nem tananyag…. Másik történelmet, történelem könyv nélkül eléggé nehéz tanulni… Pláne 5.-ben ahol új tantárgynak számít…. (Általános iskola, Békés megye)

Kötelezően előírt protokoll arra, hogy az iskolának kötelező biztosítani a bekapcsolódási lehetőséget a karanténba küldött, vagy a jelenlegi protokoll miatt enyhébb betegség miatt hosszan hiányzó gyereknek a tanulásba, a tananyag pótlásában aktívan közreműködni, az órák anyagát az iskola honlapjára vagy a megfelelő felületre feltölteni, a házi feladatot rögzíteni. Kötelező előírást arra, hogy hiányzás utáni órán tilos a hiányzó gyerekkel dolgozatot íratni vagy feleltetni. (Gimnázium, Budapest)

Csökkenteni a tananyag mennyiségét és a számonkéréseket,mert a sok hiányzás miatt nem lehet készülni rendesen. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Hiányzástól függetlenül feltölteni az anyagokat, házikat a netes térbe (Szakgimnázium, Budapest)

Hiányzás esetén a tanítóknak legyen kötelező! a házi feladat és órai munka elküldése (Általános iskola, Veszprém megye)

Kötelezni kellene az összes tanárt a tananyag kretaba való felhelyezesebe hogy a beteg gyerekek is tudjanak haladni a társaikkal együtt (Általános iskola, Pest megye)

Az előírásokat betartatni az iskolákkal, a házikhoz tanuláshoz kellő tananyagot érthetően, megakadás esetén segítséggel segíteni. (Baranya megye)

Ne hagyhassák magára a hiányzó tanulókat. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Lányom 1,5 hete itthon van torokgyulladás és nátha miatt. Nagyon jó lenne ha ilyen esetben távoktatás vagy részletes tananyag küldést rendelnének el az iskoláktól, mert így nagyon nagy a lemaradás.  (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Szabályozni, hogy a napi anyagot kötelesek legyenek a tanárok a Krétába feltölteni legalább oldalszám és feladat szerint, ne a gyerekeknek kelljen nyomozni.  (Általános iskola, Veszprém megye)

Torna, ének, készségtárgyak csökkentése, korlátozása

Nekünk az volt a probléma hogy nem volt megfelelő az internet mert szétkapcsolt vagy szaggatott.2-3 videó hívàst kellett indítani ( 1-1.5óra)mire le tudott felelni stb… Megfelelő internet van nekünk is a tanàrnak is még sem tudtunk beszélni úgy hogy ne kapcsoljon szét,egy szàmonkérésnél nagyon bosszantó és belezavarodik a gyerek is.Más szülő is panaszkodott erre , nem tudom ezzel mit lehet csinálni mert tudom szinte mindenki ugyanabban az időszakban hasznàlja a netet de ez így akkor sem jó. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Tudom, hogy fontos a testnevelés, viszont amikor teljesen leizzadt gyerek rohan a következő órára és izzadtan üli végig az órát egyenes út a megfázáshoz. Ennek tudatában ha elkezd folyni a gyerek orra, akkor nem engedhetné iskolába, hol ott tudja, hogy ez pl. nem a vírus hanem a tesi miatti meghűlés. Én lennék a döntést hozok helyében ideiglenesen felfüggeszteném az ének, tesi, rajz, technika,erkölcstan tantárgyak oktatását, így rövidebb időt kellene több száz gyereknek együtt tölteni. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Csökkenteni a testnevelés óráinak számát, vagy megszüntetni átmenetileg! (Általános iskola, Pest megye)

Csak a fő tantárgyakból legyen tananyag és az olyan mint pl.;tesnevelés, ének, rajz, stb. ne legyen tanulni való. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A jelen helyzetre való tekintettel a testnevelés órák számának minimalizálása.(rossz időben is utcán futó gyerekek növelik a betegség kockázatát) (Szakgimnázium, Bács-Kiskun megye)

Csökkenteni a tananyag mennyiségét, készségtantárgyaknál nagyobb rugalmasság. (Általános iskola, Somogy megye)

Azoknak a tantárgyaknak a megszűntetését, amik nem szükséges a fejlődésükben, vagy legalább is azoknak a számonkérését szüneteltetni! Pl. ének, etika óra (Általános iskola, Budapest)

Rugalmasabb szülői igazolások

Felesleges a házi orvosokat leterhelni az igazolások miatt. Hiába beteg a gyerek, az orvos meg sem nézi, csak ha nagyon muszáj, amúgy meg az asszisztensekkel beszélek csak, telefonon. Ők távgyógyítók. Ha már amúgy is a szülők által elmondottak alapján diagnosztizáltak telefonon, akkor mindegy lenne ha a szülő írná meg az igazolást a saját gyerekének. Hiszen az orvos a legtöbb esetben meg sem vizsgálja a gyereket, akkor sem, ha már a szülő gyógyulnak véli. Kiadják az igazolást, úgy hogy a gyerek nem szenved fertőző betegségben, közösségbe mehet. Honnan tudja???? Ha meg se vizsgálta. Röhej! (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A szülő a felelősség mellett jogot is kapjon. Igazolhassa a gyermeke 3-4 napos hiányzását orrfolyás, nátha…miatt. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A szülő igazolhasson a gyereknek és ne kelljen orvosi igazolás! (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Több szülő által igazolható hiányzás, lehetőség a távoktatás választására. (Általános iskola, Budapest)

Segítség lenne, hogy azok a családok ahol krónikus beteg van vagy több generáció él együtt és meg tudják oldani, itthon tarthassák gyermekeiket anélkül, hogy évismétléstől (250 óra) kelljen tartani.  Így a vírus terjedése is lassítható lenne és a rendszer sem terhelő ne túl krónikus beteg szülőkkel, nagyszülőkkel.   (Veszprém megye)

A vírust nem tagadva, de a szokásos őszi megfázásokat ismerve, visszaadhatnák a szülőknek az egyes hiányzások igazolásának jogát – amit most teljes mértékben megtiltottak; ezzel lehetetlen helyzetbe hozva a gyermekorvosokat is. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

 

Változtatni kell!

Aggodalomra ad okot a járvány gyors ütemű terjedése; a védekezés valamennyiünk közös felelőssége, amely csak odafigyeléssel és együttműködéssel lehet sikeres. A szülői visszajelzések a változtatások szükségességét mutatják. A kormányzat segítségét kérjük:

 • Végezzék el megfelelően a kontaktkutatást és a szükséges teszteket, miután igazolt fertőzöttet találtak!
 • Fertőzés esetén rendeljék el a távoktatást az érintettek körében!
 • Az érintettek bevonásával kezdődjenek egyeztetések egy olyan intézkedési terv kidolgozásáról, ami a gyakorlatban betartható, a járványügyi szakemberek szerint is hatékony, és melynek betartása számonkérhető és ellenőrizhető!
 • A szülők kapjanak részletesebb tájékoztatást, fordítsanak figyelmet a szülők és az iskola kommunikációjára! A szülők kapjanak információt az iskolában tapasztalt fertőzésekről és intézkedésekről! Az iskolának legyen döntési jogköre a szükséges helyi intézkedések meghozatalára!
 • Fejlesszék a távoktatási lehetőségeket eszközökkel, digitális anyagokkal, módszertani képzésekkel, a családok eszközigényeinek támogatásával! Teremtsék meg a lehetőségét a karanténban levő diákok és tanárok tanórai bekapcsolódására, és alkalmazzák a távoktatási módszereket a hiányzások miatti pótlások támogatásához is!
 • Szakmai konszenzus alapján csökkentsék a kötelezően előírt tananyag mennyiségét, hogy a tanárok rugalmasabban alkalmazkodhassanak a tanulók igényeihez! Fordítsanak figyelmet a lemaradók megsegítésére, a hiányzások pótlására!
 • A szülők, amennyiben nem tudják munkájukat végezni az otthonmaradó gyermek mellett, kapjanak anyagi támogatást és jogi védelmet az elbocsátás ellen távoktatás vagy karantén esetén is!
 • Könnyítsék meg a hiányzások szülő általi rugalmasabb igazolását!

Kérjük a kormányzatot, hogy adjanak részletes és érdemi tájékoztatást a járvány terjedéséről, különös tekintettel a járvány iskolai terjedésére, iskolánkénti felbontásban is. Szükséges, hogy az iskolai járványhelyzet alakulását tudományos alaposságú reprezentatív mérésekkel határozzák meg, és ne csupán aszerint, hogy az állam hány helyen rendel el karantént a meglehetősen kevés tesztelés alapján.

A járvány elleni védekezés kapcsán számos olyan kérdés is felmerült, amelyekhez szükséges, hogy a járványügyi szakértők is nyilatkozzanak. Fontos a nyilvános társadalmi párbeszéd ezekről, hiszen a kérdések több millió embert érintenek, és a szülők, pedagógusok nem kaptak szakmai támpontot, miközben számos egymásnak ellentmondó laikus vélemény van jelen. Közös érdekünk, hogy mind iskolai, mind országos szinten felelős döntést lehessen hozni annak ismeretében, hogy az adott intézkedések mennyire csökkentik a járvány terjedését.

 • Hasznos és szükséges-e, hogy a tanulók a tanórákon is maszkot hordjanak?
 • Hasznos és szükséges-e, hogy a tanárok a tanórákon is maszkot hordjanak?
 • Mennyire hatékony védelmet nyújt, ha egy tanuló vagy tanár maszk helyett átlátszó plexi arcpajzsot hord?
 • Hasznos és szükséges-e az igazoltan fertőzött tanár esetében az általa tanított osztályokban elrendelni a karantént/távoktatást és a tanulók tesztelését?
 • Hasznos és szükséges-e az igazoltan fertőzött tanuló esetén elrendelni az osztály valamint az osztályban tanító tanárok számára a karantént/távoktatást?
 • Hasznos és szükséges-e az igazoltan fertőzött családtag esetén elrendelni a tanuló számára a karantént és tesztelést?
 • Jelentősen növeli-e a fertőzésveszélyt az énekórai éneklés?
 • Megtarthatók-e biztonságosan a tornaórák a tornatermekben?
 • Hasznos és lehetséges lenne-e a járvány iskolai terjedésének nyomonkövetése érdekében időszakos országos reprezentatív szűrővizsgálatot végezni a tanulók illetve a tanárok körében?

A járvány alatti iskolai intézkedések valamennyiünket érintenek, fontos ezért, hogy a járványügyi kérdésekben hallgassuk meg a szakértőket és az érintetteket, a döntések pedig átláthatóan, szakmai szempontok szerint szülessenek meg.

További információk a felmérésről

Az anonim online felmérés 2020. szeptember 25. és október 28. között zajlott. A szülők önkéntesen vehettek részt a Szülői Hang Közösség Facebook oldalán és emailben meghirdetettt felmérésén, melyet összesen 6883 szülő töltött ki 10071 gyermekre; egy szülő külön más-más válaszokat adhatott gyermekenként.

A válaszadók 9%-ának kellett egyénileg, 7%-nak osztályszinten és 1%-nak iskolai szinten karanténba vonulnia az ősztől kezdődő tanévben.

A válaszadók megoszlása iskolatípusonként: általános iskola 70%, gimnázium 18%, szakgimnázium 8%.

A válaszadók megoszlása fenntartók szerint: állami 77%, egyházi 14%, alapítványi 5%.

A válaszadók megoszlása településtípus szerint: Budapest 27%, nagyváros 15%, város 42%, község 12%.

A válaszadók megoszlása megyénként: Bács-Kiskun 3%, Baranya 3%, Békés 2%, Borsod-Abaúj-Zemplén 5%, Budapest 22%, Csongrád-Csanád 4%, Fejér 4%, Győr-Moson-Sopron 5%, Hajdú-Bihar 4%, Heves 3%, Jász-Nagykun-Szolnok 3%, Komárom-Esztergom 3%, Nógrád 1%, Pest 17%, Somogy 2%, Szabolcs-Szatmár-Bereg 3%, Tolna 2%, Vas 3%, Veszprém 3%, Zala 2%.

A már lezárt kérdőív szövege itt érhető el.

 

A felmérés előkészítését, lebonyolítását, az adatok feldolgozását, az eredmények kiértékelését és vizualizációját a Szülői Hang Közösség önkéntesei végezték. Munkánkkal kapcsolatban szívesen veszünk bármilyen konstruktív visszajelzést.

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, kérjük, regisztráljon honlapunkon.

  Megosztás