TC.
dr. Áder János
köztársasági elnök
Budapest

tárgy: javaslat jogszabály megfontolásra való visszaküldésére

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Az Országgyűlés a mai napon, 2019. július 12-én elfogadta a T/6457. szám alatt tárgysorozatba vett, a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényt (a továbbiakban: törvény). Alulírott érintettek és érdekképviseleti szervezetek, valamint a jelen kérelemmel egyetértő támogatók arra kérjük Önt, hogy a törvényre nézve éljen az Alaptörvény 6. cikk (5) bekezdésében meghatározott jogával, és a törvényt küldje vissza az Országgyűlésnek megfontolásra, mégpedig az alábbi okok miatt.

A törvény sérti a normavilágosság követelményét

A törvény 16. § (1) bekezdése akként módosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (a továbbiakban: Nkt.), hogy hatályon kívül helyezi azon rendelkezéseit, amelyek értelmében a tanuló tankötelezettségét magántanulóként is teljesítheti. A törvény értelmében 2019. szeptember 1-jétől a magántanulóság jogintézményének helyébe az attól lényegi pontokon eltérő egyéni munkarend jogintézménye lép.

A törvény ugyanakkor nincs tekintettel azon tanulókra, akiknek a számára az igazgató olyan módon engedélyezte a tankötelezettség magántanulóként való teljesítését, hogy ezen engedély hatálya kiterjed legalább a 2019/20-as tanévre, vagy azon túl, akár határozatlan időre is. Tekintettel arra, hogy a törvény törli a magántanulókra vonatkozó rendelkezéseket, 2019. szeptember 1-jétől az érintett tanulók nem folytathatják a tanulmányaikat magántanulókként. Ugyanakkor olyan szabályt sem tartalmaz a törvény, amely magántanulói jogviszonyukat automatikusan egyéni munkarendes jogviszonyra alakítaná, avagy azt elvonva arra kötelezné az érintett tanulókat, hogy csakis iskolába járással teljesíthessék tankötelezettségüket.

A törvény a 29. §-ában előírja ugyan, hogy bizonyos tanulók egyéni munkarendes jogviszonyát felül kell vizsgálni, azonban nem világos, hogy ez a rendelkezés a tanulóknak pontosan mely körére vonatkozik.

A törvény tehát tanulók ezreit hozhatja bizonytalan helyzetbe néhány hét múlva azzal, hogy a státuszukról nem rendelkezik egyértelműen. A törvény ezzel megsérti a gyermekek mindenek felett álló érdekét és az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében rögzített jogállamiság követelményéből fakadó normavilágosság elvét, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kifejezetten is kimond a 2. § (1) bekezdésében, amikor úgy rendelkezik, hogy a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.

A törvény nem biztosít kellő felkészülési időt

A törvény számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely alapvető változást hoz a köznevelés egyes területein. Példálózó jelleggel az alábbi változtatások tekinthetők e körbe tartozónak:

  • a törvény 6. § (1) bekezdése, amely – a törvény indokolása szerint – az Nkt.-ban meghatározott egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozással „analóg módon a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre, tanulókra vonatkozóan meghatározza a fejlesztő pedagógiai ellátás fogalmát. Fontos eleme a definíciónak a fejlesztő pedagógiai ellátás két alapvető tartalmi elemének, a tantárgyi felzárkóztatásnak és a készségfejlesztésnek a nevesítése. Ez alapozza meg, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztése a tantárgyi felzárkóztatást végző közismereti pedagógus és a speciális tudású fejlesztő pedagógus közös összehangolt tevékenységének eredményeként valósuljon meg.” E rendelkezés a törvény kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba, vagyis már a 2019/20-as tanévben alkalmazni kell; a törvény tehát úgy vezet be egy teljesen új ellátási formát a köznevelésben, hogy annak személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről nem gondoskodik, és a tanévkezdetig rendelkezésre álló rendkívül rövid időben erre nyilvánvalóan nincs is lehetőség;
  • a törvény 8. §-a, amely az alternatív kerettantervek jóváhagyásának szempontjait egészíti ki, mégpedig úgy, hogy már a törvény kihirdetésétől számított 8. napon alkalmazni kell, még a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokra is, veszélyeztetve így, hogy a folyamatban lévő eljárások a tanév kezdetéig befejeződhessenek;
  • a törvény 16. §-a, amelynek értelmében már 2019. szeptember 1-jétől a magántanulóság helyébe lép az egyéni munkarend intézménye, különösen azzal, hogy a törvény hatályba léptető rendelkezései alapján a Kormány csak szeptember 1-jén kapja meg a felhatalmazást a felmentést engedélyező szerv kijelölésére; és a törvény elfogadásakor még informális csatornákon keresztül sem ismerhető, hogy a kormány mely szervet szándékozik kijelölni erre a feladatra és az a kijelölés pillanatában azonnal rendelkezni fog-e megfelelő szaktudással és kapacitással.

A törvény tehát sérti a Jat. 2. § (3) bekezdésében meghatározott elvet, amely szerint a jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.

A fenti okok miatt, álláspontunk szerint a törvény olyan hibákban szenved, amelyek kijavítása elengedhetetlenül szükséges. Erre a törvényhozásnak van hatásköre és egyszerű módja. Következésképpen kérjük, hogy a törvényt – a fent kifejtett okokra való hivatkozással, azok kijavítását javasolva – küldje vissza az Országgyűlésnek megfontolásra.

Tisztelettel:

Budapest, 2019. július 12.

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
Amnesty International Magyarország
Civil Közoktatási Platform
Cseve Csoport
Főnix Mozgalom
Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
Igazgyöngy Alapítvány
Kapcsolódó Nevelés Egyesület
Magyar Anyák
Magyartanárok Egyesülete
Oktatási Vezetők Szakszervezete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
ReSuli – a Megújuló Oktatásért Alapítvány
Stop Nkt.! csoport
Szülői Hang Közösség
Szülői Összefogás Gyermekeink Jövőjéért
Tanítanék Mozgalom
Tankönyvesek Országos Szövetsége
Társaság a Szabadságjogokért
Történelemtanárok Egylete
Válaszkész Szülők Egyesülete

  Megosztás